SAL8133, Act: V°162.2-R°163.1 (296 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°162.2-R°163.1  
Act
Date: 1463-01-31
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-19 by myriam bols
It(em) nae dien dat peet(er) yerpain gheheete(n) in lymborch in deen zijde en(de)/
gielijs rasset wonen(de) taverniez in dand(er) zijde come(n) sij voir den raide vander/
stad aldair de voirs(creven) gielijs rasset seyde dat onlancx leden alhier opder/
vedem(ar)ct come(n) wa(r)e een gheheete(n) collart da(m)mant jans zone met/
zeke(re) ghetale(n) van verkene die welke de voirs(creven) collart teghen den selve(n)/
gielijse ghecocht hadde ende dat in dier selv(er) comanscap vurw(er)de was dat/
de selve gielijs want hij egheene(n) sijn en coste ghecrige(n) van collarde/
tgelt heffen zoude vanden verkene comen(de) ende dat de selve gielijs o(m)me/
dat alsoe te gheschiedene sine(n) knecht metten voirs(creven) collarde ter marcte(n)/
ghesonde(n) hadde o(m)me tgelt vande(n) vercochte(n) verkene(n) te ghecrighene
//
ende dair toe te siene Seggen(de) voort dat de verkenen [die] alh(ier)/
tot loven(e) vercocht wa(r)en waren vercocht inde(n) name van gielijse/
rasset voirs(creven) ende dat sijn knecht voirg(enoemd) dat alsoe hadde doen doen/
aen den clerck diet vercoepe(n) screef meynen(de) d(air) o(m)me dat de voirscr(even)/
peet(er) hem wed(er)o(m)me leve(re)n zoude alsulken xx rinssche gulden(en) als/
hij vanden voirs(creven) collarde ontfanghe(n) hadde ghecome(n) vande(n) verkene/
voirscr(even) Dair op de de voirs(creven) peeter antw(er)de segghen(de) dat wair es/
dat de voirs(creven) collart come(n) es tot loven(e) opde m(ar)ct met zeke(re) getale/
van verkene(n) ende heeft die ald(air) eensdeels vercocht niet inde(n)/
name van gielijse rasset alsoe de voirs(creven) gielijse voirgheruert heeft/
mair inden name van hem selve(n) En(de) dat oic de clerck den selve(n)/
collarde tgelt vande(n) verkene ghelev(er)t heeft als den p(ri)ncipale(n) coopma(n)/
vande(n) verkene Ende dair nae soe heeft de selve collart den voirs(creven)/
peete(re)n betaelt xx rinssche gulden(en) in goude de welke hij hem/
dueghdelijken schuldich was uut ocsuyne van vercochte(n) ov(er)schieten(de)/
eekele(n) oft ekere vanden bossche gheheete(n) de haghe van averniez/
Ende de selve peet(er) heeft hem dair af quitan(cie) gegeve(n) ghedragen(de)/
hem van desen oic totten clercke voirs(creven) meynen(de) mits dese(n) de selve/
peet(er) dat hem de selve xx rinssche gulden(e) in sijnre betalinghen/
blive(n) zullen ende heeft de voirs(creven) gielijs rasset yet te volgen(e)/
van tgene des tussche(n) hem en(de) den voirs(creven) collarde uutstaen/
mach dair af mach hij trecht volghe(n) soe hem dat ghelieft/
En(de) nae dien dat bij ov(er)gheven(e) van beyden p(ar)tije(n) hier op ghehoort/
es de voirs(creven) clerck en(de) op alle ande(re) int(er)ogatoire(n) die elc p(ar)tije/
beg(er)de gevraeght te hebbene soe es ghet(er)mineert dat de voirs(creven)/
xx rinssche gulden(en) den voirs(creven) peet(ere)n volgen en(de) blive(n) zullen/
mair heeft gielijs voirs(creven) op collarde yet te volgen(e) dat hij dat/
doen mach dair ende alsoe dat behoirt cor(am) kers(makere) willem(air)/
burg(imagistris) (et) aliis de p(ri)mo (con)silio januarii ulti(m)a
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-07-10 by The Administrator