SAL8136, Act: V°164.2-R°165.1 (229 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°164.2-R°165.1  
Act
Date: 1467-02-03

Transcription

2020-06-09 by myriam bols
It(em) peet(er) prioer wijng(ar)de(r) en(de) lijsb(eth) vand(er) leeps sijn wijff hebben opged(ragen)/
met recht(er) vertienissen een stuc wijng(ar)ts mett(er) helicht vand(er) poerten/
d(aer) toe behoe(re)nde houden(de) vi roeden gelege(n) inde me(n)nestrate d tussche(n) dand(er)/
helicht vand(er) selv(er) poerte(n) mette(n) wijng(ar)de d(aer) toe behoe(re)nde wijle(n) m(ar)grieten/
prioers nu jan(n)nes vand(er) eyke(n) sone wile(n) henrix in deen zijde en(de) den/
wijng(ar)t des jonch(e)r(e)n va(n) gheete in dande(r) zijde hem strecken(de) tvors(creven)/
stuc wijng(ar)ts mett(er) helicht vand(er) poerte(n) va(n) voe(r) t(er) strate(n) totten/
ynde vande(n) vors(creven) wijng(ar)de des jonch(e)r(e)n vand(er) gheete vors(creven) en(de)/
sond(er) den selven peet(ere)n en(de) sijnre huysvrouwe(n) oft hue(re)n erfg(enamen) oft naec(omelingen)/
inde selve poerte enich gebruyc oft recht te behoudene in/
enig(er) manie(re)n It(em) hebbe(n) de selve gehuysschen opgedrage(n) ind(er)/
manie(re)n als voe(r) de helicht vanden weghe gelegen ten ynde vande(n)/
vors(creven) stuc wijng(ar)ts tussche(n) dand(er) helicht vande(n) selve(n) weghe des/
vors(creven) ja(n)nes vand(er) eyken in deen zijde en(de) tussche(n) den wijg(ar)t des/
vors(creven) peet(er)s p(ri)oer in dande(r) zijde beginnen(de) den vors(creven) wech van/
opden pael staen(de) ten ynde vande(n) vors(creven) stuc wijng(ar)ts tussche(n)/
den wijng(ar)t des vors(creven) peet(er)s en(de) den wijng(ar)t des vors(creven) jonch(e)r(e)n vander/
gheete(n) en(de) soe ned(er)wert gaen(de) vande(n) selve(n) pale totte(n) pale staen(de)/
bide(n) goeden joffr(ouwe) heilmi(n)ne(n) wile(n) pynnox den vors(creven) gehuyssche(n)
//
met allen den rechte h(ier) af uutghedaen ende met allen uutghewijst sijnde/
Soe es dair inne ghegoet ende ghevesticht ten erflijken rechte joh(ann)es/
vander eyken zone wijlen henricx vander eyken voirs(creven) bij manisse ende oirlove/
she(re)n vanden gronde ende wijsdo(m)me der scepen(en) van loven(e) ende oft den vors(creven)/
jannese in tghene des voirs(creven) steet yet te nauwe gheschiet ware dat/
hebben de voirs(creven) ghehuysschen hem ghelooft tot sijnre manissen altijt te/
voldoene ende de voirs(creven) goede op eene(n) pe(n)ninck borsgelts alse op allen/
laste letselen co(m)me(re)n ende calangen voirtaen te waranderen alsoe dat/
den voirs(creven) ja(n)nese vast ende zeker sijn moghe Ende o(m)me den voirs(creven) ja(n)nese/
vander voirs(creven) ghelufte(n) vanden waerscape meerder vestich(eit) te doene soe/
hebben de voirs(creven) ghehuyssche(n) in tytle van wettighe(n) onderpande bij orlove/
she(re)n vanden gronde verobligeert ende te pande ghesedt een stuck wijng(ar)ts/
houden(de) xiiii roede(n) paulo ghelegen inde me(n)nestrate tusschen de goede der/
selv(er) ghehuysschen die toebehoe(re)n plaghen der joffr(ouwe) van dormale in deen zijde/
ende de goede des voirscr(even) ja(n)nes vander eyken in dander zijde comen(de) mette(n)/
ov(er)sten eynde tot aen de goede des jonch(ere)n van gheete(n) ende metten/
understen eynde totten goede(n) joffr(ouwe) heilmy(n)nen wijlen pynnox Van/
welken onderpande voirs(creven) hebben ghelooft de selve ghehuysschen den/
selve(n) ja(n)nese vander eyken altoes ghenoech te doene ende den selve(n)/
onderpant opde helicht van ii s(cellinge) out chijs alse op alle last letselen/
co(m)me(re)n ende calangien te warande(re)n alsoe dat den selve(n) ja(n)nese voir/
hem sine(n) oiren erven ende naecomelinghen vast ende zeker zijn moghe/
cor(am) naus(nijdere) vyncke februarii tercia
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator