SAL8125, Act: R°77.1-R°78.1 (79 of 350)
Search Act
previous | next
Act R°77.1-R°78.1  
Act
Date: 1454-10-23

Transcription

2020-09-15 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat jan de roeve(re) wonen(de) nu t(er) tijt te/
hever bij mechlen sone henrix wilen de roeve(re) in jeg(ewoirdicheit)/
der scepen(en) van loeven gestaen heeft genomen en(de) bekint dat/
hij genome(n) heeft van jacoppe van raveschote t(er) helicht/
wynni(n)gen dwinhof des selfs jacops geheeten delbroex/
hoff gelegen te wespelaer hulst mette(n) huysen hoven/
d(aer) toebehoeren(de) en(de) met allen den lande alsoe v(er)re [dat] den/
vors(creven) jacoppe te wespelair en(de) d(aer) omtrent toebehoeren(de)/
es in desen uutgesceiden een huys met alle(n) sijnen/
toebehoerten binnen den vors(creven) hove staende op dinde/
vander salen neven den bog(ar)t ald(aer) It(em) noch uutgesceiden/
tdofhuys [It(em) noch uutgesceiden dbloc staen(de) voe(r) de poerte vande(n) vors(creven) hove en(de) thout vande(n) selve(n) bloke] In welke goede de vors(creven) wynne egeen bewint/
hebben en sall Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van half meerte nu naestcomende eenen t(er)mijn van vi/
jaren lang duerende deen nae dander sonder middel/
volgende elx jaers dae(re)n bynnen voe(r) en(de) o(m)me de helicht/
vanden vruchten opde selve wynnen(de) lande jairlix wassen(de)/
op alsulke(n) vuege en(de) condicie dat de vors(creven) wynne de/
vors(creven) wynnen(de) lande den vors(creven) jacoppe toebehoeren(de) den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic winnen drijven en(de)/
mesten sall gelijc regenoeten boven en(de) beneden Item ten/
oexte alst tvors(creven) coren te weten beide wint(er)coren ende/
som(er)coren tijtverdich sal sijn so sal dat de vors(creven) wi(n)ne/
op sinen cost ter eerden leggen en(de) dat desgelijx oec/
op sijnen cost inden bant leve(re)n en(de) dat sal de vors(creven) jan/
en(de) jacop opt velt half en(de) half deilen en(de) dat alsoe/
gedeilt sijnde te weten elc stucke besundert so sal dat/
de winne op sijnen cost van elke(n) stucke des selfs jacops/
gedeelte indes selfs jacops schue(r) ald(aer) geleg(en) vue(re)n en(de)/
dan voert de selve winne van elken stucke tsijne en(de)/
h(ier) af en sal de vors(creven) jacop egeenen last hebben dan/
alsme(n) tselve coren opde velde deilen sall dat dan de/
selve jacop ald(aer) sinden sal eenen bode va(n) sine(n) wegen o(m)me/
de bande te slane en(de) des vors(creven) jacops gedeelte taenverden/
/ en(de) dat bewarene tot dat dat inde schue(r) ald(aer) wesen sall/
welken bode de selve wi(n)ne den montcost geven sall/
[dien tijt due(re)nde] totte(r) tijt toe dat des selfs jacops gedeelte inde selve/
schue(r)
en(de) sal de selve winne op sijnen cost jairlix den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde des vors(creven) jacops helicht winni(n)ge/
hem te loeven leve(re)n It(em) es vurwerde dat alle dappele(n)/
wassende opde vors(creven) goede als sij dat tijtverdich sal sijn sulle(n)/
dat de vors(creven) jacop en(de) de winne dat [die] t(er) eerden sulle(n)/
doen doen Vanden welken sij te gelijke de dachue(re)n/
betalen sullen en(de) de winne sal oec den lesers die dat/
lesen sulle(n) hue(re)n montcost geven sonder des vors(creven) jacops/
last welc oeft de vors(creven) jacop en(de) de winne half en(de)/
half deilen sullen en(de) de vors(creven) wi(n)ne sal des vors(creven)/
jacops gedeelte jairlix met gaders den peeren van/
eenen oeten peire staen(de) inden vors(creven) bog(ar)t acht(er) des/
vors(creven) jacops huys welke(n) oeten p(er)re den vors(creven) jacoppe/
alleene toebehoere(n) sal hem te loeven(e) tot sijnen huse/
leve(re)n en(de) d(aer) vore sal de winne hebbe(n) tot sinen/
verdoene eenen coninx p(er)re ald(aer) staen(de) En(de) sal de vors(creven)/
wi(n)ne de huysinge vanden vors(creven) goeden op sinen cost/
houden wel en(de) loflic sijnen tijt due(re)nde vand(er) ond(er)ster/
rikelen nederwert It(em) sal de vors(creven) wi(n)ne gehoude(n) sijn/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde jarlix te leveren uute(n) vors(creven)/
hove vijftich bussele(n) walme alsulke(n) alsme(n) te wes/
pelaer gewoenlic pleeght te leve(re)n o(m)me de vors(creven)/
huysinge jairlix mede te maken houden en(de) te decke(n)/
en(de) alsmen dien v(er)dect dan sal jacop de dachue(re)n/
betalen en(de) de winne sal den wercluden den montcost/
geven en(de) alsd(an) sal de selve winne opde vorg(eruerde) goede/
moeten halen teenen en(de) dackroeden alsoe v(er)re vele/
men dier behoeven sall It(em) en sal de vors(creven) wi(n)ne egeen/
bewint hebben int hout staen(de) opden beempt oft o(m)trent/
den beemde geheeten den troch geleg(en) in wespelaer broec/
nocht oec in negheen elsen hout vanden vors(creven) geheele(n) goede(n)/
/ It(em) de trunceycken opde vors(creven) goede staen(de) uutgenome(n) op/
gaende eyken sal de vors(creven) wynne moge(n) truncke(n) ten behoer/
like(n) tijden en(de) thout d(aer)af comen(de) sulle(n) de vors(creven) jacop en(de)/
de wynne half en(de) half hebbe(n) d(aer) af de vors(creven) jacop voir/
sijn helicht
des wynnen dachue(re)n [sal] betalen sall alsoe v(er)re sijn/
helicht strecken sall d(aer)af de vors(creven) winne op sijnen cost/
des vors(creven) jacops gedeelte te loeven(e) tot sinen huse leve(re)n/
sall It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) winne/
jairlix vanden vors(creven) goeden een boend(er) lants m(er)gelen sal/
met xii voeder m(er)gels elc voeder met iii p(er)den d(aer) af/
de wi(n)ne den m(er)gel coepen en(de) betalen sall It(em) sal de/
wi(n)ne jarlix sinen t(er)mijn due(re)nde de weghe en(de) de/
wat(er)leiden vanden vors(creven) goeden op sinen cost ten behoerlike(n)/
tijden houden en(de) ruymen alsoe dat den vors(creven) jacoppe d(aer)/
af egeen scade comen noch gescieden en sall om welke/
wege mede te v(er)make(n) sal de vors(creven) wi(n)ne opde vorg(eruerde)/
goede mogen nemen en(de) afhouwen t(er) minst(er) scaden alsoe/
vele houts als d(aer) toe behoeven sall [Kennen(de) en(de) lidende] voert heeft/
de selve wynne [alnoch] vanden vors(creven) jacoppe [alnoch] genomen [te hebbe(n)] ende/
bekint dat hij genomen heeft
de beemde bossche en(de)/
eussele(n) h(ier) nae bescr(even) Inden iersten tot ind den groeten bosch/
geheeten de v boender min xvi roeden tieldonchscher/
maten It(em) den beempt geheeten den troch vors(creven) so hij/
beleg(en) is int wespelair broec It(em) i eeussel geheete(n)/
de leemcuyle aende crayeneyke Te houden en(de) te/
hebbe(n) oec va(n) half m(er)the naestc(omende) eene(n) t(er)mijn van vi/
jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volg(ende)/
elx jaers hie(re)n binnen voe(r) en(de) o(m)me xviii gul(den) clinck(arts)/
d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)togen (et)c(etera) alle ja(re) te kers(misse)/
te bet(alen) en(de) te loven te leve(re)n den vors(creven) [jacoppe de(n) vors(creven)] t(er)mijn due(re)nde/
q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] dierste bet(alinge) inne te gane va(n) kers(misse)/
nu naestcomen(de) ov(er) een jair en(de) niet eer En(de) alle dese/
vurwerden (et)c(etera) [hebbe(n) geloeft de vors(creven) win in deen zijde en(de) jacop in dande(re) malc(ander) vast gestentich en(de) va(n) weerde(n) te houde(n) en(de) te voldoene talle(n) tijde(n) en(de) t(er)mijne(n) (et)c(etera)] cor(am) prijke(re) m(er)sels oct(obris) xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2013-10-04 by Jos Jonckheer