SAL8121, Act: R°84.1-V°85.1 (112 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°84.1-V°85.1  
Act
Date: 1449-10-23

Transcription

2020-01-08 by xavier delacourt
Cond zij alle(n) lieden dat jan van woeluwe wonen(de) te/
campenhout in jeg(ewoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft genome(n) en(de)/
bekint dat hij genome(n) heeft van wout(ere)n van bealandenen dwinhof/
des vors(creven) wout(er)s gehet gelegen te ned(er)ijssche metten [omtrent xviii boend(er)s] wynnens landsen/
d(air) toebehoren(de) met omtrent [te weten tot elke(n) aerde vi boend(er) behoren(de) paulo] gelijkerwijs de vors(creven) wout(er) den den selve(n)/
ja(n)ne die ald(air) bewese(n) heeft met gad(er)s ii beemden acht(er) de moele(n)/
ald(air) geleg(en) en(de) noch met eene(n) beemde voe(r) de selve [moele(n)] oec geleg(en)/
Te houden te hebben en(de) te wynnen te wete van half m(er)the/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n langc due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel volgen(de) Te weten de vors(creven) wynnen(de) lande/
voe(r) ex elx jaers voe(r) en(de) o(m)me de [helicht vande(n)] vruchte(n) opde selve goede jarlix/
wassen(de) It(em) es voerwerde [Op alsulk(er) vuege en(de) (con)dicie] dat de vors(creven) wynne des vors(creven) wout(er)s/
gedeelte mette(n) iersten va(n) stucke te stucke inder schue(re)n jarlix vue(re)n/
sal eer hij tsijne sal mogen rue(re)n en(de) dat ten coste des vors(creven) wynne(n)/
It(em) sulle(n) de vors(creven) wout(er) en(de) de wynne doeft jarlix wassende/
opt dbloc des vors(creven) wout(er)s ten gewoenlike(n) tijde(n) half en(de) half/
hebben en(de) deile(n) sulle(n) en(de) vande(n) and(ere)n oeften ald(air) wassende/
en sal de vors(creven) wynne egeen recht hebben en(de) tgedeelte des/
vors(creven) wout(er)s beide vande(n) coerne en(de) vruchten sal de selve/
wynne sond(er) cost des selfs wout(er)s te behoerlike(n) tijden te loeven(e)/
vue(re)n It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) wynne de(n) vors(creven)/
wout(ere)n jarlix leve(re)n sal xl bussele(n) walms d(air) af elke bussel/
inhoude(n) sal x walme gelijcme(n) de we [dien] tot ned(er)ijssche gewoenlic/
is te maken o(m)me de huysinge vande(n) vors(creven) hove te d(air) mede/
te v(er)maken en(de) te houden en(de) alsmen dien ald(air) v(er)dect oft alsme(n)/
inde(n) vors(creven) hove iet plect oft aende huysi(n)ge ty(m)mert dair af/
sal de wynne den wercluden den montcost geven en(de) de vors(creven)/
wout(er) sal hen huer dachue(re)n bet(alen) en(de) den leem savel en(de)/
hout desmen int vors(creven) hoff besege besegen sal dat sal de/
vors(creven) wynne sond(er) cost des vors(creven) wout(er)s moeten halen It(em)/
es noch vurwerde dat de vors(creven) wynne de(n) vors(creven) sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde alle de vors(creven) wynnen(de) lande wael en(de) loflic i ten/
gewoenlike(n) tijden errien en(de) besayen sall te weten den rugge(n)aert/
op sijne iiii getidege voe(re)n de gerste op iii en(de) die evene/
op ii getidege voe(re)n en(de) dmest dat nu inde(n) vors(creven) hove/
/ geleg(en) is voe(r) de moelen en(de) elswair dat sal de selve/
wynne opt vors(creven) lant vue(re)n tslants meesten p(ro)fijte/
sond(er) cost des vors(creven) wout(er)s En(de) voert aen allet stroe vande(n)/
selve(n) goeden jarlix comen(de) dat sal de vors(creven) wynne inden/
vors(creven) hove met sine(n) beesten etten en(de) sliten en(de) d(air) af mest/
maken en(de) dat opt v selve lant vue(re)nde tsl d(air) des best/
behoeve(n) sall en(de) den mesthof ald(air) [elx jaers] tweewerf bloet [opt vors(creven) lant bloet] uut/
vue(re)n It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) wynne op/
sine(n) cost den vors(creven) wout(ere)n jarlix van ned(er)ijssche tot op sinen/
wijng(ar)t te loeven(e) geleg(en) vue(re)n sal ii duysent staex en(de)/
noch desgelijx een duysent op sinen wijng(ar)t te ned(er)ijssche/
geleg(en) En(de) desgelijx alsmen den wijng(ar)t den wijn des/
selfs wout(er)s alsmen dien te loeven(en) sinden sall dien/
sal de selve wynne den vors(creven) wout(ere)n tot sijnen huyse/
vue(re)n en(de) al sond(er) cost des selfs wout(er)s It(em) sal de/
vors(creven) wynne bynnen den vors(creven) hove jarlix sijnen t(er)mijn/
due(re)nde moeten houden iii vive(n)twintich scapen ofte te/
mynsten een vijftich It(em) sal noch de vors(creven) wynne [op sine(n) cost] den/
vors(creven) wout(ere)n jarlix wynte(re)n een coe metten sinen oft den/
selve(n) wout(ere)n d(air) voe(r) jarlix geven viii mandelen stroes/
dwelc den selve(n) wynne va(n) beids best gelieven sall/
It(em) noch sal de vors(creven) wynne ten lesten jae(re) van sinen/
t(er)mijne besayt laten de goede h(ier) nae bescr(even) te weten [Inde(n) ierste(n)] die/
iii(½) dach(mael) lants die geleg(en) sijn opt sollevelt op sine/
iiii getidege voe(re)n It(em) vii [besayt met t(er)we(n) Item vii] dach(mael) lants geleg(en) [opt velt geheten] opden vare(n)berch/
noch (½) boend(er) lants opt selve velt geleg(en) op iiii getidege/
voe(re)n en(de) [met weisinge] besayt van welke(n) ii leste(n) stucke(n) vii dach(mael) en(de)/
(½) boenre lants de vors(creven) wout(er) ten lesten jae(re) den vors(creven) wynne/
de ii voe(re)n d(air) af gelden en(de) bet(alen) sal te weten voe(r) elc/
boend(er) xxxii pl(a)c(ken) It(em) want de vors(creven) wout(er) [wynne] te sijnen/
aencomen xiii dach(mael) lants vanden vors(creven) goeden bevonden/
heeft inden ruggenen aert ombesayt D(air) af es vurwerde/
dat de vors(creven) wynne [hij se] dat tot sijnen afsceiden alsoe laten sall/
het en wae(re) dat den vors(creven) wout(ere)n alsd(oen) dat geliefde/
besayt te hebben so soude alsd de vors(creven) wynne dat/
/ moete(n) opdriven gelijc den vors(creven) landen des vors(creven) wout(er)s/
d(air) af de vors(creven) wout(er) den vors(creven) wynne gelden en(de) betalen/
sal sijn iiii voe(re)n ten prise vors(creven) oft den vors(creven) wout(ere)n/
wynne d(air) voe(r) laten [volgen] de helicht vanden vruchten [coerne] inden/
selve(n) jae(re) d(air) op wassende dwelc den vors(creven) wout(ere)n van beide(n)/
best gelieve(n) sall It(em) sal noch de vors(creven) wynne ten/
leste(n) jae(re) van sijnen t(er)mijne alle de vors(creven) wynnen(de) lande/
uutgenomen de vors(creven) xiii dach(mael) braken en(de) storten [en(de) dat] bynnen/
d(er) maent va(n) m(er)the om laten en(de) [alsd(an)] dmest uuten vors(creven) hove/
opt vo selve lant ond(er) geerrijt Ende de vors(creven) beemde/
voe(r) en(de) o(m)me xii g(ri)pen te weten xl pl(a)c(ken) voe(r) elc g(ri)pe/
gerekent alle jae(re) sinte m(er)tensmisse inden wynt(er) te bet(alen)/
en(de) te loeven(e) te leve(re)n den vors(creven) wout(ere)n den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] Dierste bet(alinge) inne te gaen van sinte/
m(er)tensmisse nu naestcomen(de) ov(er) een jair en(de) niet eer/
It(em) es te weten dat de vors(creven) wynne in alle de ande(re)/
in egheen ande(re) beemde noch bog(ar)de noch hoeve egeen/
recht de(n) vors(creven) wout(ere)n
wout(er) met allen den sijnen /
ande(re)n beemden bog(ar)den en(de) hoeven uutgenomen inde gene/
die voirs(creven) staen sijnen eygenen en(de) vrien wille tallen stonden/
als hem dat gelieft gelieven sall sal mogen doen sal/
mo
sal mogen doen en(de) beke(re)n sond(er) e(n)nich wed(er)seggen des/
vors(creven) wynnen It(em) sal noch de vors(creven) wout(er) jarlix inden vors(creven)/
hove voe(r) hem selven hebben en(de) behouden sijn cokene en(de)/
den solde(re) boven d(er) selv(er) cokenen de porte met hue(re)r toebeh(oerten)/
de schue(re) en(de) den hof bynnen de(n) vors(creven) hove geleg(en) sond(er)/
den vors(creven) wynne d(air) inne e(n)nichsins toe e(n)nigen sacht te/
hebben en(de) d(air) voe(r) sal de vors(creven) wynne hebben den wermoes/
hoff voe(r) de vors(creven) porte It(em) sal de vors(creven) wout(ere)n jarlix den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde bynnen den vors(creven) hove mogen houden/
ald(er)hande beesten [de] sond(er) [uutgesceiden dat hij van verkens wegen] cost des v de(n) vors(creven) wynne de(n) de/
[welke hem gelieve(n) sulle(n) uutgesceiden dat hij van v(er)kens wegen ald(air) mer ii verkens en sal moge(n) houde(n) sond(er) de(n) vors(creven) wi(n)ne d(air) mede e(n)nige(n) cost te hebben and(er)s dan van alsoe vele als]mede e(n)nigen cost te hebben and(er)s dan van alsoe vele alse als/
de selve
sij hen opd(en) messien vanden selve(n) hove generen/
mogen It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) wynne bynnen sinen/
vors(creven) t(er)mijne egheenrande hout opde vors(creven) goede wassen(de) en sal mogen/
/ afhouden noch hebben dan alleene doirne hagen oft dies/
gelike het en wae(re) dat den wynne e(n)nigen vrede [loecke] gebreke/
te maken o(m)me de vors(creven) goede mede beheymen den welken/
de vors(creven) wynne opde willigen ald(air) staende sal mogen nemen/
en(de) afhouden [t(er) minst(er) scaden] en(de) niet meer It(em) sulle(n) de vors(creven) wout(er) en(de)/
wynne bynnen den iersten vi jae(re)n op dat e(n)nigen van/
hen gelieft van malcande(re)n mogen sceiden en(de) d(air) nae niet d(air) voe(r)/
[noch d(air)] nae Behoudelic dat de gene die alsoe gelieven sal/
te sceiden den ande(re)n dat te voe(re)n condigen sal een jair/
It(em) want de vors(creven) wout(er) den vors(creven) wynne tot sijnen/
aencomen geleent heeft ii mudde rox en(de) ii mudden even(en)/
so eest vurwerde en(de) heeft geloeft de vors(creven) wynne den vors(creven)/
wout(ere)n die wed(er)om bynnen vi jae(re)n naestcomen(de) uut te/
reiken en(de) te bet(alen) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] En(de) alle dese vurwerden (et)c(etera)/
It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) wynne den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde
bynnen sijnen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde egeen/
ande(re) lande dan de wynnen(de) lande des vors(creven) wout(er)s en sal/
mogen wynnen noch werven sond(er) consente des vors(creven)/
wout(er)s uutgesceiden een dach(mael) oft ii dwelc de selve/
wynne op dat hem gelieft [en(de) sond(er) (con)sente des vors(creven) wout(er)s] in hueri(n)gen nemen mach/
En(de) alle dese vurwerden (et)c(etera) willem(air) hasenb(er)ge oct(obris) xxiii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-09 by kristiaan magnus