SAL8137, Act: V°119.2-R°120.1 (186 of 397)
Search Act
previous | next
Act V°119.2-R°120.1  
Act
Date: 1468-01-18

Transcription

2020-02-12 by Jef Willemsens
It(em) de voirs(creven) machtelt heeft ghekint ende ghelijt dat sij alsulken/
have ende vlieghent erve als sij den voirs(creven) lod(ewijke) ten tijde vanden vors(creven)/
huwelijke ov(er)gaff sij doen de ghifte dede in sulk(er) meyni(n)ghe(n) dat/
hij die soude behouden sonder inne bringhen ende zonder p(re)judijs/
van dien dat hij des te myn in dande(re) goide nae de doot van huer/
soude moghen deylen Vercleren(de) dat dat noch es van huer(er) meyni(n)ghe(n)/
niet te myn oft hem die ghifte yet myn dan ghenoech wae(re) Soe/
heeft de selve machtelt soe bij machte vanden lantrechte soe bij crachte/
vanden testamente bij janne den rijke hue(re)n man ghemaect den selve(n)/
lodewijke alnoch in behulp ende onderstanne vande(n) vors(creven) huwelijke/
nu ghedaen ende ghesolempniseert v(er)looft ende ghegeven o(m)me
//
die te moghen houden(e) zonder inne bringhen ende zonder/
p(re)judijs van des te myn te moghen deylen(e) aenghesien onder den/
ande(re)n dat ande(re)n medeild(er)s in ghereeden have(n) en(de) pe(n)ningen/
meer dan de weerde vanden goiden des voirs(creven) lodewijcx ghedrage(n) v(er)sien sijn gheweest dair af sij oic gheen inne bringhen en sulle(n)/
derve(n) doen
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator