SAL8136, Act: R°252.1-R°253.1 (378 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°252.1-R°253.1  
Act
Date: 1467-05-29

Transcription

2020-08-19 by myriam bols
It(em) jan wijx va(n) hersselle en(de) marie vand(er) voert sijn wijff gehete(n) arnts/
sijn wijff docht(er) wout(er)s vand(er) voert geheeten arnts die de selve wout(er)/
hadde va(n) lijsbetthe(n) wile(n) berchs sine(n) ierste(n) wijve in deen zijde en(de)/
de selve wout(er) vand(er) voert met lijsbetthe(n) gheeben nu sijnre huysvrouwe(n)/
in dand(er) zijde in p(rese)ncien d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen sijn met/
malcande(re)n ov(er)come(n) en(de) eensworden de vurwerde(n) gelufte(n) en(de) (con)dicien/
h(ier) nae bescr(even) Te wetene dat de vors(creven) jan wijx en(de) marie vand(er)/
voert sijn wijff geloeft hebben den vors(creven) wout(ere)n vand(er) voert en(de)/
lijsbetthen gheeben sine(n) wijve xxviii guld(en) pe(n)ni(n)ge(n) geheete(n) peet(er)s/
d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen van burg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) brabant te/
wete(n) xviii stuv(er)s [d(er) selv(er) mu(n)te(n)] voir elken peet(er) gerekent elx jaers va(n) nu/
voerdaen te drie t(er)mijne(n) tsjaers te wete(n) ix peet(er)s te bamisse naestc(omende)/
ix peet(er)s te liechtmisse d(aer) nae volgen(de) en(de) de thiene peet(er)s te/
s(in)[t] jans(misse) bap(tis)[te(n)] d(aer) nae volgen(de) en(de) alsoe voirtaen va(n) t(er)mijne te/
t(er)mijne en(de) van ja(r)e te ja(r)e alsoe lange als de selve woute(r) arnts/
leve(n) sal en(de) niet lange(r) en(de) telke(n) t(er)mijne te geve(n) en(de) te betale(n)/
als v(er)volghde schout en(de) alle v(er)schene(n) en(de) v(er)loepe(n) t(er)mijne(n) vo(r)e/
des vors(creven) wout(er)s doot gevalle(n) te betale(n) als v(er)volghde schout/
sond(er) den hee(re) van hersselle d(aer) inne enich recht te hebbene sond(er)/
argelist En(de) h(ier) vo(r)e hebben de vors(creven) wout(er) arnts en(de) lijsb(etth) gheeben/
den vors(creven) ja(n)ne wijx en(de) marie(n) sine(n) wijve t(er) stont ov(er)gegeve(n)/
alle desselfs wout(er)s erflike goede die hij opde(n) dach van heden/
als tochtene(r) houden(de) en(de) besitten(de) is ond(er) de banc va(n) hersselle geleg(en)/
uutgesceiden de goede en(de) den erfchijs h(ier) nae bescr(even) Inde(n) ierste(n)/
te weten eene(n) bosch gelegen biden goeden henrix boens It(em) vii/
mottoene en(de) (½) cromsteert staen(de) opde goede willems vranx/
gelege(n) ond(er) de selve banc va(n) hersselle It(em) xi stuv(er)s xviii/
mite(n) opde goede d(er) kind(ere)n henrix berchs en(de) de helicht va(n)/
v oude groete(n) op zeke(re) goede toebehoe(re)nde de(n) kind(ere)n pauwels/
maeldonk ald(aer) gelege(n) Welke(n) bosch en(de) erfchijs vors(creven) de vors(creven)
//
wout(er) sijn leefdage lanc due(re)nde behouden sall op de vurw(er)d(en)/
en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae bescr(even) Inden iersten dat de vors(creven) jan wijx en(de)/
marie sijn huysvrouwe alle co(m)mer chijs en(de) last uuten vors(creven) goeden gan(de)/
jarlix ten behoirliken tijden die van nu voirtaen valle(n) sall/
ten behoerlike(n) tijden gelde(n) sulle(n) en(de) betalen sond(er) den selve(n) wout(ere)n/
oft lijsbetthe(n) sijnre huysvrouwe(n) d(aer) af enige(n) cost oft last te hebben/
in enige(n) toecomen(de) tijden uutgesceiden den chijs die den vors(creven) bosch/
jarlix sculd(ich) is die de vors(creven) wout(er) tot sine(n) laste betale(n) sal It(em) dat/
de vors(creven) jan wijx en(de) marie sijn wijff den vors(creven) wout(ere)n en(de) lijsbetthe(n)/
sine(n) wijve voir de costen en(de) laste(n) die de selve woute(r) gehat heeft/
inden gedinghe voir de he(re)n deken en(de) cap(it)le va(n) s(in)[te] peet(er)s te loven(e)/
tegen h(ere)n arnde kijne(n) p(rie)ste(r) o(m)me d(er) messen wille bij arnde wijle(n) vand(er)/
voert des vors(creven) wout(er)s brued(er) opde vors(creven) goede besedt betale(n) sulle(n)/
te liechtmisse naestc(omende) v rins gul(den) ass(ecutu)[m] en(de) dat de selve jan en(de)/
marie sijn wijff den last vand(er) selv(er) messen va(n) nu voerdaen tot/
hue(re)n laste drage(n) sulle(n) sond(er) dat de vors(creven) wout(er) oft lijsb(etth) sijn wijff/
d(aer) af oft va(n) enighe(n) gedinge dat d(aer) uut spruyte(n) mochte enigen/
last te hebbene in enig(er) manie(re)n It(em) dat den vors(creven) wout(ere)n en(de)/
lijsbetthe(n) sine(n) wijve peisselic en(de) vredelic volge(n) sulle(n) alle de vruchte(n)/
die dit jair opde vors(creven) goede besayt sijn en(de) die selve vruchte(n) mette(n)/
stroe ewech vue(re)n d(aer) hen dat gelieve(n) sal sond(er) wed(er)segge(n) des/
vors(creven) jans wijx sijns wijfs oft yema(n)s and(er)s It(em) dat desgelijx den/
selve(n) wout(ere)n en(de) sine(n) wijve volge(n) sal en(de) toebehoe(re)n allet hout dat/
de selve wout(er) op de vors(creven) goede heeft doen vellen en(de) afhouwen/
metgad(er)s den wijne die dit jair wassen sall opden wijng(ar)t/
gelege(n) opden raemselberch It(em) es voirt gecleert en(de) ond(er)sproke(n)/
dat de vors(creven) wout(er) den vors(creven) bosch die hij sijn leefdage behouden/
heeft ten behoerlike(n) tijde(n) als hij houberich is houwen sall te/
wete(n) talle(n) vii jare(n) iiii houwe en(de) dand(er) drie jaren als/
de selve wout(er) geen houwe en heeft so sulle(n) de vors(creven) jan wijx/
en(de) marie sijn wijff den vors(creven) [selve(n)] wout(ere)n sijn leefdage lanc due(re)nde/
in elke(n) va(n) die(n) selve(n) drie jare(n) leve(re)n en(de) geve(n) een duysent
//
eyken mutsaerts opde(n) bosch oft voir elc c v stuv(er)s/
betale(n) dwelc de vors(creven) jan wijx en(de) sijn wijff de(n) vors(creven)/
wout(ere)n goets tijts cundige(n) sulle(n) o(m)me hem d(aer) nae te vuege(n)/
It(em) dat voerts de vors(creven) woute(r) sijn leefdage lanc due(re)nde/
en(de) niet lang(er) behoude(n) sal alle derfgoede inde(n) lande van/
arschot gelege(n) die de vors(creven) woute(r) mett(er) vors(creven) wijle(n) lijsbetthe(n)/
berchs sine(n) ierste(n) wijve besete(n) heeft gelijc hij die opden/
dach va(n) hede(n) ald(aer) houden(de) en(de) possesseren(de) is sond(er) een eeussel/
gehete(n) tvynne dwelc de(n) vors(creven) ja(n)ne wijx en(de) marie(n) sine(n)/
wijve t(er) stont volge(n) sal op alle co(m)m(er) en(de) last d(aer) uutgaen(de)/
te bet(alen) Geloven(de) de vors(creven) p(ar)tije(n) in beide(n) zijde(n) elc d(er) ande(re)/
de vors(creven) pointe(n) gelufte(n) en(de) vurw(er)d(en) tot ewige(n) daghe(n) vast/
gestentich en(de) omv(er)brekelic te houde(n) en(de) te voldoene sond(er)/
d(aer) tege(n) te gane oft te doene oft te come(n) bij he(n) selve(n)/
oft yeman(de) and(er)s in enige(n) rechte geestelic oft weerlic in/
enig(er) manie(re)n en(de) elc de(n) and(ere)n d(aer) af alt(ijt) genoech te doene/
alsoe dat elk(er) va(n) he(n) vast en(de) zek(er) sal moge(n) sijn/
cor(am) roel(ofs) meld(er)t maii xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator