SAL8136, Act: R°170.1 (237 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°170.1  
Act
Date: 1467-02-07

Transcription

2020-06-15 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren zullen sien ghetoent zullen wordden/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raid der stad van loven(e) saluyt met/
kennissen der wairheit doen te weten(e) dat opden dach van heden voir/
ons comen es henrick haenkenshoet ende heeft aldair in behoirlijk(er)/
vormen ende manie(re)n soe dat nae recht best dienen mach ende behoren/
volcomelick ghemechticht ghesedt gheordineert ende gheconstitueert/
ende met desen l(ette)ren v(er)mechticht sedt ordineert ende (con)stitueert zond(er)/
wedercoepen h(ere)n willem(me) van halleer rydde(r) o(m)me alsulke xviii rijd(er)s/
der mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n tsh(er)toghen van bourg(oignen) en(de) van brabant/
van goude goet ende ginghe lijfpen(sien) als den voirs(creven) henricke tot sine(n)/
live ende ten live jans haenkenshoet sijns natuerlix zoens dair/
inne de selve henrick sijn heffen heeft Vielen ende v(er)schene(n) opden/
xviii[sten] dach der maent van meerte lestleden aen en(de) op zeke(re) goede/
ende onderpande jonch(e)r goorts van coursworm zone wijlen aerts/
inde p(ro)chie van ha(n)nuyt ende dair omtrent gheleghen ende dair/
voe(r) de voirs(creven) jonch(e)r goort liebrecht van halloer [en(de)] jan jasp(er) p(er)sonelic/
mede v(er)bonde(n) staen ghelijck de scepen(en) brieve van loven(e) d(air) op gemaect/
dat vorde(r) inhoude(n) ende beg(ri)pen Te eysschen(e) te manen(e) op te bue(re)ne/
en(de) inne te heffene de possesseurs vanden voirs(creven) goede(n) ende eene(n)yegelijke(n)/
and(er)s dien dat aengaen mach quijtan(cie) te gheven(e) Ende voir ghebreck/
van betalinghen der xviii rijd(er)s voirs(creven) ten t(er)mijne voirs(creven) v(er)schene(n) alle brieve/
dair toe dienen(de) te vo(n)nissen ende die aen ende op die goede ende onderpande/
der selv(er) ende and(er)ssins opde voirs(creven) v(er)obligeerde p(er)soene(n) met rechte te/
v(er)volgen(e) ende te p(ro)cederen(e) alle t(er)mijne van rechte in aenlegg(er)s oft v(er)weerd(er)s/
stad te houden(e) alle thonisse te p(ro)duce(re)n en(de) te leyden(e) ende van sijnd(er) wid(er)p(ar)tije(n)/
te siene p(ro)duce(re)n ende hoe(re)n sweren die ghetuyghe(n) te calengie(re)n en(de)/
teghen huer ghetuyghenisse te allige(re)n ende alle vo(n)nissen en(de) sentencie(n)/
int(er)locuteur ende diffinitiff taenhoe(re)n en(de) te v(er)wachten ende alle/
ande(re) vorderinge van rechte d(air) op voorts te keren(e) ende die ten ynde/
uut met rechte te v(er)volgen(e) En(de) allet tgene d(air) inne te doene en(de)/
te vorderen(e) inde(n) rechte en(de) d(air) buyte(n) gelijck de voirs(creven) henrick selve doen/
soude oft doen mochte waert dat hij p(er)sonelick tegew(or)dich ware/
Geloven(de) de voirs(creven) henrick haenkenshoet vast en(de) van werden te houde(n)/
en(de) te hebben(e) soe wes bij de(n) voirs(creven) [h(er)] willem(me) d(air) inne en(de) des d(air) aen cleve(n)/
mach gedaen en(de) gevord(er)t sal wesen in e(n)nig(er) manie(re)n alle argelist h(ier)/
inne uutgescheyden febr(uarii) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator