SAL8125, Act: R°191.4-V°191.1 (184 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°191.4-V°191.1  
Act
Date: 1455-02-05

Transcription

2021-04-10 by Frans Feyaerts
It(em) ter meerd(er) vestich(eit) den vors(creven) gehuyssche(n) tot hue(re)n/
vors(creven) scepen(en) brieven te doene soe sijn bij hande(n) jans baelge/
vorst(er)s te loeven(e) in handen gesedt den vors(creven) aerde wille(m)s/
tot behoef van hem selve(n) en(de) tot behoef der vors(creven) m(ar)gr(iete)/
sijnre huysvrouwe(n) de silve(re)n juweele(n) h(ier) nae bescr(even) inden/
ierste(n) vi silve(re)n scale(n) wegen(de) xii merct de canten bove(n) v(er)gult
//
It(em) noch vi silve(re)n scale(n) staen(de) op voeten wegen(de) iiii(½) merct/
binne(n) inden bodem v(er)gult met eenre roesen Tot desen/
eynde gebuerdet den selve(n) gehuysschen in toecomen(de) tiden/
inder betalinghe(n) van hue(re)n vors(creven) rinten oft bewisenisse(n) d(aer)/
af enich gebrec te hebben soe moegen sij huer gebrec aende/
vors(creven) rinte(n) v(er)halen juwele(n) v(er)halen die ten prijse van/
goudsmeden oft juwelie(re)n hen des v(er)staen(de) v(er)coepen Wiesser/
iet ov(er) dat souden sij wed(er)kee(re)n en(de) gebreker iet dat/
souden sij met hue(re)n scepen(en) brieve(n) v(er)halen behoud(elic) dat sij/
alt(oos) moegen p(ro)cede(re)n mette(n) eenen vanden tween d(aer) hen dat/
mede gelieve(n) sall En(de) in gevalle oft de vors(creven) gehuyssche(n)/
oft ande(re) recht va(n) hue(re)n wegen hebbende voert vue(re)n opd(en)/
p(er)soen des vors(creven) jans oft op sijn goede so v(er)re dat de selve/
jan oft sijn goede de vors(creven) lijfp(ensien) volcomelic en(de) al betaelde/
met rechte met alle(n) den acht(er)stelle der selv(er) soe heeft/
geloeft de vors(creven) arnd den vors(creven) ja(n)ne de vors(creven) silve(re)n juwele(n)/
in sine(n) handen ov(er) te geven o(m)me hem selve(n) en(de) sijn goede/
va(n) alle(n) scade(n) en(de) laste(n) d(aer) aen te v(er)richten En(de) oft de selve/
arnt van sinen brieven en(de) allen gebreke sonder last des/
vorg(enoemde) jans oft sijnre goeden v(er)nueght wordde soe heeft/
oec geloeft de selve aert den vorg(enoemde) ja(n)ne de vors(creven) juwele(n)/
wed(er)om ov(er) te leve(re)n in alsulk(er) weerden en(de) gewichte als/
de selve jan die hem als nu ov(er)gelev(er)t heeft cor(am) eis(dem)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-10-22 by Jos Jonckheer