SAL8118, Act: R°259.2-V°259.1 (284 of 333)
Search Act
previous | next
Act R°259.2-V°259.1  
Act
Date: 1447-05-08
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-17 by kristiaan magnus
Wij jaspar absoloens en(de) henric van linthe(re) scepen(en) te loven(en) (et)c(etera) doen cond/
eenen yegeliken dat voir ons come(n) sijn jacob uuten lyemi(n)gen en(de) willem van/
buetschoe(re) als segge(re)n arnds van dalem goerds h(er)heinsens als wettich mans/
en(de) momboir m(ar)gr(ieten) van dalem sijns wijfs sci sust(er) des voirs(creven) arnds in deen zijde/
en(de) jans van dalem van pamele brued(er)s des voirs(creven) arnds en(de) m(ar)gr(ieten) in dande(re)/
vanden selve(n) p(ar)tie(n) met rechte gecore(n) en(de) genome(n) en(de) d(aer) inne deselve p(ar)tien/
hen v(er)bonden en(de) ghesubmitteert hadden alse vande(n) stote die i tusscen hen op/
verresen en(de) geport was vand(er) deilinghen d(er) goeden hen gebleve(n) nae doot jans/
wilen van dalem van pamele en(de) wilem kat(lijne) vande(n) putte sijnd(er) werdi(n)nen/
vad(er) en(de) moed(er) d(er) vors(creven) gebrued(er)s en(de) sust(ere)n En(de) hebbe(n) huer uutsprake vanden/
vors(creven) stote ierst vande(n) besceide van elk(er) p(ar)tie(n) wael geinformeert sijnde eendrechtich/
lijck gedaen en(de) uutgesproeken ind(er) manie(re)n h(ier) nae volgen(de) Te weten dat alsulke/
deilinge als tusscen de voirs(creven) p(ar)tie(n) met middele van hue(re)n vriende(n) in beiden/
sijden gedaen en(de) ghesciet is D(aer) bij hebben gheweest jan van dalem willem/
van dalem van pamele en(de) belle(n) knoep in alsulk(er) vuegen als die gedaen/
en(de) geraempt is blive(n) sall vast en(de) gestentich sond(er) enige p(ar)tien d(aer) tegen met/
rechte te mogen comen in enig(er) maniere(n) It(em) es voert huer seggen want/
arnds en(de) goerds vors(creven) goede die ind(er) maten vors(creven) in huer deili(n)ge/
gevallen sijn belast en(de) beco(m)mert sijn met vii gul(den) peet(er)s loven(sch) erflik(er) rente(n)/
t(er) quiti(n)ge(n) staende den d(enier) met xviii en(de) de vors(creven) jan meer vande(n) goede(n) voir/
uute ghehave(n) en(de) geboert heeft dat de selve jan gehouden sal sijn de vors(creven) vii/
peet(er)s erflike rente(n) te lossen en(de) aftequiten alsoe dat de goede des voirs(creven) arnds/
en(de) goerds d(aer)af voertaen ongestedich en(de) ombelast sullen blive(n) en(de) mids/
desen seggen(en) deselve segg(ere)n voirt voirt dat de vors(creven) arnt uutreike(n) en(de)/
bet(aelen) sal xxiiii loven(sche) peet(er)s de(n) vors(creven) ja(n)ne eens wechdragens It(em) es voert/
huert seggen want jan van dale(m) vad(er) d(er) vorg(enoemde) gebr(uedere) sculd(ich) bleef een mudde
//
lijfpensien aen ja(n)ne van oppendorp dat de vors(creven) p(ar)tie(n) de selve lijftocht/
met alle(n) laste en(de) co(m)me(r) en(de) coste(n) van rechte die d(aer) op gegaen sijn/
drage(n) en(de) bet(alen) sulle(n) te gelike(n) laste It(em) es voert huer seggen want/
jan van dalem vors(creven) sculdich bleve(n) es arnde vors(creven) sine(n) brued(er) xv stuv(er)s/
alse vanden gelde dat wille(m) huer oem geset hadde opden wissel van/
thiene(n) dat de selve jan den vors(creven) arnde sine(n) brued(er) t(er) stont de vors(creven) xv/
stuv(er)s uutreike(n) sal en(de) bet(alen) en(de) mids desen sulle(n) de vors(creven) p(ar)tien vande(n)/
vors(creven) stote en(de) van al des d(aer)aen cleve(n) mach tot ewegen dagen v(er)accordeert/
en(de) van v(er)effent blive(n) en(de) oft d(aer) donck(er)heit inne viele d(aer)af hebbe(n) de segge(re)n/
huer v(er)cleren inne gehoude(n) maii viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-06-21 by Agata Dierick