SAL8123, Act: R°349.1 (442 of 594)
Search Act
previous | next
Act R°349.1  
Act
Date: 1452-12-28

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
It(em) arnd van zichne(n) wonen(de) inde dorpstrate heeft uutgegeve(n) voir hem/
sine(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) ja(n)ne covents metse(r) en(de) sine(n) naec(omelingen) huys en(de)/
hof met alle(n) sine(n) toebehoerte(n) geleg(en) inde dorpstrate tussce(n) de/
goede jans ouderogge en(de) de goede meest(er) jans thuyls Erflic/
te houde(n) en(de) te besitte(n) op allen den last en(de) co(m)m(er) d(aer) voe(r) uutgaen(de)/
ten behoerlike(n) tijde(n) te bet(alen) En(de) voirtaen op iii pl(a)c(ken) payments/
lijfpens(ien) ten live des vors(creven) arnds alle jae(re) te kers(misse) te bet(alen) den/
vors(creven) arnde alsoe lange als hij leve(n) sal en(de) niet lang(er) En(de)/
op alle(n) den last en(de) lijfpens(ien) vors(creven) heeft geloeft [de vors(creven) arnd ende] peet(er) blanckart/
sone wile(n) goerts den vors(creven) ja(n)ne en(de) sine(n) naec(omelingen) genoech vande(n)/
vors(creven) goede(n) genoech te doene (et)c(etera) van welk(er) gelufte(n) de vors(creven) arnd/
den vors(creven) ja(n)ne blanckart geloeft heeft tontheffen opde condicien/
en(de) vurwerde(n) h(ier) nae volgen(de) Te weten(e) dat de vors(creven) arnd sijne(n)/
leefdach lang due(re)nde int vors(creven) huys en(de) hoff hebbe(n) en(de) behoude(n)/
sall sijne(n) gebruyck uutganc en(de) inne ganc en(de) oec sijn gebruyk/
dnutscap en(de) tp(ro)fijt in eene ned(er) came(re) staen(de) int vors(creven) huys ende/
sal oec de vors(creven) jan oft sijn naec(omelingen) gehoude(n) sijn de(n) vors(creven) arnde/
sijn leefdach lanc te geve(n) tweewerf sdaeghs gemaecte en(de)/
gewermde battaedge en(de) sijn spise wael en(de) loflic bereide(n) en(de) hem/
oec v(er)leene(n) vier en(de) liecht sonder des vors(creven) arnds cost sal oec/
de vors(creven) arnd hebbe(n) en(de) behoude(n) ind(er) manie(re)n als voe(r) de helicht/
van alle(n) den vruchte(n) jairlix inde(n) vors(creven) hove wassen(de) en(de) sal oec/
de vors(creven) jan oft sijn huysgesi(n)ne gehoude(n) sijn den vors(creven) arnde sijn/
clede(re)n te wasschen en(de) te wringen alsoe lange als hij leven sall/
en(de) oft gebuerde den vors(creven) arnde sieck te liggen dat de vors(creven) jan/
en(de) sijn huysgesi(n)ne gehoude(n) sijn sulle(n) een maent lang due(re)nde/
hem te halen binne(n) d(er) stat t(er) goed(er) liede huyse ald(aer) hem dat de/
vors(creven) arnd wise(n) sall sijn noetdorst en(de) oec elswair d(aer)t hem diene(n)/
mochte des hij noetelix alsdan bederve(n) en(de) behoeve(n) sall en(de) sal/
noch hie(re)n bove(n) de vors(creven) jan gehoude(n) sijn den vors(creven) arnde sijne(n)/
duerdach lang alle maendaghe eene(n) getige maeltijt [loflic] te geve(n) It(em)/
sal de vors(creven) jan de vors(creven) goide op sijne(n) cost des vors(creven) arnds leefdage/
lang due(re)nde wael en(de) loflic houde(n) va(n) wande en(de) va(n) dake en(de)/
desgelijx ten behoerlike(n) tijde(n) gelde(n) en(de) te betale(n) alle(n) de(n) chijs en(de) last uut(er)/
vors(creven) goede(n) gaende alsoe dat de vors(creven) arnd noch sijn goede d(aer) bi niet/
egeen scade hebbe(n) noch lide(n) en s(ullen) (co)r(am) naen velpe decembr(is) xxviii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-12 by Jos Jonckheer