SAL8126, Act: R°222.1-R°223.1 (257 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°222.1-R°223.1  
Act
Date: 1456-02-21

Transcription

2020-06-16 by Marika Ceunen
Cond zij allen lieden dat geschiet en(de) gemaect een deilinghe en(de)/
scheidinghe tusschen hubrechten stuerbout lijsbetthe(n) sacx sijne(n)/
wijve meester arnde en(de) andriese geheeten sacx gebruede(re)n der/
vors(creven) lijsbetthe(n) van alle(n) den omberuerlike(n) goede(n) die hen bleve(n)/
ende aengestorve(n) sijn bij doode meest(er) arnds wijle(n) sacx ende/
wijle(n) lijsbetthe(n) sijns wijfs vader en(de) moeder der vors(creven) kinde(re)n te/
deilene/
Soe es gevallen en(de) bleven den vors(creven) hubrechte en(de) lijsbetthe(n)/
sijnen wijve in huer deilinghe een huys ende hof mette(n)/
stalle en(de) met allen sinen toebehoirten voe(r) en(de) acht(er) gelegen/
inde hoelstrate tusschen de goede peet(er) nuelens barbiers in/
deen zijde ende de goede die den vors(creven) andriese gevalle(n) sijn/
in sijn deilinghe op dander zijde hem streckende achterwert/
den vors(creven) hof inder linghden totte(n) goeden jans va(n) maerbeke/
geheeten gielijs en(de) inder breidden totte(n) goeden meest(er) jans/
pagain en(de) katlijnen meesterkens op alle den last en(de) co(m)mer/
daer uutgaende te behoerlecken en(de) gewoenlecke(n) tijde te/
betalen erflic ende voertaen op viere gulden pe(n)ni(n)ghe(n)/
geheete(n) peet(er)s en(de) op ond(er)halve(n) clinckart beide d(er) mu(n)ten h(er)toge/
ph(ilip)s h(er)toghe van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant [va(n) goude] goet en(de) gheeve/
erfrinten te kersmisse [s(in)te jansmisse] te betalen te weten de vors(creven) iiii/
peet(er)s den vors(creven) meester arnde sacx en(de) de(n) vorg(eruerde) i(½) clinckart/
den voirg(enoemde) andriese en(de) hue(re)n erfgename(n) en(de) naecomelinghe(n)/
erflic in toecomen(de) tijden met vurwerden dat de vors(creven) hubrecht/
en(de) sijn huysvrouwe de vors(creven) iiii gul(den) peet(er)s en(de) ond(er)halve(n) clinck(art)/
erflik(er) rinten lossen en(de) quiten sulle(n) moegen wa(n)nner sij willen /
teene(n) te twee oft te meer malen te weten elken pe(n)ninc d(aer) af/
met xx achtien pe(n)ni(n)ge(n) geliken en(de) met vollen rinten nae/
gelande vander afquitinghen/
It(em) es [sijn] gevallen en(de) gebleven den vors(creven) meester arnde sacx in sijn/
deilinghe tgene des h(ier) nae volght te weten de vors(creven) iiii/
gulden peet(er)s erfrinten alle jare te kersmismisse [s(in)te jansmisse] baptisten te betalen/
aen en(de) op de vors(creven) goede den vorg(enoemde) hubrechte en(de) lijsbetthe(n) sine(n)
//
wijve in huer deilinghe gevalle(n) sijnde geleg(en) als voe(r)/
It(em) es gevallen den vors(creven) andriese in sijn deilinghe tgeen des/
h(ier) nae volght Ierst huys en(de) hof met sijne(n) toebehoerte(n) gelege(n)/
inde hoelstrate tusschen de goede des selfs andries in deen zijde/
ende de goede die den vors(creven) hubrechte en(de) lijsbetthe(n) sijne(n) wijve/
in huer deilinghe gevalle(n) sijn in dande(re) zijde streckende hem/
den vors(creven) hof acht(er)wert tot opde twee pale(n) ald(aer) staende te/
weten den eene(n) pael d(aer) af ten eynde vande(n) stalle des vors(creven)/
hubrechts en(de) den and(ere)n pael ten eynde vanden hove des vors(creven)/
andries op alle den last en(de) co(m)mer d(aer) uutgaende te behoerlicke(n)/
en(de) gewoenlecke(n) tijde te betale(n) erflic It(em) den vors(creven) i(½) clinck(art)/
erfchijs en(de) rinten alle jare sinte jans(misse) bap(tis)[ten] te betale(n) aen en(de)/
op de goede des vors(creven) hubrechts en(de) lijsbetthen sijns wijfs hen in/
deilinghe(n) gevalle(n) sijnde gelegen als voe(r) It(em) es inder vors(creven) deili(n)ge(n)/
tussche(n) den vors(creven) andriese t(er) eenre en(de) den vors(creven) hubrechte t(er) ande(r)/
zijde(n) clarlic ondersproke(n) dat de selve andries vand(er) ierst(er) cokene(n)/
vinst(er)e staende inden huse des vors(creven) hubrechts voert t(er) strate(n) wert/
sal mogen op vae(re)n en(de) tymme(re)n op sijn goede hem in deilinghen/
gevalle(n) sijnde alsoe hoghe alst hem gelieve(n) sall en(de) inden/
muere oft wende des vors(ceven) vande(n) huse des vors(creven) hubrechts/
anckeren en(de) palme(n) vesten so hem dat tot sijnre ti(m)meri(n)gen/
diene(n) sall Behoud(elic) d oft de selve andries d(aer) inne iet brake dat/
hij dat wed(er)om sal doen make(n) en(de) r(e)pare(re)n tot sijnre cost wel/
en(de) loflic m(air) vand(er) ierste(n) cokene(n) vinste(re)n vors(creven) acht(er)wert tot aent/
beghinsel vanden vors(creven) stalle en sal de vors(creven) andries op sijn/
erve niet mogen tymme(re)n biden huse des vors(creven) huybrechts noch/
naerde(r) dan op xiii voete breidden tusschen beide blivende/
It(em) es voirt ondersproken oft den vors(creven) hubrechte op sijn/
vors(creven) goede hem in deilinghen gebleven geliefde te tymme(re)n te/
metsen oft op te varen dat hij dat sal mogen doen sall op/
sijn oude mueren sonder den goeden des vors(creven) andries naerder/
te mogen comen Behoudelic den selve(n) hubrechte vande(n) selve(n)/
sine(n) goede(n) alt(oes) sijnen osidrup opde goede des vors(creven) andries/
gelijc de selve goede dien tot nu gehadt hebben sond(er)
//
enich ander recht van uutghietene van enighe(n) watere oft and(er)ssins/
ald(aer) te behoud(en) of in enig(er) manie(re)n te hebben Item dat de selve andries/
ende hubrecht de loeten hose [goete] tusscen hue(re)r beider cokenen geleghe(n)/
tot ewighen daghe(n) wel en(de) loflic op hue(re)r beider ghemeinder/
cost in goeden state houde(n) sulle(n) ende dwat(er) vander goeten/
comende sal de selve andries tot ewighe(n) daghen voertae(n)/
leide(n) over en(de) doere sijn vors(creven) goede ter hoelstrate(n) uut sond(er)/
argelist Dese deilinghe aldus ghemaect ende geschiet/
hebben geloeft de vors(creven) p(er)soene malcande(re)n vast gestedich en(de)/
onv(er)brekelic te houden malc opden ande(re)n en(de) sijn gedeelte/
metten halme vertiende ende r(e)nu(n)cierende ende voert/
elc den ande(re)n d(ae)r aff altijt genoech te doene alsoe dat elke(n)/
van hen ewelic vast ende zeeker genoech sijn moeghe/
cor(am) lint(re) meersberghe febr(uarii) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator