SAL8126, Act: R°235.1-V°236.1 (283 of 456)
Search Act
previous | next
Act R°235.1-V°236.1  
Act
Date: 1456-03-09

Transcription

2020-07-25 by Marika Ceunen
Cond zij allen lieden dat jan vanden dijke ende jan nijs sone/
wout(er)s nijs in jeg(enwordigheit) der scepene(n) van loeven(e) gestaen hebben/
genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) va(n) ja(n)ne va(n) maer/
beke geheete(n) gielijs wisselee(r) der stat va(n) loeven(e) t(er) helicht/
winni(n)gen dwinhoff des vors(creven) jans geheete(n) ten poele geleg(en)/
inde p(ro)chie va(n) loeve(n)joel mette(n) huysen hoven bog(ar)de(n) en(de)/
winnen(de) landen d(aer) toebehoere(n)de in desen uutgenome(n) bog(ar)t/
acht(er) de scheperie geleg(en) vande(n) vors(creven) hove en(de) dbloexke(n) acht(er)/
de schue(re) d(ae)r inne dat de vors(creven) winne(n) egeen recht en behouden/
Te houden te hebbe(n) en(de) te winne(n) va(n) halff m(er)the naest/
come(n)de eene(n) t(er)mijn va(n) ix jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er)/
sonder middel volgende elx jaers dae(re)n binne(n) voe(r) en(de) o(m)me/
de helicht vande(n) vruchte(n) opde selve winne(n)de lande jairlix was/
sende Op alsulke(n) vueghe en(de) (con)dicie dat de vors(creven) winne(n) de/
vors(creven) winnen(de) lande den vors(creven) ja(n)ne toebehoere(n)de de(n) vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde wael en(de) loflic winne(n) en(de) drive(n) sulle(n) te wete(n)/
den roggenaert op iiii getidege voe(re)n den gerste(n) aert op iii/
en(de) den evene(n) aert op ii voe(re)n gelijc regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) men dat va(n) rechts wege(n) sculdich is va(n) doene Ite(m) oeghste/
als tvors(creven) core(n) te weten beid(er) wint(er)core(n) en(de) zom(er)core(n) tijtverdich/
sijn sall so sulle(n) dat de vors(creven) winne(n) op hue(re)n cost t(er) eerde(n)/
legge(n) en(de) dat desgelijx oec op hue(re)n cost inde(n) bant leve(re)n en(de)/
dat sulle(n) de winne(n) en(de) lodewijk [jan] opt velt halff en(de) halff/
deile(n) en(de) dat alsoe gedeilt sijnde te wete(n) elc stuc besund(er)t/
so sulle(n) dat de winne(n) op hue(re)n cost va(n) elke(n) stucke des vors(creven)/
jaers gedeelte indes selfs jans schue(r) ald(aer) gelege(n) vue(re)n en(de) da(n)/
voert de selve winne(n) va(n) elke(n) stucke thue(re) en(de) de selve/
jan en(de) de winne(n) sulle(n) elc stuc deile(n) en(de) inne vue(re)n eer sij/
op enich and(er) stucke weder beginne(n) sulle(n) en(de) desgelijx voert/
va(n) stucke te stucke tot dat alle tcore(n) inne sal sijn En(de) h(ier)/
af en sal de vors(creven) jan egeen cost noch last hebbe(n) dan alsme(n)/
tcore(n) opde velde deile(n) sal dat da(n) de selve jan ald(aer) sinde(n) sal/
eene(n) bode va(n) sine(n) weghe(n) o(m)me de bande te slane en(de) des vors(creven)/
jans gedeelte taenverde(n) en(de) dat ald(aer) te bewaerne tot dat dat/
inde schue(re) sijn sall welke(n) bode de vors(creven) wi(n)ne(n) die(n) tijt due(re)nde
//
den montcost geve(n) sall en(de) sulle(n) de vors(creven) winne(n) op hue(re)n cost/
jarlix des selfs jans helicht winni(n)ge hem te loeven(e) tot sine(n) huse/
leve(re)n It(em) allet doeft opde vors(creven) goede wassende sulle(n) de winne(n) en(de)/
jan jarlix halff en(de) half hebben uutgenome(n) en(de) tserouwel/
p(er)re d(aer) de winne(n) egeen recht af hebbe(n) en sulle(n) welc oeft de/
selve winne(n) en(de) jan ten gelike(n) coste ten behoerlike(n) tijde(n) ter/
eerde(n) sulle(n) doen doen m(aer) sulle(n) de winne(n) den lesers den mont/
cost geve(n) op sonder cost des vors(creven) jans d(aer) af oec de selve win(n)ne(n)/
des selfs jans gedeelte met hue(re)n wagen en(de) p(er)den hem te loven(e)/
leve(re)n sullen met gaders den oefte vanden tserouwelle p(er)re vors(creven)/
It(em) den afval van [allen] den vors(creven) oefte sal toebehoe(re)n den vors(creven) winne(n)/
uutgenome(n) in stormwinde dien de selve wi(n)ne(n) en(de) jan [ald(aer)] halff/
en(de) half hebbe(n) souden It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven)/
winne(n) alle de huysinghe(n) vande(n) vors(creven) goeden houde(n) sulle(n) in/
goede(n) state jarlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde vand(er) onderster ri/
kelen nederwert sonder cost des vors(creven) jans en(de) de vors(creven) jan/
voert vander ond(er)ster rikelen voert opwert tot sine(n) coste/
En(de) des selen de selve winnen jarlix int vors(creven) hoff hue(re)n tijt/
due(re)nde [leve(re)n en(de)] maken ii[c] walme(re)n o(m)me de vors(creven) huysinge mede/
te decken It(em) oft de vors(creven) ja(n) aende nuwe huysinghe vande(n) vors(creven)/
goede(n) iet dede ti(m)me(re)n plecke(n) decke(n) oft metse(n) va(n) oude(n) werke d(aer)/
af sal de winne den wercluden den montcost geve(n) en(de) ja(n) sal he(n)/
huer dachue(re)n betale(n) m(aer) va(n) nuwe(n) werke en sulle(n) de winne(n) niet/
gehoude(n) sijn va(n) enige(n) montcoste oft dachue(re)n te betale(n) It(em) noch es/
vurwerde dat de vors(creven) winne(n) den vors(creven) ja(n)ne den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde uute(n) vors(creven) dorpe van love(n)joel d(aer) des de vors(creven) ja(n) te/
doen hebbe(n) sal
behoeve(n) sall alle jae(re) tot loven(e) met sijne(n) [hue(re)n] wage(n)/
en(de) p(er)den doen sulle(n) viii carweyden It(em) sulle(n) alnoch de vors(creven) winne(n) de(n)/
vors(creven) ja(n)ne jarlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde gehoude(n) sijn sijne(n) wijn va(n) sine(n)/
wijng(ar)de omtre(n)t love(n)joel geleg(en) inde(n) herfst als hij rijp sijn sall/
hem te loeven(e) tot sine(n) huyse te vuerne sond(er) des selfs jans cost/
It(em) want de vors(creven) wynne(n) de vors(creven) winnen(de) lande tot hue(re)n aencome(n)/
bevonde(n) hebbe(n) brake en(de) de storte o(m)me gedaen uutgenome(n) xiiii dach(mael)/
lants die [sij] al geheel gevonde(n) hebbe(n) so es vurwerde dat si die tot/
hue(re)n afsceide(n) alsoe laten sulle(n) En(de) ten uutgane vande(n) selve(n) t(er)mijne/
so sulle(n) de selve winne(n) allet dmest uut alle(n) den vors(creven) goede(n)/
reyne uut vue(re)n opde vors(creven) lande also wale opde verste als opde
//
naeste tot hue(re)n meesten p(ro)fijte It(em) sulle(n) voert de vors(creven) jan en(de)/
de winne(n) jarlix den t(er)mijn due(re)nde te gade(r) coepe(n) xxxvi mandele(n)/
stroes te wete(n) de vors(creven) jan de xxiiii mandele(n) d(aer) af en(de) de vors(creven)/
wi(n)ne(n) dand(er) xii mandele(n) die de vors(creven) winne(n) met hue(re)n beesten/
inde(n) vors(creven) hove ette(n) en(de) slite(n) sulle(n) en(de) d(aer) af mest make(n) en(de) dat/
wed(er)om opde vors(creven) goede vue(re)n tot hue(re)n meeste(n) p(ro)fijte It(em) es/
voert ond(er)spreken dat de vors(creven) winne(n) op huer selfs goede/
hen toebehoe(re)nde uute(n) vors(creven) hove alsoe vele voed(er) mests sulle(n)/
moge(n) vue(re)n als sij mandelen stroes inden vors(creven) hove va(n) hue(re)n/
p(ro)pe(re)n goeden gecome(n) gebracht sulle(n) hebbe(n) sond(er) argelist en(de) niet/
meer It(em) heeft geloeft de vors(creven) jan den vors(creven) winne(n) tot elken/
aerde vande(n) vors(creven) goede(n) te leve(re)n vi boend(er) luttel min oft meer/
It(em) sulle(n) de vors(creven) winne(n) vande(n) vors(creven) goeden also vele lants moge(n) jarlix/
mergele(n) als sij geconne(n) sulle(n) d(aer) af de vors(creven) jan den mergel op/
sine(n) cost sal doen steke(n) en(de) dan va(n) elke(n) ...? boende(r) de(n) voirs(creven)/
winne(n) jarlix geve(n) viii mol(evaten) evene(n)
dat sij [alsoe] m(er)gele(n) sulle(n) den selve(n)/
winne(n) jarlix geven viii mol(evaten) evenen [va(n) sine(n) gedeelte] It(em) sulle(n) de vors(creven) wi(n)ne(n) jarlix/
op hue(re)n cost den vors(creven) tijt due(re)nde den vors(creven) ja(n)ne winne(n) en(de) werve(n)/
een stuxken hoefs lants geleg(en) inden wijng(ar)t d(aer) af de selve jan/
alleene de geheel p(ro)fijten trecken sall It(em) voert es vurw(er)de dat/
de selve wi(n)ne(n) jarlix grave(n) sulle(n) inde brake ii oft iii dach(mael) lants/
d(aer) af de selve jan thalff graefvelt betale(n) sal en(de) de vors(creven) wi(n)ne(n)/
den saet geheel en(de) de p(ro)fijte(n) d(aer) af come(n) sulle(n) de selve wi(n)ne(n) en(de)/
jan half en(de) half hebben m(aer) geliefde den selve(n) winne(n) d(aer) op erriten/
te setten dat sij dat doen moeghen en(de) alsd(an) soude de vors(creven) jan half/
tsetgelt betalen En(de) oft den selve(n) winnen inde vors(creven) brake meer/
geliefde te sayen dan vors(creven) is dat sij dat tot hue(re)n coste sulle(n)/
moegen doen It(em) geliefdet den selve(n) winne(n) crucke te sayen dat/
sij dat tot [oec] doen moegen tot eene(n) dach(mael) oft tot 1(½) dach(mael) toe en(de) dla(n)t/
d(aer) toe gereiden tot hue(re)n coste en(de) de vruchte(n) d(aer) af [come(n)de] alleene hebbe(n)/
Behoud(elic) dat sij den selve(n) ja(n)ne d(aer) tegen wed(er)om gereide(n) sulle(n) alsoe/
vele lants o(m)me d(aer) op evene te sayen welke evene de(n) selve(n)/
ja(n)ne alleene oec volgen sal en(de) toebehoe(re)n It(em) es noch vurw(er)de/
dat de selve wi(n)ne(n) jarlix binne(n) den vors(creven) hove vanden vors(creven) ja(n)ne/
houden sulle(n) drie vive(n)twintich scapen sond(er) va(n) yema(n)de and(er)s enige and(er)/
scapen taenverde(n) oft te moege(n) houden m(aer) moge(n) de selve(n) winne(n) van/
hen selfs wege(n) inde(n) selve(n) hove oec houden drievive(n)twintich scape(n)/
hen selve(n) toebehoeren(de) niet tege(n)staen(de) dwed(er)segge(n) des vors(creven) jans/

//
It(em) sulle(n) de vors(creven) winne(n) jarlix hebbe(n) tgebruyc vand(er) weye(n) vanden vors(creven)/
bogarde acht(er) de sceperie geleg(en) welke(n) bog(ar)t de vors(creven) jan tot sine(n) ver/
doene behoude(n) heeft [d(aer) af sij oec de ...? d(aer) af come(n)de de(n) selve(n) ja(n)ne tot sine(n) huse leve(re)n sullen en(de) vue(re)n] Voert hebbe(n) de vors(creven) winne(n) genome(n) en(de) bekint/
dat sij genome(n) hebbe(n) vanden vors(creven) ja(n)ne alle de weyde gelijc de selve/
winne(n) die tot nu toe gehadt hebben metgad(er)s den beemdeken geleg(en)/
neve(n) den goeden gorijs van sinte peet(er)s In desen uutgenome(n) tvits/
eeussell en(de) de stoppelweyde d(aer) inne de vors(creven) winne(n) egeen recht/
hebbe(n) en sulle(n) Elx jaers dae(re)n binne(n) den vorsc(creven) tijt due(re)nde voe(r) en(de) o(m)me/
xxv gul(den) hollan(s) va(n) goude goet en(de) ginge te xvi stuv(er)s stuc gerek(ent)/
alt(oes) s(in)[te] m(er)tensmisse inde(n) wint(er) valle(n)de en(de) alt(oes) ombegrepen inde/
mae(n)t va(n) meye d(aer) naest volgen(de) te betale(n) den vors(creven) ja(n)ne de(n) vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)m opde (con)dicie(n) h(ier) ond(er) bescr(even) Ierst dat de vors(creven) wi(n)ne(n)/
aent vors(creven) beemdeke(n) bi(n)ne(n) hue(re)n t(er)mijne niet houwe(n) noch truncke(n)/
en sulle(n) moge(n) en(de) des saelt de vors(creven) jan tot sijnd(er) cost de(n) selve(n) tijt/
due(re)nde wael en(de) loflic bevrede(n) en(de) v(er)make(n) It(em) oft de vors(creven) wi(n)ne(n)/
aende vors(creven) beemde(n) iet geliefde te ryoelen d(aer) af sal de vors(creven) jan/
half de dachue(re)n bet(alen) en(de) de winne(n) dand(er) helicht en(de) de(n) werclude(n)/
den montcost geve(n) It(em) sulle(n) de vors(creven) winnen hebbe(n) alle trunchout/
omtre(n)t den vors(creven) beemde(n) staende te nate(n) en(de) te droeghe(n) sond(er) opgaen(de)/
hout o(m)me de selve goede d(aer) mede te v(er)make(n) uutgenome(n) trunchout/
en(de) and(er) hout vanden hondsberghe welke(n) hondsberch de selve/
win(n)ne(n) niet v(er)make(n) noch bevrede(n) en sulle(n) It(em) es in des(er) pechti(n)ge(n)/
bevordert en(de) clarlic ond(er)sproke(n) dat de vors(creven) winne(n) hue(re)n tijt due(re)nde/
vande(n) vors(creven) winnen(de) lande(n) alle jae(re) besayen sulle(n) i dach(mael) lants met/
rapen en(de) dlant d(aer) toe op hue(re)n cost gereide(n) en(de) de rape(n) d(aer) op wassen(de)/
sulle(n) de selve wi(n)ne(n) en(de) jan halff en(de) halff deile(n) uutgenome(n) tcruyt/
dwelc de(n) winne(n) alleene volge(n) en(de) toebehoe(re)n sall It(em) es voert ond(er)/
sproke(n) oft de vors(creven) wi(n)ne aen tvors(creven) trunchout niet genoech en hadde/
o(m)me te bevrede(n) de vors(creven) goede dat hij dan voert so vele houte(n)/
meer sal moge(n) halen t(er) minst(er) scaden int bosch des vors(creven) jans ald(aer)/
geleg(en) als hijs d(aer) toe behoeve(n) sal En(de) sulle(n) voert de selve jan/
wi(n)ne(n) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde alle jae(re) tot hue(re)n coste dlant gereide(n)/
tot eene(n) sist(er) lijsarts d(aer) op te [be]sayen d(aer) af de winne(n) en(de) jan de(n) saet/
halff en(de) halff betale(n) sullen En(de) de p(ro)fijten d(aer) af comen(de) sullen sij oec/
halff en(de) half trecken En(de) alle dese vurwerde(n) ge/
luften en(de) (con)dicien bove(n) bescr(even) hebbe(n) geloeft de winne(n) in deen zijde/
e(de) jan in dande(re) malcande(re)n vast gestentich en(de) omv(er)brekelic te houde(n)/
en(de) te voldoene talle(n) tijden en(de) t(er)mijne(n) (et)c(etera) q(uolibet) ass(ectu)[m] cora(m) jasp(ar) abs(oloens)/
meersberghe marcii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator