SAL8135, Act: R°176.3-V°176.1 (280 of 409)
Search Act
previous | next
Act R°176.3-V°176.1  
Act
Date: 1466-03-14

Transcription

2022-11-16 by kristiaan magnus
It(em) jacop van ravesvoort in p(rese)ncia heeft ghekent ende ghelijt ope(n)bairlick/
dat hem int jair van lvii bij h(er) claese van sinte goerix rydde(re) vrou machtelde(n)/
wijlen beys sijnre medeghesellynne(n) ende joffr(ouwe) lijsbette(n) wijlen beys moeder der/
voirs(creven) vrouw machtelde(n) afghequeten sijn alsulke xl crone(n) mo(n)ete te xxiiii/
stuv(er)s tstuck erflijker renten alse de voirs(creven) jacop jairlix te heffen plach op/
thoff te wijchmale opden driesch ald(aer) met woninghe(n) huysen hove(n) wynnen(de)/
lande(n) beempden eeussele(n) bossche(n) chijse(n) renten pachten ende allen anderen/
toebehoirte(n) ghelijck de voirs(creven) joffr(ouw) lijsbeth wijlen beys die goede inde(n)/
p(ro)chien van herent ende van rotselair ende dair omtrent te houde(n) plach/
Van welken xl crone(n) erff(licke) rente(n) de xv d(aer) aff ghecreghen waren
//
opden xi[sten] dach van septembri anno lii ende dand(er) xxv/
cronen ghelijker renten wa(r)en ghecregen opden xxvii[ste(n)] dach/
van januario anno liiii ende stonden de voirs(creven) pe(n)ninghen ter/
quijtinghen elken pe(n)ningk dair aff met xviii ghelijke pe(n)ninge(n)/
Ende elken coop besunder met vollen renten gelijck men dat/
ope(n)bairlick bevindt inden registe(re)n vand(er) dat(en) voirs(creven) dair/
aff de brieve gheformeert sijn gheweest ende onghereet alsoe/
de voirs(creven) jacop die de selve ten tijde vand(en) voirs(creven) afquijtinghen/
ov(er)gaff verstaen heeft vanden voirs(creven) h(ere)n clase Bekennen(de) de/
voirs(creven) jacop dat hem van desen bijden voirg(enoemde) gehuyssche(n) ende/
joffr(ouw) lijsbette(n) int jair van lvii voirscr(even) volcomelick ghenoech/
ghedaen was Schilden(de) mits dien den voirs(creven) h(ere)n claese vrou/
machtelde(n) ende hue(re)r moeder de voirs(creven) goede ende allen ande(re)n/
dien dit e(n)nichsssins in naecomen(de) tijden aengaen mochte volcomelick/
quijte vanden voirs(creven) renten ende allen acht(er)stelle der selv(er) Gheloven(de)/
van des(er) jeghewordig(er) quijtan(cien) goet gerecht warant te zijne ende/
te bliven jeghen eene(n)yeghelijken tot ewighen daghen cor(am) kers(makere) willem(air)/
martii xiiii
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-04-25 by kristiaan magnus