SAL8136, Act: R°30.1-R°32.1 (39 of 413)
Search Act
previous | next
Act R°30.1-R°32.1  
Act
Date: 1466-08-04

Transcription

2020-04-30 by myriam bols
Cont zij alle(n) lieden dat jan die pelsmake(re) sone arnts de pelsmake(re)/
van rotselair en(de) lijsbeth svorst(er)s sijn wijff in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en) van loven(e)/
gestaen hebben genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebben van he(re)n/
janne hee(re) van marbays en(de) van wynghe ridde(r) dwinhof desselfs/
he(re)n jans geheten thof te wynghe metten landen d(aer) toe behoe(re)nde/
gelijc peet(er) hoeberch in voe(r)leden(en) tijden [dat] gehouden heeft Te houdene/
te hebbene en(de) te wynnene van half merthe lest leden eene(n)/
dat was int jair xiiii[c] lxiiii eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lang/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel volgen(de) elx jaert dae(re)n/
bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me xxx mudden rogs goet en(de) paiabel met/
wa(n)ne en(de) met vloegelen wel bereit d(er) maten van loven(e) en(de) te/
leve(re)n taerschot oft te diest d(aer) dat den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne best/
gelieve(n) sal ten leve(re)n coste des vors(creven) wynnen te leve(re)n en(de)/
o(m)me xxv rijd(er)s te weten xxvi stuv(er)s voir d(er) mu(n)ten ons/
gened(ichs) h(ere)n tsh(er)togen van burg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant goet en(de) ginge/
voir elken rijd(er) gerekent te betalene te weten tvors(creven) coren/
te kersmisse en(de) de xxv rijd(er)s te sinte denijsmisse den vors(creven)/
he(re)n janne jacoppe van dongelb(er)ge en(de) henricke cluwen oft den eene(n)/
van hen bring(er) sbriefs jaerlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne als v(er)volghde schout d(er) van welken xxv rijd(er)s vors(creven)/
den iersten t(er)mijn v(er)schine(n) sal s(in)[te] denijsmisse dat sijn nu naestc(omende)/
Voirt hebbe(n) de selve jan de pelsmake(re) en(de) lijsbeth sijn wijf den vors(creven)/
t(er)mijn vand(er) pechtinge(n) due(re)nde genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n)/
hebbe(n) vande(n) vors(creven) h(ere)n ja(n)ne de beemde den selve(n) h(ere)n ja(n)ne [en(de) sine(n) vors(creven) hove] toebehoe(re)nde/
h(ier) nae bescreve(n) inde(n) ierste(n) de ii scrijtbeemde It(em) thouteeussel It(em) de(n)/
beemt gehete(n) den sassenberch It(em) den beemt gehete(n) den lamm(er)driesch/
It(em) een boend(er) int broec gehete(n) den potghiete(r) It(em) een beemdeke(n)/
aende(n) cluyswouwe(r) elx jaers dae(re)n binne(n) voe(r) en(de) o(m)me xxv guld(enen)/
hollan(sche) alle ja(r)e te half meye te bet(alen) [de(n) vors(creven) h(er) ja(n)ne jacoppe va(n) merbays [jacoppe] en(de) he(n)ricke cluwe(n) aut alt(er)i jarlix de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m]] d(aer) af de(n) ierste(n) t(er)mijn v(er)schine(n)/

//
sal te half meye naestcomen(de) op de vurw(er)d(en) en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae bescr(even)/
Ierst dat de vors(creven) wynne(n) de vors(creven) wynnen(de) lande alle en(de) iegewelke/
gehoude(n) sijn sulle(n) hue(re)n t(er)mijn due(re)nde te wynne(n) en(de) te werve(n) op huer/
iiii getidege vore(n) gelijc regenoete(n) en(de) de selve lande bi(n)ne(n) den iii/
leste jare(n) niet te moge(n) hoervruchte(n) It(em) dat de vors(creven) h(er) jan en(de) de/
wynne(n) va(n) malcande(re)n sceide(n) moge(n) binnen den ierste(n) vi ja(r)en behoud(elic) dat/
de ghene die sceide(n) wilt dat den ande(re)n ten ynde va(n)de(n) ierste(n) vijf ja(re)n/
gehoude(n) sijn sal te condige(n) It(em) dat de vors(creven) wynne(n) tot hue(re)n afsceide(n)/
de vors(creven) lande late(n) sulle(n) gelijc sij die gevonde(n) hebbe(n) tot hue(re)n aencome(n)/
te weten inde(n) iersten dwijng(er)velt acht(er) sp(er)soens va(n) wynghe houden(de)/
omtrent i boend(er) omtrent vi boend(er) besayt met wint(er)coerene d(aer)/
af dat omtrent vi dach(mael) besayt sijn met t(ar)wen te wete(n) iii dach(mael)/
d(aer) af acht(er) scrijt(er)s hof en(de) dand(er) iii dach(mael) aende stichele d(aer) me(n) gheet/
te cloester weert al in sijn mest It(em) omtre(n)t i boend(er) besayt met/
weysinghe en(de) dand(er) voert met rogge It(em) een stuc lants gehete(n) dat/
rot houden(de) omtre(n)t iii boend(er) besayt met rogge al in sijn mest It(em)/
dat dbloc bove(n) den groete(n) wouwe(r) houden(de) omtre(n)t i boend(er) besayt/
met rogge in sijn mest It(em) dat ov(er)ste wijng(er)tvelt voe(r) henrix sterx/
te late(n) met storte(n) It(em) tpanhuys velt desgelijx met storte(n) It(em) den/
reysenberch met storte(n) den veltborne met storte(n) en(de) al omgedaen/
uutgesceid(en) omtrent i boend(er) liggen(de) aende(n) sassenberch dwelc geheel/
leeght It(em) tcluysvelt met brake(n) It(em) iii boend(er) acht(er) jans sgeysers/
ten ongelege met braken It(em) den meynaert mette(n) luyte(n) bloke/
oic met brake(n) It(em) tpertvelt met brake(n) en(de) (½) boend(er) te mont/
broeck oic met braken It(em) dat de vors(creven) wynne(n) de vors(creven) beemde/
tot hue(re)n afsceiden late(n) sullen bevreet wel en(de) cusbaerlic en(de) de die hue(re)n/
tijt due(re)nde wel en(de) loflic bevreedt houden op hue(re)n cost It(em) dat/
de voirs(creven) wynnen den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde/
leve(re)n sulle(n) voir sijn p(er)den alsoe vele leytiers stroes als he(m) behoeve(n)/
sal d(aer) voe(r) [af] dat de selve wynne(n) hebbe(n) sulle(n) allet dmest en(de)/
alle oreten opbinden redelic en(de) t(er) goed(er) wijs It(em) dat de selve/
wynne(n) tot hue(re)n afsceid(en) sculd(ich) sulle(n) sijn v(er)maect te late(n) alle/
gaten vanden vors(creven) beemden gelijcme(n) hen die gelev(er)t heeft in hue(re)n
//
aencome(n) It(em) dat de selve wynne(n) sculd(ich) sijn sulle(n) te leve(re)n den/
ghene(n) die indes vors(creven) h(ere)n jans hof woene(n) sal jarlix den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde xx mandele(n) stroes te wete(n) x mandelen/
rogge(n) stroes en(de) x mandele(n) som(er)stroes voe(r) sijn beesten d(aer) voe(r) dat/
de vors(creven) wynne(n) dmest comen(de) vand(en) selve(n) stroe hebbe(n) sullen/
uutgesceid(en) alsoo vele mests alsmen behoeve(n) sal totte(n) wer/
moeshoeve(n) It(em) es vurwerde dat de vors(creven) h(er) jan sine(n) pechtene(re) [vors(creven) wy(n)ne(n)]/
jarlix sculd(ich) sijn sal te coepen [sal] xl mandele(n) rogge(n) stroes die/
de [selve] wynne sulle(n) moeten halen op hue(re)n cost t(er) plaetsen d(aer) men/
hen die coopt uut welke(n) stroe de vors(creven) h(er) jan hebbe(n) sal den/
walm dieme(n) d(aer) uut in goed(er)wijs sal conne(n) gescudd(en) en(de) dand(er)/
die pechtene(re) en(de) oft h(er) jan van eene(n) ja(r)e in gebreke wa(r)e dat/
ten naeste(n) ja(r)e te v(er)halen(e) sond(er) argelist It(em) dat de vors(creven) wy(n)ne/
gehoud(en) sijn sulle(n) jarlix den t(er)mijn due(re)nde te halene allen den/
walm dieme(n) behoeflic behoeve(n) sal totte(n) huysen te deckene bove(n)/
den walm bove(n) bescr(even) en(de) bove(n) die iiii[c] walme die de wy(n)ne/
tot sine(n) coste jairlix sculd(ich) sijn sal te leve(re)n en(de) wa(n)neer men/
die iiii[c] walme v(er)dect sullen de wy(n)ne [d(aer) af] den werclieden den/
cost geve(n) en(de) m(ijn) hee(re) de dachue(re)n Es voirt vurwerde dat de/
wynne(n) sculd(ich) sijn sulle(n) te halen alle(n) den leem dieme(n) behoeve(n)/
sal totte(n) vors(creven) hove d(aer) af dat m(ijn) hee(re) de dachue(re)n vanden/
stekene hen betalen sal It(em) dat de selve wynne(n) sculd(ich) sijn sulle(n)/
te houdene van wanden de huyse vanden vors(creven) hove vand(er)/
ond(er)ster rikelen ned(er)wert [op hue(re)n cost en(de) last] en(de) die alsoe tsine(n) afsceid(en)tot hue(re)n/
afsceiden alsoe laten It(em) es voert vurwerde dat de vors(creven) wy(n)ne/
tot hue(re)n coste gehouden sijn sulle(n) alle dmest datme(n) op m(ijns)/
he(re)n wijng(ar)de behoeve(n) sall op de selve wijng(ar)de te vuerene/
en(de) desgelijx vue(re)n en(de) halen de staken en(de) cortelinge dieme(n) d(aer)/
toe behoeve(n) sal en(de) d(aer) af come(n) sulle(n) en(de) oic den wijn d(aer) op/
wassende t(er) perssen leve(re)n en(de) wed(er) o(m)me binne(n) shoefs bringen en(de) oft
//
m(ijn) hee(re) de wijng(ar)de uutgave dat dan de wynne d(aer) voe(r) den/
selven m(ijn) hee(re) jairlix doen sullen diene(n) sullen met hue(re)n wagen en(de)/
p(er)den op hue(re)n cost ii dage It(em) es voert vurw(er)de dat de vors(creven)/
m(ijn) hee(re) jarlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde den vors(creven) wynne geve(n) sal/
voir sijn berringhe xx wissen houts oft xl stuv(er)s d(aer) voe(r) en(de)/
een duysent mutsaerts oft xl stuv(er)s d(aer) voe(r) d(aer) af dat m(ijn) hee(re) sine(n)/
koese hebben sal It(em) dat de vors(creven) wynne voe(r) m(ijns) he(re)n b(er)ringhe/
jairlix binnen den hove van wynghe gehouden sijn sal te halene/
en(de) bi(n)ne(n) desselfs m(ijns) he(re)n hove te leve(re)n xx wissen houts en(de) een/
duysent mutsarts It(em) dat de vors(creven) m(ijn) hee(re) den vors(creven) wy(n)ne/
binnen den iersten ii jaren sculd(ich) sijn sal te coepen(e) xl voed(er) mests/
elc voed(er) met ii p(er)den die de wynne sculd(ich) sijn sal te halen(e) t(er) plaetse(n)/
d(aer)me(n) die coepen sal binnen sdorps It(em) es vurw(er)d(e) dat de vors(creven)/
wynne tot sine(n) afsceid(en) gehoud(en) sijn sal te laten(e) alle de bennen/
gestelt tot i(½)[c] scapen alsoe goet als hem die gelev(er)t sijn It(em) dat/
de wynne(n) egene(n) pacht hebben en sullen aenden wijtha(m) die int/
hout eeussel leeght die m(ijn) hee(re) te sine(n) coste gehouden sijn sal/
te bevredene It(em) want de vors(creven) m(ijn) hee(re) den vors(creven) wynne(n) tot/
hue(re)n aencome(n) gelevert heeft een peert getaxeert op viii rins/
gul(denen) en(de) [een oert] en(de) ii coeye getaxeert op vii rins gul(denen) en(de) i oert so eest vurw(er)de/
dat de selve wynne(n) die tot hue(re)n afsceiden den vors(creven) m(ijn) hee(re)/
alsoe goet wed(er)o(m)me leve(re)n sulle(n) [oft de vors(creven) so(m)me d(aer) voe(r) bet(alen) ass(ecutu)[m]] It(em) es voert vurw(er)de geliefdet/
den vors(creven) mijne(n) hee(re)n enigen saye(r) te settene ten lesten ja(r)e dat hij/
dat doen mach en(de) dat de wynne(n) dien saye(r) sculd(ich) sijn sal te /
betalene It(em) sal de vors(creven) wynne [de vors(creven) goede] tot sine(n) afsceid(en) bevreet late(n)/
gelijc hij die tot sine(n) aencome(n) aenveert heeft en(de) thouteeussel/
wel en(de) loflic scoengemaect en(de) desgelijx den vorsten scrijtbeemt/
It(em) want de vors(creven) wynne(n) den vors(creven) m(ijn) hee(re) van geleende(n) greyne/
sculd(ich) sijn iii mudd(en) rox iii mudd(en) even(en) en(de) iii mudd(en) g(er)ste(n) soe/
eest vurw(er)de en(de) hebbe(n) geloeft de selve wynne(n) dat de(n) vors(creven)/
mijne(n) hee(re) tot sijnre manisse(n) wed(er)o(m)me uut te reike(n) en(de) te bet(alen) ass(ecutu)[m]
//
En(de) va(n) al des alle dese voirs(creven) vurwerden gelufte(n) en(de) (con)dicien/
vors(creven) hebben geloeft de vors(creven) wynnen den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne goet/
vast gestentich en(de) omv(er)brekelic te houden en(de) te voldoene tallen/
tijden en(de) t(er)mijne(n) als die vallen en(de) v(er)schi(n)ne(n) sullen q(uolibet) ass(ecutu)[m] H(ier)/
af sijn borgen der vors(creven) wynnen als p(ri)ncipael sculde(re)n indi(vi)s(im)/
arnt die pelsmake(re) vader des vors(creven) jans die pelsmake(re)/
willem en(de) arnt die pelsmake(re) gebruede(re) soene(n) des vors(creven) arnts/
welke borgen de vors(creven) wynne(n) co(m)m(er)loes en(de) scad(eloes) geloeft hebbe(n)/
te houdene en(de) tontheffene cor(am) neus(nijdere) hoeve(n) aug(usti) iiii[ta]
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator