SAL8137, Act: R°55.1-V°55.1 (83 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°55.1-V°55.1  
Act
Date: 1467-09-14

Transcription

2019-08-30 by Jef Willemsens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen burg(er)meest(er)/
scepen(en) en(de) raid d(er) stat van loeven(en) saluyt met ke(n)nissen d(er) wairh(eit) doen/
te wetene dat opden dach van heden voir ons come(n) sijn en(de) v(er)schene(n)/
in hue(re)n p(ro)pe(re)n p(er)soene willem lobbe sone jans wilen lobbe va(n) vilvorde(n)/
en(de) paeskijne sijn huysvrouwe En(de) hebben ald(aer) in alle d(er) bester formen/
en(de) manie(re)n soe dat nae recht best mach diene(n) en(de) stat g(ri)pen ge(con)stitueert/
deco(m)mitteert geordineert gesedt en(de) met volcomend(er) autoriteit gemechticht/
lodewijke platvoet o(m)me alle de goede en(de) p(ro)fijten d(er) selv(er) chijsen/
rinten erfpachten en(de) schulden den vors(creven) gehuysschen toebehoe(re)nde bi(n)ne(n)/
d(er) stat van loeven(en) en(de) elswair al brabant doere en(de) elde(r) te wat/
plaetsen die gelegen oft te bevi(n)den sijn oft aen wat goeden oft/
p(er)soene(n) dat dat zij oft gebue(re)n sal gebleven acht(er) de doot jans/
wijlen joerdens geheten van lieshout [die] onlanx leden binne(n) d(er) stat/
van loeven(en) gestorve(n) en(de) aflivich worden is Te eisschene te manen/
opte bue(re)n en(de) inne te heffene de sculd(er)s d(aer) af quijt te scelden en(de)/
quitan(cie) te geven en(de) voir gebrec va(n) dien met rechte het sij met/
pendingen oft and(er)ssins soe dat nae rechte vand(er) plaetsen behoert/
te p(ro)cede(re)n en(de) vanden selve(n) goeden ofts behoeft possessie voe(r) alle/
wetten en(de) gerichten aen te nemen en(de) te aenv(er)dene inde(n) name en(de)/
tot behoef der vors(creven) gehuysschen en(de) voirt alle de vors(creven) goede als /
d(aer) questie af gebuert met rechte te bedingene in aenspraken en(de)/
v(er)antwerde(n) te comene thoenisse en(de) waerheid(en) te leiden en(de) alle/
p(ro)cessen acte(n) en(de) t(er)mine(n) va(n) rechte te doene en(de) te houdene vo(n)niss(en)/
en(de) senten(cien) sij sijn int(er)locuteur oft diffinitijff teisschen taenhoe(re)n/
en(de) te v(er)wachten het sij dat die gegeve(n) worden voe(r) den vors(creven)/
gehuysschen oft d(aer) tegen die goede te wynne(n) en(de) te v(er)liesen en(de)/
vanden selve(n) vo(n)niss(en) ter behoerlik(er) plaetsen en(de) totten behoerliken/
richte(r) oft gerichte te appelle(re)n die appellacie(n) soe en(de) d(aer) dat/
behoert te v(er)volgene en(de) voirt alle tgene d(aer) inne te doene/
en(de) te vorde(re)n beide inde(n) rechte en(de) d(aer) buyten dat de vors(creven) gehuyssche(n)
//
inde(n) selve(n) saken souden mogen oft co(n)nen gedoen oft sij d(aer) tegeword(ich)/
waren En(de) hebben geloeft de vors(creven) gehuysschen in goeden trouwen/
vast gestentich van weerden en(de) omv(er)brekelic te houdene en(de)/
te hebbene tot ewigen dagen alle tgene des biden lodewijke/
bedinght aengesproken v(er)antwert gethoent inden saken vors(creven) en(de)/
des d(aer) aen cleeft gedaen oft gevordert sal worden in enig(er)/
manie(re)n sond(er) argelist due(re)nde dese p(ro)cu(ra)cie en(de) mechtich(eit)/
totten wed(er)roepen des vors(creven) gehuysschen en(de) niet lang(er) cor(am) hoeve(n)/
burg(imagistr)[o] colonia ouder(ogghe) scab(inis) sept(embris) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator