SAL8137, Act: R°119.3-V°119.1 (185 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°119.3-V°119.1  
Act
Date: 1468-01-18

Transcription

2020-02-12 by Jef Willemsens
It(em) om alle twivel te vercleren(e) ende alle discort dat nae de doot der/
selv(er) machtelde(n) tussche(n) huer erfghename(n) soude moghen gherijsen soe/
heeft de selve machtelt vercleert ende ghekent ende ghelijt dat sij den/
vors(creven) lod(ewijke) ten tijden als hij in wettelijken huwelijke vergaderde met katline(n)/
van hev(er)le huer(er) docht(er) docht(er) den selve(n) lodewijke in huwelijk(er) vurw(er)den
//
toeseyde ende gheloofde vii mudden corens lijfpen(sien) ende dat de selve/
lodewijck in gratie(n) ende vrientscape(n) die ghemi(n)dert heeft tot op vi/
pet(er)s lijfpen(sien) te xviii st(uvers) tstuck Segghen(de) voort dat sij den selve(n)/
lodewijke v(er)cocht heeft een halff huys onder de borch gheleghe(n) voe(r)/
twee pet(er)s lijfpen(sien) vanden vi pet(er)s voirs(creven) alsoe dat de su(m)me van/
dier huwelijker vurw(er)den alsdoen nae daen neme(n) vande(n) huyse/
bleef op iiii pet(er)s lijfpen(sien) tsjaers de welke iiii pet(er)s als nu op/
dese tijt ombetaelt verloepen sijn vi jairen maken tsame(n) xxiiii/
pet(er)s Ende o(m)me den selve(n) lodewijke van dien xxiiii pet(er)s te v(er)nuegen(e)/
soe heeft sij hem ov(er)ghegoet de voirs(creven) goede inde pe(n)ninckstrate en(de)/
inde ravestrate ghelegen Vercleren(de) voort dat de selve lod(ewijk) voir/
huer met sine(n) ghereede(n) pe(n)ninghe(n) betaelt heeft aen woute(re)n den hont/
te bruessel x rinssche gul(den) tstuck te xx st(uvers) ende dair voe(r) heeft/
sij hem ov(er)ghegoeydt een stuck wijng(ar)ts ghelegen opden stuyp(er)s/
Tot dyer meyni(n)ghe(n) dat sij van hem onghepraemt sall sijn vande(n)/
voirs(creven) verloepen(en) vi jairen ende x rij(n)ssche gul(den) ende tsurplus dat/
die goide moghen bet(er) sijn den selve(n) lodewijke nae de doot van huer/
erflick te volghene voe(r) ende in recompensacie(n) van vele en(de) div(er)se/
bequame(n) diensten die de selve lodewijck sijn huysvrouwe en(de) huer/
kynde(re) hue(r) ghedaen hebben ende ande(re) lasten die sij om hue(re)n wille/
gheleden ende ghedaen hebben
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator