SAL8136, Act: R°195.1-V°195.1 (279 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°195.1-V°195.1  
Act
Date: 1467-03-02

Transcription

2020-07-05 by myriam bols
Cond zij alle(n) lieden dat henric jans wonen(de) te wevere en(de) m(ar)griete/
switte(n) sijn wijf in p(rese)nc(ia) hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n)/
hebbe(n) van henricke va(n) buetschore dwinhof desselfs henrix geheten/
thof te buetschore mette(n) wynnen(de) lande(n) beemde(n) en(de) weye(n) d(aer) toe behoe(re)nde/
gelegen te buetschore inde p(ro)chie va(n) aetrode Te houden te hebbene/
en(de) te wynne(n) va(n) half m(er)the naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) vi jare(n) lanc/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynne(n)/
te weten de wynnen(de) lande elc boend(er) d(aer) af voe(r) en(de) o(m)me ii sacken/
corens goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit d(er)/
mate(n) va(n) thiene(n) alle ja(re) s(in)[te] andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te/
loven(e) te leve(re)n oft te diest d(aer) dat den vors(creven) wout(ere)n [henricken] gelieve(n) sal te/
leve(re)n en(de) de vors(creven) beemde en(de) weye(n) elx jaers dae(re)n binne(n) voe(r) en(de)/
o(m)me [en(de) voe(r)] xx rinsch gul(denen) va(n) goude goet en(de) ginge xx stuv(er)s voir elke(n)/
d(er) selv(er) gul(denen) gereke(n)t te [te wete(n) tvors(creven) tege(n) sint andriesmisse en(de) tvors(creven) weygelt] sinte m(er)tensmisse inde(n) wynt(er) te bet(alen) en(de) te/
loven(e) te leve(re)n [oft in diest d(aer) dat] den vors(creven) wout(ere)n [he(n)ricke gelieve(n) sal te leve(re)n den selve(n) henricke] den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] opde/
vurwerd(en) en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae besc(reven) Inde(n) ierste(n) dat de vors(creven) wynne(n) de/
vors(creven) wynnen(de) lande jarlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n)/
werve(n) en(de) meste(n) sulle(n) gelijc hue(re)n regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) de beemde(n)/
en(de) weyen bevreden op hue(re)n cost d(aer) toe dat sij den heym halen moge(n)/
op de goede t(er) mi(n)ster scaden It(em) dat de vors(creven) wout(er) [he(n)ric] vande(n) vors(creven) wynne(n)/
sceide(n) mach binne(n) den iersten iii jare(n) op dat hem gelieft behoud(elic) dat hij hem/
dat [i jaer] te voe(re)n condige(n) moet i jair [sal] Es voirt vurw(er)de dat de selve/
wynne(n) de straten vanden vors(creven) goeden houde(n) sulle(n) op hue(re)n cost den t(er)mijn/
due(re)nde en(de) desgelijx de grechten en(de) wat(er)loepe vande(n) selve(n) goeden alsoe/
v(er)re sij d(aer) omtrent enige goeden houden(de) sijn ruyme(n) en(de) vage(n) alsoe/
dat den vors(creven) henricke d(aer) af geen scade en gesciede En(de) voert alle(n)/
[jarlix te(n) behoerl(iken) tide(n) alle(n)] den chijs en(de) co(m)mer uuten selve(n) goeden gaen(de) ten behoerlike(n) tijde(n) gelde(n) en(de)/
bet(alen) in afslage vand(er) weyhue(re)n vors(creven) It(em) allet doeft jarlix opde vors(creven)/
goede wassen(de) dat sulle(n) de wynne(n) en(de) henric te gelike hebben half/
en(de) half en(de) te geliken coste doen lesen en(de) t(er) eerden leve(re)n en(de) de wynne(n)/
sulle(n) op hue(re)n cost de tgedeelte des vors(creven) henrix hem te loven(e) leve(re)n/
oft te dieste d(aer) hem dat best gelieve(n) sal jarlix den t(er)mijn vors(creven) due(re)nde/
in desen bevorwert [uut gesceide(n)] dat de vors(creven) he(n)ric voe(r) uut alleene hebbe(n) sal[volge(n) sal en(de) alleene toebehoe(re)n?] den
//
groeten roesmoelen p(ar)re en(de) den p(ar)re acht(er) de ca(m)me geheten den/
bruwier(en) p(ar)re in desen voert bevorwert [Is voert vorwerde] so wa(n)neer de vors(creven) wynne(n)/
huer gedeelte van hue(re)n oefte vors(creven) v(er)coepen [sulle(n)] dat d(aer) af de vors(creven) henric/
de pe(n)ni(n)ge trecken sal in afslage vand(er) weyhue(re)n vors(creven) Sule(n) voert/
de vors(creven) wynne(n) den vors(creven) he(n)ricke jarlix geven ii[c] thienscher walme(re)/
o(m)me de huysinge vanden vors(creven) goeden mede te v(er)decken en(de) alsme(n) dien/
v(er)dect d(aer) [af] sal henric den werclieden de dachue(re)n betalen en(de) de wy(n)ne(n)/
sullen den montcost gheve(n) Sulle(n) voert de vors(creven) wynne(n) de huysinge/
vanden vors(creven) goeden houden op hue(re)n cost vand(er) ond(er)ster rikelen nederwert/
Sulle(n) voert de vors(creven) wynne(n) tot hue(re)n coste met hue(re)n wagen en(de) p(er)den de(n) vors(creven)/
[henricke] doen jarlix iii carweyden vanint vors(creven) hof tot loeven(e) It(em) als de vors(creven)/
henric opde vors(creven) goede oft op sijn bossche ald(aer) enich hout doet make(n)/
het sij mutsaert oft wishout dat sullen de wynne tot hue(re)n coste/
v(er)gade(re)n en(de) te samen bringen in mijten oft bringen int vors(creven) hof soe dat/
den vors(creven) henricke gelieve(n) sal It(em) want de vors(creven) henric den vors(creven)/
wynne(n) geleent heeft iii sacken wynt(er)corens en(de) iiii sacke(n) som(er)corens/
so es vurw(er)de en(de) heeft hebbe(n) geloeft de vors(creven) [selve] wynne(n) den vors(creven) he(n)ricke/
dat [die] wed(er)o(m)me te leve(re)n en(de) te betalen tuytganc oexte naestcomen(de)/
t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] It(em) want de vors(creven) wynne(n) tot hue(re)n aencome(n) bevinde(n) de/
vors(creven) goede ind(er) manie(re)n h(ier) nae volgen(de) te weten inde(n) wynt(er) aert (½)/
boend(er) gelegen aende h(er)strate met wynt(er) coerne besayt en(de) [It(em)] een stuc/
voe(r) der vrouwen stouten gelegen naest d(er) wed(uw)[e] van buetschore/
en(de) [It(em)] v dach(mael) op t(er) wevervelt [It(em)] (½) boend(er) op glabbek(er)velt [It(em)] opde donc/
iii dach(mael) geleg(en) in drie stucken It(em) [en(de)] (½) boend(er) dach(mael) opt brand(er)velt/
al met wynt(er) coerne besayt It(em) [en(de)] de storte vanden som(er)aerde die come(n)/
sal al o(m)me gedaen [en(de)] soe es vurw(er)de dat sij die tot sine(n) affcome(n) [hue(re)n afsceyden]/
alsoe laten sullen It(em) hebben voert geloeft de vors(creven) wynne(n) tot hue(re)r/
cost den vors(creven) henricke te come(n) voir de wet te weve(r) en(de) aldair/
alle huer haeflike goede die hebben en(de) bi(n)ne(n) den t(er)mijne alle huer/
haeflike goede die sij hebbe(n) en(de) binne(n) den t(er)mijne vand(er) pechtinge(n)/
v(er)crige(n) sulle(n) en(de) desgelijx huer huys en(de) hof gelege(n) te wever/
voe(r) tvoldoen vand(er) vors(creven) pechtingen wittelic v(er)oblige(re)n welker/
obligacien nochta(n) niet wed(er)staen(de) de selve wynne(n) in hue(re)n p(er)soen/
gehouden sijn en(de) gehouden sullen blive(n) voir tvoldoen d(er) selver/
pechtingen o(m)me dat aen hue(re)n p(er)soen oft aende vors(creven) huer goede/
v(er)haelt en(de) v(er)richt te moge(n) worden beide vanden p(ri)ncipale(n) gebreke(n)/
en(de) cost va(n) rechte die d(aer) op loepe(n) soude(n) moge(n) En(de) alle dese/
vurw(er)d(en) geluften en(de) (con)dicie(n) vors(creven) hebbe(n) geloeft de vors(creven) wynne(n)/
den vors(creven) henr(icke) te voldoene (et)c(etera) q(uolibet) ass(ecutu)[m] neus(nijdere) vync m(ar)tii s(ecunda)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator