SAL8133, Act: R°159.4-V°159.1 (289 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°159.4-V°159.1  
Act
Date: 1463-01-28

Transcription

2020-02-08 by myriam bols
It(em) cornelijs van landsacke(re) slachmolde(r) in deen zijde en(de) arnt de/
scrij(n)make(re) scipman in dande(r) zijde in p(rese)nc(ia) sijn met malcande(re)n ov(er)come(n)/
en(de) eens wordde(n) de vurw(er)den en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae besc(re)ve(n) die sij deen den ande(re)n/
ghelooft hebbe(n) tonderhouden(e) ende te voldoene inden yerste(n) soe heeft de/
voirs(creven) arnt vanden voirs(creven) cornelijse aengenome(n) ende ghelooft met sine(n)/
scepe te vue(re)ne alle alsulken goet het sij core(n) smout mole(n)steene oft/
and(er) goet hoedanich oic dat wa(r)e negheene wa(r)en uutghescheyde(n) dwelck/
de voirs(creven) cornelijs van sinte jansdaghe nu naistcomen(de) tot sinte jansdage/
baptiste(n) d(air) nae volgen(de) van loeven(e) tot antw(er)pe(n) tot div(er)sen stonde(n) sal/
hebbe(n) te vue(re)n ende voort allet tghene dat de selve cornelijs van antw(er)pe(n)/
wed(er)o(m)me te loeven(e) afsinde(n) sall oft te doene sal hebbe(n) wed(er)o(m)me te bringen(e)/
Behoud(elic) dat de voirs(creven) cornelijs soe wa(n)neer hij e(n)nighe ware vanden/
voirs(creven) arnde bevracht wilt hebbe(n) het sij van loeven(e) tot antw(er)pe(n) oft/
van antw(er)pen tot lov(ene) te vueren(e) dat hij dat den selve(n) arnde kundige(n)/
sal al eer de selve arnt van ande(re)n vrachten vol bevracht wa(r)e [en(de) in gevalle oft hij van ande(re)n vol bevracht ware] soe sal/
de selve arnt ghehoude(n) sijn met dier vracht ewech te waeren(e) ende/
hem ter plaetssen dair hij die vuert te ontladene ende alsdan wed(er)/
o(m)me met sine(n) scepe te comen(e) t(er) plaetssen dair de voirs(creven) cornelijs sijn/
goet te lade(n) heeft Ende oft de voirs(creven) arnt te(n) tijde(n) als hem de voirs(creven)/
cornelijs kundichde o(m)me sijn goet te ladene e(n)nighe vracht hadde maer/
niet volbracht soe en sal de selve arnt negheen ande(re) vracht
//
dan vanden voirs(creven) cornelijse moge(n) aenneme(n) mair sijn vracht gebreck/
van sijne vracht van cornelijs goede volmaken en(de) hem ontladen/
sijnde wed(er) o(m)me come(n) met sine(n) scepe en(de) dande(re) goede des voirg(enoemde)/
cornelijs ald(air) ov(er)bliven(de) inde(n) selve(n) sine(n) scepe lade(n) en(de) bevrachten/
Ende h(ier) voe(r) sal de voirs(creven) cornelijs ghehoude(n) sijn den voirs(creven) arnde/
te gheven(e) xiiii rinssch(e) gul(den) xx st(uvers) den gul(den) gerekent dair af/
de selve arnt gekent heeft vanden voirs(creven) cornelijse vi d(er) selv(er) r(inssche)/
gul(den) ontfangen en(de) gehave(n) te hebbene en(de) dande(re) viii rinssche/
gul(den) heeft gelooft de voirs(creven) cornelijs den voirs(creven) arnde te geven(e)/
te weten(e) de viere d(air) af te kersmisse naistc(omende) en(de) dande(re) iiii r(inssche)/
gulden(en) d(air) af tsintejansmisse baptiste(n) d(air) nae volgen(de) q(uolibet) ass(ecutu)[m] cor(am)/
vyncke ouder(ogghe) januarii xxviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus