SAL8126, Act: R°182.1-V°183.1 (204 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°182.1-V°183.1  
Act
Date: 1456-01-20

Transcription

2020-07-09 by Marika Ceunen
Dit es die ordena(n)sie van herma(n) baets [baets] huse/
Ite(m) inden iesten int woerpay twe doerstile die selen dic sijn vi(½) dume(n)/
dicke viii dume(n) in een half breet den ondersten doerpel v dume(n) dicke/
in viii in een haelf breet den orwerste(n) doerpel di sal hoeghe sij(n) vii dume/
en(de) vi dume(n) dicke en(de) gherabat opde(n) [de(n)] dorpel een calo(m)mene [d(aer) op] iiii dume(n) dicke/
v dume(n) breet de voerpay plate iiii dume(n) iiii halfe dicke viii(½) breet en(de)/
iiii calu(m)mene elc calu(m)mene iiii(½) ... dicke en(de) v(½) breet elc calu(n)ne en(de) stile/
sele(n) hebbe(n) elc eene(n) cerbel onder en(de) bove(n) ghesteke(n) met goede(n) corne(n)/
in haer derdendel ghesteke(n) in de brugghe en(de) ee(n) strihout vi dume(n)/
vircant en(de) dit vorpay al ghescaeft en(de) dit vorpay al va(n) ripe(n) houte/
op sie te(n) hove wert salme(n) legghe(n) een plate twe dume(n) dicke v dume(n) breet/
op elc inde vand(er) plaete(n) sal staen eene(n) stijl iiii dume(n) dicke v dume(n) breet/
en(de) in midden eene(n) stijl vii dume(n) breet vi dume(n) dicke di sele(n) also lanc/
sij(n) int strihout [wa(n)t balc] onder en(de) bove(n) gheerrent di sele(n) sele(n) gherikelt sij(n) in di/
selve wa(n)t sal me(n) scere en ee(n) doergaet daerse herma(n) hebbe(n) wilt op die/
sie te jacop int stoweert eene(n) muer daer sal me(n) sette(n) eene(n) muer op de(n)/
muer sal lige(n) eene(n) baelc viii dume(n) dicke x dume(n) hoeghe op die/
sie te(n) hove weert daer sal ligghe(n) eene(n) wa(n)tbalch vi dume(n) dicke/
viii dume(n) hoeghe desen solder sal me(n) brugghe(n) op woets na een/
dese brugghe(n) sele(n) sijn iii dume(n) dicke iiii dume(n) breet desen soelder/
sal spri(n)ghe(n) [xi dumen dume(n)] ter strate(n) weert op desen spronc sal ligghe(n) ee(n) plate/
twezinzeen l ii(½) dume(n) dicke vii dume(n) breet op die spronc plate op elc/
inde eene(n) stil vii dume(n) virca(n)t in midden die p sproch plate sal stae(n) eene(n)/
stijl vii dume(n) dicke viii dume(n) breet di selve stile selen lanc sijn/
xiiii voete(n) di selve [middelste stijl] stil sal ghewracht sijn twe dume bute(n) der l plate(n)/
twe ghecracde rikele(n) selen steke(n) reisstijls dese ghecracde rikelen sele(n) dich/
sij(n) iiii dume(n) dicke vi dume(n) bret op elc ghecracde rikele sal stae(n) een/
cruswinstere ghesteke(n) reis stils in dese stijl sal steke(n) eene(n) balch en(de) eene(n)/
cerbel ond(er) en(de) bove(n) gheerrent op haer tande dese(n) selve(n) balc sal dich sijn viii/
dume(n) dicke en(de) cerbel viii dume(n) dicke en(de) viiii dume(n) hoghe en(de) de(n) balch/
viiii dume(n) hoghe op die sie te(n) hove weert daer sal staen op die wa(n)tbalc/
sele(n) stae(n) iii stile op elc inde vande(n) wanden wa(n)tbalke eene(n) stijle vii vii dume(n)/
virca(n)t de middelsten stijl vii dume(n) dicke viii dume(n) breet [in] de middelsten/
stijl sal steke(n) eene(n) balc ghewracht met sine(n) cerbel ghelijc dat voer/
aent strate ghescreve(n) stet It(em) opden muer te jacop in stove weert/
sal ligghe(n) een plate op dunderste balke die ghevel plate sal dic sij(n) twe/
dume(n) en(de) een (½) op die en(de) vii dume(n) bret op die selve plate in die/

//
middelt sal stae(n) [eene(n)] stijl vi dume(n) virca(n)t bove(n) ghesteke(n) in die gevelbalc/
dese ghevelbalch sal dic sij(n) vi dume(n) dicke vi(½) breet di va(n)t gherikelt/
vel met hare(n) bande(n) It(em) op die sie te jacop schoetmekere dar sal ligge(n) met [twe laar?]/
eene(n) balc vi dume(n) dicke vi(½) hoeghe steke(n) in die voerscreve(n) stile/
It(em) op dese balke(n) sele(n) ghebrucht sij(n) op voets na een elc brugge sal sij(n) beelen/
iii(½) dume(n) virca(n)t dese solder sal hebbe(n) iiii voete v(er)diepens beide vorme(n)/
vi dume(n) dicke vi dume(n) breet[vierkant] It(em) ii boescinkele al soe lanc als si behore(n) [x voeten lang]/
vii dume(n) dicke viii dume(n) breet onder acter in sine(n) nac viiii dume(n) bret/
den bocbalc vii dume(n) dicke viii dume(n) hoghe It(em) twe stile inden geevel/
te jacop int stove wert di selen dick sij(n) v dume vi dume(n) breet daer op/
sal ligge(n) eene(n) wa(n)tbalch v dume(n) dicke vi dume(n) hoghe It(em) [vacat] op de side/
tjacop scloetmekere wert daer sal me(n) sette(n) twe stile v dume(n) dicke/
vi dume(n) breet daer op sal ligge(n) eene(n) bocbalc v dume(n) dicke vi/
dume(n) hoghe dese ghevel sal me(n) rikelen daers va(n) noy es en(de) va(n)de gene(n)/
daert behoert naet thuis profit It(em) de scers scinkels di selen hebbe(n)/
welshoute so si behore(n) It(em) twe ribome v dume(n) virca(n)t onder de(n)/
riboe(m) daer sal me(n) sette(n) bande also lanc als si behore(n) bove(n) gheerre(n)t/
onder ghevoert met eene(n) holte(n) naghel en(de) met twe iser naghel/
aen ghesclaghe(n) dit huis salme(n) rikele(n) onder en(de) bove(n) en(de) bande/
binden na thuis profit sonder eneghe erghelist It(em) de kepers sele(n)/
onder dic sij(n) iii dume(n) dicke en(de) drie dume ...? (½) breet en(de) bove(n) ene(n)/
(½) dum min in elke side en(de) dese kepers sele(n) ghehaenbalcht sij(n) nas/
huis profit en(de) op de vorste(n) vorme(n) salme(n) sette(n) twee dacwinstere(n) en(de) elc/
vinstere(n) sal hebbe(n) een calu(m)me in midden en(de) elc vinstere(n) sal hebbe(n) een/
wayghespa(n) met sine(n) pi(n)ne(n) elc vaighespa(n) twe dume(n) dicke en(de) dese/
cappe va(n) dese huse sal mi make(n) over spa(n)nen est verghete(n) es hier/
enich hout vergete(n) [d(at) sal me(n) make(n)] naes huis profit sonder eneghe ergeliste/
It(em) beie de crusvinstere(n) di ter strate(n) staen di sal me(n) bescave(n) en(de) bei/
dese crusvinstere(n) hor calu(n)ne sele(n) dic sij(n) iiii dicke en(de) iiii breet/
de(n) ond(er)ste(n) solder sal ligge(n) xi(½) hoghe de(n) andere(n) solder sal ligge(n) x voete hoge/
It(em) dit huis moet ghericht sij(n) tsincene(n) nast come(n)de en eest dat sake/
dat niet ghericht en es so sal me(n) he(m) af sclae(n) eene(n) nobel [v peters] sonder ene/
ghelijst eest dat op es ghericht so sal die ti(m)merma(n) hebbe(n) ene(n) crone [peeter]/
meer dan sine(n) eys eeys en(de) eest dat hijs met enen nobel beeter en macht/
soe l salmen hem afsclaen enen peeter
//
It(em) mi sal make(n) cokene hanne(n)de aent huis di sal wijt sij(n) xiiii/
woete en(de)
g sal ghemuert in beide sien tote(n) solder tuo en(de) op die zie/
te hove wert saelt ghemuert sij(n) drie voete(n) hoghe daer op sal ligge(n)/
een plate twee dume(n) dicke viii dume(n) breet daer op sele(n) stae(n) drie/
stile de(n) middelste(n) stijl sal groot sij(n) v dume(n) dicke vi(½) breet/
en(de) daer i(n)ne sal steke(n) eene(n) balch inde(n) stijl vande(n) andere(n) huse dese selve(n)/
balch sal steke(n) mette(n) inde inde(n) stijl vande(n) huse en(de) ghewracht met/
twe oerbelen en(de) dese(n) selve(n) balc sal dic sij(n) vi(½) dume(n) dicke vii(½)/
dume(n) hoghe en(de) die vorscreve(n) twe stile di sele(n) dic sij(n) iiii dume(n) en(de)/
v dume(n) breet en(de) op beide de
/
It(em) mi sal make(n) een cokene hanne(n)de aent huis di sal wijt sij(n) xiiii/
woete en(de) g sal ghemuert in beide sie(n) tote(n) solder [wamen?] tuo en(de) op die sie/
te hove wert saelt ghemuert sij(n) drie voete(n) hoghe daer op sal ligge(n)/
een l plate twe dume(n) dicke viii dume(n) breet daer op sele(n) stae(n) drie/
stile elke stijl vi dume(n) dicke de twe hoecstile v dume(n) dicke/
vi dume(n) breet in elke stil sal steke(n) een strihout v dume(n) dicke/
vi dume(n) hoghe [en(de) scrihout sal hebben ii carbelen] den middelste(n) stijl vi dume(n) dicke vii dume(n) breet/
in di selve(n) stijl sal steke(n) eene(n) balc v en(de) mette(n) andere(n) inde stel/
sal steke(n) in di middelste(n) huis stijl en(de) desen balc sal dic sij(n) vii/
dume(n) viii dume(n) hoghe en(de) hi sal hebbe(n) twe cerbele en(de) desen balc/
sal ghebruct zij(n) voets na een en(de) elc brugge iii(½) dume(n) dicke/
en(de) iii(½) breet en(de) op desen balc sal stae(n) ene(n) saersscinkels dar op/
sal ligge(n) eene(n) balc v dume(n) dicke en(de) vi dume(n) hoghe en(de) hi/
sal steke(n) mette(n) eene(n) inde huis stijl en(de) hi sal hebbe(n) ii velfhoute/
en(de) op dese scerscinkel balc sal ligghe(n) eene(n) ritboe(m) die sal dic sij(n) iiii(½)/
dume(n) dicke v dume(n) breet en(de) sal hebbe(n) een vormene v dume(n)/
dicke vi dume(n) breet en(de) dese cokene sal me(n) vel en(de) orbeleke(n)/
verkeleke(n) rikele(n) en(de) elc rikele sal dic sij(n) ii(½) dume(n) dicke en(de)/
iii(½) breet en mi sal make(n) een crusvinstere [in die coken] op de vormene sal me(n)/
sette(n) een vleemsche vinstere di sal hebbe(n) in midde(n) een calu(m)pne
//
It(em) deser van deser cokene solder sal ligghe(n) x(½) voete(n) hoghe/
de coke(n)solder sal hebbe(n) iiii voete verdiepens alle dat hout/
va(n) dese(n) huse en(de) va(n) deser cokene sal me(n) make(n) te hoessche ca(n)te/
It(em) de kepers va(n) deser cokene(n) di soele(n) op di sele(n) ligghe(n) op thuis/
also hoghe als si behore(n) de keepers sele(n) dic sijn iiii dume en(de) iii(½)/
breet onder bove(n) eene(n) halve(n) dum min in elc side/
It(em) dit huis salme(n) make(n) te wercmans prise/
It(em) mi sal drie dore(n)/
It(em) mi sal scerie(n) dorgate(n) also vele herma(n) bate(n) [baets] hebbe(n) vilt/
si iii drie oft viere so vi dat werc heet hi sal make(n)/
dit bi(n)nen verc worde(n) pris daert een andert voer make(n)/
soude/
It(em) mi sal scerie(n) drie dorgate in de bregge(n) solders/
It(em) hij sal maken ii ghe graten al soe sij mij ghenoeghen en(de) ii dachhueren/
werken om niet It(em) mij salse betijmmeren de plaesse al soe lanc als sij/
begri(n)be/
It(em) hij sal noch by(n)nen maken ii schoumantels eyken/
It(em) dit vors(creven) huys heeft de vors(creven) henric verdincht te make(n) als vander/
stoffen des vors(creven) [selfer] henrix en(de) [heeft] geloeft den selve(n) h(er)ma(n)ne dit [selve huys] opgericht en(de)/
[vulmaect] te leve(re)n en(de) staende tussen dit en(de) sinxene(n) naestcomen(de) al opgemaect/
te huere(n) [te leve(re)n] tussen dit en(de) sinxene(n) naestcomen(de) En(de) h(ier) voe(r) sal de vors(creven)/
h(en)ric hebbe(n) vijftich peet(er)s d(er) mu(n)ten ts(er)toge(n) (et)c(etera) sen gerek(ent) te xviii stuv(er)s/
op (con)dicie oft selve huys steet te sinxene(n) naestcomen(de) so sal h(er)ma(n)/
henrick bet(alen) li peet(er)s
It(em) min de tvoerpay sal sijn gemaect opde(n)/
steeck cop(e) dickte vande(n) vorpaye vande(n) huyse bastijns baets sijns/
brued(er)s [te weten op den date vanden nu colu(m)pne(n) en(de) den dixte(n) doerstijl] niet wed(er)staen(de) den vurw(er)d(en) aengaende den voerpay bove(n)/
gecleert en(de) h(er)ma(n) sal bet(alen) in gereden gelde in afslage vande(n) l/
peet(er)s xxx peet(er)s d(aer) af en(de) dand(er) xx peet(er)s al thuys staen sal en(de)/
niet eer [het en ware dat he(m) behoefde iii oft iiii peet(er)s dat hem die h(er)ma(n) geve(n) sal in afslege van] welke xxx peet(er)s de vors(creven) he(n)ric bekint heeft gehatt/
te hebbe(n) den selve(n) h(er)ma(n)ne d(aer) af quijtscelden(de) En(de) hebbe(n) de selve/
tene(n) en(de) he(n)ric den and(ere)n geloeft te voldoene de vurw(er)d(en) bove(n)/
geruert roel(ants) meersb(er)ge jan(uarii) xx a(nn)[o] lv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator