SAL8133, Act: V°42.3-R°43.1 (65 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°42.3-R°43.1  
Act
Date: 1462-08-19

Transcription

2019-10-02 by myriam bols
It(em) cond zij alle(n) lieden al eest alsoe dat claes m(ar)chant/
tande(re)n tijden te weten xix daghe in februario int jair/
ons he(re)n m iiii en(de) lviii v(er)crege(n) heeft [tegen ja(n)ne de putte(re) de berne(re)] een huys met sijnd(er)/
toebehoerten gelegen inde steenstrate tegen ov(er) der woni(n)gen/
wout(er)s va(n) nethenen tusscen de goede willems va(n) dueren/
en(de) de goede der erfgename(n) marie(n) wile(n) va(n) turnhout/
strecken(de) acht(er)wert tot opde dile ald(air) met eenre heymelicheit/
op viere croene(n) erfchijs janne de gouwe(re) te kers(misse) te betale(n)/
erflic en(de) de selve claes m(ar)chant den vorg(enoemde) ja(n)ne de/
gouwe(re) alsdan de selve iiii croene(n) geloefde binne(n) viere
//
jaren af te leggene gelijc den scepen(en) brief opden vors(creven)/
daten gemaect volcomelic inne hult En(de) d(air) nae de/
vors(creven) jan de gouwe(re) hem vanden selve(n) iiii crone(n) vorscr(even)/
ontgoedt heeft en(de) d(air) inne gegoet janne van thienen/
ende de selve jan van thiene(n) hem voert op heden ontgoet/
heeft vanden iii crone(n) alse vanden iiii crone(n) vorgeruert/
en(de) d(air) inne tielma(n)ne van schoene(n)b(er)ge gegoet heeft en(de)/
geerft Soe eest dat de selve jan van thiene(n) en(de)/
tielma(n) van schoenenb(er)ge in jeg(ewoirdicheit) d(er) scep(enen) van love(ne) gestaen/
hebben geloeft en(de) toegeseet ongesund(er)t en(de) onv(er)scheiden/
en(de) elc van al voir hen hue(re)n oire(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) dat sij/
den vors(creven) clase noch sine(n) naec(omelingen) mett(er) vors(creven) geluften die de/
selve claes vanden vors(creven) croene(n) bi(n)ne(n) iiii jare(n) te moete(n) q(ui)te(n)/
aen janne de gouwe(re) gedaen heeft niet praeme(n) en sullen/
noch rechtvorderi(n)ge d(air) met doen Geloven(de) de vors(creven) ja(n) va(n)/
thiene(n) van dien den vors(creven) clase en(de) sine(n) naec(omelingen) tegen den/
vors(creven) janne de gouwe(re) en(de) sine(n) erfgename(n) gerecht wara(n)t/
te sine en(de) d(air) vore inne te stane en(de) de vors(creven) claes/
heeft geloeft voir hem sine(n) erve(n) en(de) naec(omelingen) den vors(creven) tielma(n)ne/
soe wa(n)neer den selve(n) clase gelieft die [vors(creven) iii crone(n)] af te leggene dat/
hij dan die aflegge(n) sal int geheele en(de) teene(n) male/
en(de) elken d(enier) d(air) af met xviii croene(n) gelijk(en) en(de) met volle(n)/
rinten en(de) te meerd(er) zekerh(eit) den vors(creven) tielma(n)ne vand(er) vors(creven)/
quiti(n)ge(n) teene(n) male te doene Soe heeft de vors(creven) claes/
den vors(creven) tielma(n)ne d(air) vore bij orlove she(re)n vande(n) gronde/
in title van wettige ond(er)pande tvors(creven) sijn huys gelegen/
als vore v(er)obligeert en(de) te pande gesett cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus