SAL8136, Act: R°132.2-V°132.1 (184 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°132.2-V°132.1  
Act
Date: 1466-12-22

Transcription

2020-05-18 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(ere)n (et)c(etera) saluyt met kennissen der/
wairheit doen te weten dat opden dach van heden voir ons come(n) sijn/
in p(ro)pren p(er)soene adriaen die roeve(re) d(i)c(t)us boest ende joffr(ouwe) katline van/
dyeven sijn huysvrouwe wed(uwe) symoens wijlen vand(er) baren ende hebbe(n)/
gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht ghegeve(n) meest(er) henricke/
janne ende anthonijse meys ghebruede(re)n zoene(n) wijlen henricx vrancke(n)/
van dyeve(n) henricke van loen na(tur)lick zone henr(icx) wijlen van loen/
en(de) lod(ewijcke) baets secretar(is) (et)c(etera) ende elken bezundert alle alsulken/
goede chijsen renten erfpachte(n) lijfrenten jairgulde(n) ende schulde(n) als/
de voirs(creven) ghehuysschen hebben bynne(n) der stad van loven(e) ende dair buyte(n)/
te wynghe te weerde te floen en(de) elswair bynne(n) den lande van braba(n)t/
alsoe wale int walsch brabant als elde(r) ende men hen schuld(ich) is/
of naemaels wesen sall Te regeren te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n/
ende tontfanghen aen wat goeden of p(er)soene(n) oft te wat steden dat/
dat sijn mach dair voe(r) te panden(e) te dagen(e) te beleyden(e) en(de) rasta(men)[te]/
te doen leggen(e) nae ghewoente ende costume vand(er) plaetse(n) dair/
dat behoe(re)n sal off behoeve(n) soude moghen Ende op dats noot/
ghebuerde voir alle richte(re)n gheestelick ende weerlick met rechte/
te vervolgen te v(er)antw(er)de(n) te bescudde(n) ende te bedingen die te wynne(n)/
en(de) te v(er)liesen compositie en(de) mynlijke yffenighe dair aff te maken/
den schulde(re)n van des sij ontfanghe(n) zulle(n) quijt te schilde(n) ende/
quijtan(cie) te gheve(n) ende de omberuerlijke goede der vors(creven) ghehuyssche(n)/
eene(n) t(er)mijn van drie jairen uut te gheve(n) te v(er)pachte(n) en(de) te v(er)hueren/
en(de) voortaen g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet ghene dair inne te doene
//
ende te vorde(re)n dat de selve ghehuysschen selve soude(n) moghe(n)/
doen waert dat sij teghewordich ende voir oeghe(n) wa(r)e/
Gheloven(de) voir ons de selve ghehuyssche(n) in goede(n) trouwe(n)/
voir goet vast ghestentich ende van weerde(n) te houde(n) tot/
eewighe(n) daghen soe wes bijden vors(creven) p(ro)cur(eur)s oft e(n)nige(n)/
van hen inden zaken voirscr(even) ende des dair aen cleeft gedaen/
en(de) ghevord(er)t sall wordde(n) in e(n)nig(er) manie(re)n zond(er) arghelist/
Behoud(elic) den voirs(creven) ghehuyssche(n) huer erflich(eit) due(re)nde/
dese p(ro)curacie ende mechtich(eit) totten eendrechtige(n) wed(er)roepe/
der voirs(creven) ghehuyssche(n) en(de) niet langhe(r) dec(embris) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator