SAL8133, Act: R°95.2-R°96.1 (160 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°95.2-R°96.1  
Act
Date: 1462-10-30

Transcription

2019-11-12 by myriam bols
It(em) het sijn come(n) in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
inde banck margriete weduwe zeghes wijlen vand(er) eyken in deen/
zijde ende laureys van wynghe in dand(er) zijde ald(air) de voirs(creven) m(ar)griete in/
rechte dede segghen hoe dat de voirs(creven) laureys huer [af] ghepant hadde/
vele div(er)se haefflijke goede van huer(er) zijden come(n) sijnde ende oic die/
cleede(re)n die wa(r)en zeghers wijlen huers mans bij haire ghemaect/
voir zeke(r) ghebreck van betalinghe(n) dat die selve laureys seyde te hebben(e)/
vander hueringhe(n) van eend(er) ziederien opde leye gheleghe(n) die de voirs(creven)/
wijlen zegher teghen den voirs(creven) wijle(n) laureyse ghehuert zoude hebben/
van in junio int jair lx eene(n) t(er)mijn van xi jairen elcx jairs/
om xiiii rinssche gul(den) ghelijck hij seyde dat der dekene boeck inne/
hielde ende begrepe En(de) dat hij voir ghebreck van dier hueringhen/
nae der dekenen rechte hadde doen leyden totte(n) goede(n) desselfs zeghers/
in januario anno lxi en(de) voort meer voe(r) ande(re) schulde(n) dair inne/
de voirs(creven) laureys mey(n)de dat wijle(n) zegher hem schuldich was/
bleve(n) nae zeke(re) rekeninghe(n) die tusschen hen gheschiet wa(r)en te weten(e)/
drie saluyte(n) ende eene(n) stuv(er) ghelijck de voirs(creven) laureys dat boot te/
thoonen(e) mette(n) minste(n) (et)c(etera) Vande(n) welke(n) de selve m(ar)griete ongehoude(n)/
meynde te zijde [zijne] ghemerct inden yerste(n) alse vanden hueringhe(n) dat/
tussche(n) den voirs(creven) laureyse ter eenre en(de) wijle(n) zege(re)n ter ande(re)/
omtrent viii daghe nae sinte jansmisse des nu sintejansmisse/
lestleden was ii jair ghehoude(n) was eene rekeninghe en(de) ind(er)
//
selver rekeninghen afgherekent was een jairhue(r) die verschenen/
was voir dat zegher der voirs(creven) m(ar)grieten trouwede ende alse vande(n)/
tweeste(n) jaire soe hadde henrick de ziede(re) [die] inde voirs(creven) ziederie in/
hueringhe(n) besitten(de) es den voirs(creven) laureyse de hueringhe betaelt bieden(de)/
de selve m(ar)griete de voirs(creven) pointe(n) te thoonen(e) ende metten mi(n)ste(n) (et)c(etera)/
Ende alsoe wa(r)e alle de gheheele hue(r) betaelt uutghescheyde(n) de hue(r)/
die viel ts(in)te jansmisse lestlede(n) welke hue(r) tsinte jansmisse v(er)schene(n)/
sijnde die huerlinck voirs(creven) laureyse voirs(creven) ghep(rese)nteert hadde ende/
alnoch p(rese)nteerde te ghevene de welke hij niet en heeft wille(n) aenv(er)de(n)/
It(em) ende als vander ghepander have(n) seeght sij dat tusschen zege(re)n ende/
hue(r) den huwelick [alsoe] was ghetracteert dat alle die vlegent erve/
ende haeflijke goede van seghers sijnde(n) [zijde(n)] come(n) sijnde ende die hij bij/
huer brachte op dat hij egheene ghebuerte van hair en hadde nae/
die doot van he(m) volghen zoude(n) sijnd(er) sijden om dair af betaelt te/
worddene sijn schout die hij te voren ghemaect mocht hebben Ende die/
haefflijke goede van huer(er) sijden come(n) sijnde zouden volghen huer(er)/
zijden in ghelijker manie(re)n Ende de have die sij tsame(n) vercrige(n)/
souden moghen volgen zouden halff ende halff elker zijde(n) van/
hen beyden behoudelick datmen dair af betalen zoude de schulde(n)/
die bij hen beyde(n) tsame(n) ghemaect zoude(n) moghen wordden bieden(de) dese/
voirs(creven) pointen te thoenen(e) ende metten mynsten Seggen(de) voort/
de selve margriete dat sij nae die doot zeghers wijle(n) voirs(creven) ten/
voirs(creven) laureyse van wynghe als momboir vanden wettighen kende/
des voirs(creven) wijlen zeghers dwelck de selve zegher hadde vander/
docht(er) des voirs(creven) laureys hadde doen p(rese)nteren ende kundighen/
dat hij alle die beruerlijke goede die come(n) wa(r)en vand(er) zijde(n)/
seghers wijlen vors(creven) woude aenverde(n) acht(er)volgen(de) der vurw(er)den/
voirs(creven) Met welken goede(n) alsoe vander zijden desselfs wijle(n)/
zeghers come(n) sijnde de voirs(creven) laureys niet en heeft wille(n)/
te vreden staen maer hem oic mede doen leve(re)n ende aenverdt/
zeke(re) haefflijke goede die come(n) sijn vand(er) zijde(n) m(ar)grieten voirs(creven)
//
ende oic een schoutboeck inhoudende zeke(re) schulden bij/
hen beyden ghemaect Ende soe hoopte de voirs(creven) m(ar)griete/
want de schulde(n) dair voir de voirs(creven) laureys de voirscr(even)/
goede aenverdt heeft ghemaect sijn bijden voirs(creven) wijlen/
zeghe(re)n al eer sij hem ghetruwet hadde dat de selve/
laureys ten mynste(n) van hue(re)n goeden van huer(er) zijden/
come(n) sijnde verdoolt sal sijn ghemerct oic mede want/
de voirs(creven) laureys van twee jairen vander hueren voirscr(even)/
betaelt was dat hij hem metter deken(en) rechte te vroech/
hadde doen leyden en(de) eer hij ghebreck van betalinghen hadde/
Soe es ten uutersten nae dat beyde p(ar)tije(n) toe hueren/
thonisse ghewesen wa(r)en ende de voirscr(even) m(ar)griete thoende/
de pointe(n) die sij huer vermete(n) hadde ghewijst dat laureys/
van wynghe metter pendinghen verdoolt es aen die goede/
die hij ghepandt heeft ende dat hij die selve ghepande/
goede restitue(re)n sall ende voort tschoutboeck bringhen/
in behoudender handt totter rechte cor(am) roeloff pynnock/
vyncke cokeroul ouderogghe octob(ris) penultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus