SAL8120, Act: R°28.1-V°29.1 (30 of 358)
Search Act
previous | next
Act R°28.1-V°29.1  
Act
Date: 1448-07-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
It(em) wij jaspar absoloens en(de) arnd vyncke scepen(en) te loeven(e)/
doen cond eene(n) iegelijken dat voir ons comen sijn meest(er)/
jan cal raes de heeda secretar(is) d(er) stad van loeven meester/
jan van me wemeldingen meest(er) jan calaber secretar(is)/
der voirg(enoemde) stad en(de) lambrecht vanden dale als segge(re)n/
en(de) vrientlijke effene(re)n genomen en(de) gecoren van janne den smet/
magrieten ymbrechts sijne(n) wijve ter eend(er) zijden arnde den decke(re)/
geheeten de smet en(de) henricken lissien als momboe(re)n lijsbetthen/
en(de) beatricen hue(re)r wijve(n) zisuste(re)n d(er) voirg(enoemde) m(ar)grieten ter and(er)/
zijden alse vanden stoote die tusschen den selve(n) p(ar)tijen/
opverstaen en(de) verresen was vanden goeden en(de) kinsgedeelte/
d(er) voirg(enoemde) magrieten ymbrechts gebleve(n) na de doot jans/
wijlen ymbrechts en(de) wijlen magrieten sijns wijfs vaders/
en(de) moeders d(er) voirg(enoemde) gesuste(re)n en(de) van des de selve magriete/
[de dochter] inden leven(de) lijve magr der voirg(enoemde) magrieten hue(re)r moeder/
gehaven en(de) gebuert hadde Van welken inheffene de voirg(enoemde)/
arnd en(de) henrick als momboe(re)n hue(re)r voirs(creven) huysvrouwe(n)/
zuste(re)n d(er) voirg(enoemde) magrieten meynden restitucie te hebbene/
Na dien dat de voirg(enoemde) jan de smet en(de) magriete sijn/
wijf in die goede gheen heffen hebben en souden dan/
alleene met zeke(re)n testamente dair mede sij tierst nae/
de doot der voirg(enoemde) hue(re)r moed(er) jaerlijx hebben soude/
opde voirg(enoemde) goede drie mudde corens der maten van/
loeven(e) een sister min En(de) alsoe en mochte de selve/
jan en(de) sijn wijf blijvende opt voirg(enoemde) testament/
trecht vanden testamente en(de) vanden lantrechte niet/
te samen hebben Van welken stoote de voirs(creven) p(ar)tijen/
hen inde voirs(creven) segge(re)n geheelijck en(de) al gesubmitteert en(de)/
verbonden hadden en(de) hebben de voirs(creven) segghe(re)n/
/ vanden voirs(creven) stoote en(de) van des dair aen cleve(n) mach/
huer uutsprake gedaen en(de) gep(ro)nu(n)cieert inder manie(re)n/
h(ier) nae volgenden Inden yersten dat nae overgeven(en)/
en(de) p(rese)ntacien van beiden p(ar)tijen de voirs(creven) jan de smet/
en(de) magriete sijn wijf met wettiger behoirlijker/
en(de) behoeflijker manie(re)n renu(n)cie(re)n en(de) afgaen sullen/
ter plaetssen daer dat behoe(re)n sal alles rechts des/
sij in e(n)nig(er) manie(re)n hebben mogen uut machte van/
e(n)nigen testamente op de voirg(enoemde) goede alsoe dat de selve/
goede van hen en(de) hue(re)n erfgenamen dair af tot eewige(n)/
dagen ongelast en(de) ongepraemt sullen blijve(n) ende des/
sal de selve jan de smet metter voirg(enoemde) magriete(n)/
sijne(n) wijve hebben sijn kinsgedeelte nae den lantrechte/
inde voirg(enoemde) goeden en(de) alse voir dat gedeelte sal/
den selven janne en(de) sijne(n) wijve volgen alsulke/
deylinghe en(de) gedeelte alse tusschen den voirscr(even)/
gesuste(re)n mynlijck geraemt was Te weten/
(½) boender lants gelegen inde p(ro)chie van campenhout/
opt rot tusschen arnde lobbe in deen zijde en(de) de hoelstrate/
op dand(er) zijde It(em) (½) boend(er) bosch gelege(n) inde p(ro)chie van/
meerbeke tusschen de goede daneels vanden hornicke en(de)/
de herstrate It(em) (½) dach(mael) lants gelege(n) inde p(ro)chie va(n) rotselair/
tussche(n) de goede henrix tseykens en(de) de goede jans van/
diependale It(em) (½) dach(mael) lants alsoet gelegen es d(aer) neve(n)/
opt tong(er)velt tussche(n) arnde lobbe en(de) m(ar)griete vand(er) stichelen/
It(em) v vierdeel lants gelegen inde p(ro)chie van campe(n)hout/
opt dassend(er)velt tussche(n) de goede jans kerstiaens en(de)/
de goede jans van diependale It(em) (½) dach(mael) lants/
/ gelege(n) opt groetvelt inde p(ro)chie van wespelair tussche(n)/
de goede jans van diependale It(em) ii capuy(n) en(de) xxviii pl(a)c(ken)/
erfchijs aen en(de) op huys en(de) hof mett(er) toebeh(oerten) toeho toebehoe(re)nde/
joese guedens gelege(n) te werchte(re) tussche(n) arnde de decke(re) ende/
gheerde gheerts It(em) i mottoen erflick aen en(de) op zeke(re) goede/
en(de) ond(er)pande toebehoe(re)nde janne vand(er) coestraten gelegen/
inde gevelle It(em) t(er)deel van eene(n) mudde corens erfs pachts/
d(er) maten van loeven(e) aen en(de) op huys en(de) hof houden(de) (½)/
boend(er) toebehoe(re)nde janne de maech gelege(n) inde p(ro)chie van/
campenhout tassent tussche(n) den driesch en(de) de goede willems/
de pilicke It(em) t(er)deel van i(½) dach(mael) lants gelege(n) inde p(ro)chie/
van wespelair tussche(n) de donckstrate en(de) willem goerts/
Met sulker voegen en(de) voerwerden dat de goede die de/
voirs(creven) arnd en(de) henrick t(er) helicht wi(n)ni(n)gen uutgegeve(n) hebben/
blijve(n) sullen inde handen des wynne(n) alsoe lange alsmen ind(er)/
[waerh(eit)] bevi(n)den sal dat sijn m(er)gelrecht due(re)nde es want hij de selve/
goede loflijck gem(er)gelt heeft En(de) dat de selve gehuyschen/
t(er) stont den selve(n) arnde en(de) henricken uutreiken en(de) restitue(re)n/
sullen tgene des sij verleet hebben voe(r) dmest opt voirs(creven)/
lant te voerne En(de) dat oic hen gerestitueert sal worden/
dmaeckgelt van houte dat sij hebben doen maken soe/
men dat t(er) goed(er) trouwen en(de) sond(er) fraude bevi(n)den sal It(em)/
dat de selve gehuysche(n) dragen sullen huer aengedeelte/
van x stuv(er)s die uutgegeve(n) wae(re)n inde uutvaert hue(re)r/
moed(er) en(de) dat [sij] hij oec betalen salle(n) de chijse(n) en(de) rechten/
loepende t(er) so(m)men van x pl(a)c(ken) die de voirs(creven) arnd en(de)/
henrick betaelt hebben en(de) hen insgelijx restitue(re)n eene(n) guld(en)/
peet(er) d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) hee(re)n den welken de selve jan/
van hen nuwelinge gehave(n) heeft It(em) alse van x peet(er)s/
/ der mu(n)ten ons gened(ichs) hee(re)n die de voirs(creven) m(ar)griete/
seeght verdient te hebben met hue(re)n pijne en(de) arbeide/
en(de) geleent hue(re)n vad(er) de welke x peet(er)s soe sijn/
meynt huer vad(er) in sijne(n) dootbedde bevolen hadde huer/
te restitue(re)n Es der segghers uutsprake dat elck/
vande(n) voirs(creven) arnde en(de) henricke den voirs(creven) janne/
de smet en(de) magrieten sijne(n) wijve als voe(r) hue(re) gedeelte/
huer [hen] d(aer) af uutreiken en(de) betalen sullen elc van hen/
beiden eene(n) halve(n) peet(er) Ende mids des(er) uutspraken/
sullen de voirs(creven) p(ar)tijen vanden voirs(creven) stoote ende/
van des d(aer) aen cleve(n) mach tot eewigen daghen/
vereffent sijn en(de) blijve(n) geloven(de) de selve p(ar)tijen/
de voirs(creven) uutsprake voir goet vast en(de) gestentich/
te houden julii ult(ima)
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-19 by kristiaan magnus