SAL8137, Act: V°106.3 (166 of 397)
Search Act
previous | next
Act V°106.3  
Act
Date: 1468-01-02

Transcription

2020-01-17 by Jef Willemsens
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten(e) dat opden dach van heden/
voir ons comen es in p(ro)pren p(er)sone robeert vanden kerchove wonen(de)/
te leeuwe ende heeft gheconstitueert ghesedt ende volcome(n) macht/
ghegeve(n) willeme van leefdale alle sijn goide chijse [rinte(n)] pachten en(de)/
schulde(n) [en(de) ande(re)] tot wat plaetssen oft aen wat goeden oft p(er)soene(n) dat dat sij/
oft ghebue(re)n sal moghen te manen te eysschen opte bue(re)n ende inne/
te heffen Ende in dien oft d(aer) questie of ghedinghe af ghebuerde/
die questien ende ghedinghen voir alle richte(re)n gheestelick en(de) weerlick/
met rechte te v(er)volghen(e) te verantw(er)den(e) te beschudden(e) in aenlegg(er)s/
oft verw(er)ders stat te bedi(n)gene die te wynnen(e) ende te verliesen(e) thonissen/
en(de) wairheid(en) te leyden(e) ende vand(er) wederp(ar)tijen te syen leyden(e) jeghen/
hue(re)n p(er)soen oft hue(re)n ghetuyghenissen te excipie(re)n ende te compone(re)n/
composicie ende mynlijke yffeni(n)ghe d(aer) af te maken(e) den schulde(re)n van des/
hij ontfanghen sal quijt te schilden(e) en(de) quijtan(cie) te gheven(e) en(de) voortaen/
g(e)n(er)alick en(de) sp(eci)alick allet ghene dair inne te doen ende te vorde(re)n dat de/
selve robert vanden kerchove selve soude moghen doen indien dat hij/
p(rese)nt en(de) voir oeghen wae(r) Gheloven(de) (et)c(etera) due(re)nde de vors(creven) p(ro)curacie/
totten wederroepen(e) des voirs(creven) robeerts ende niet langhe(r) cor(am) petro/
vand(er) hoeve(n) burg(imagistr)[o] lyemi(n)ghe(n) m(ar)sels scab(inis) januarii ii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator