SAL8137, Act: V°215.2-R°216.1 (326 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°215.2-R°216.1  
Act
Date: 1468-05-14

Transcription

2020-05-01 by Jef Willemsens
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) inde banck/
ald(aer) meest(er) peter boote scholast(er) inder kerken van sinte pet(er)s te loven(e) in/
deen zijde ende gielijs van beckevoert in dande(re) aldair de voirs(creven) meest(er)/
pet(er) dede segghen dat hij van weghen der scholasterie(n) op een huys met/
sine(n) toebehoirte(n) den voirs(creven) gielijse toebehorende gheleghen inde p(er)cstrate/
naest den goiden henricx colere ende wouters van beerthem houden(de) is/
vijf capuyne ende vijf schillinghe outs chijs te kersmisse te betalen(e)/
de welken chijs die voirs(creven) gielijs eene(n) tijt van jairen zonder betalen/
heeft laten v(er)strijken ende v(er)loepen Ende oft de selve gielijs hem dien/
chijs ontkenne(n) woude soe p(rese)nteerde hij dat te thoene(n) mette(n) boeken vand(er)/
scholasterie(n) dair me(n) inne bevinden soude den voirs(creven) chijs opt voirs(creven) huys/
staen(de) ende p(rese)nteerde voorts dat boeck te verifice(re)n met twee(n) hee(re)n/
vander cap(it)len voirs(creven) dat dat boeck es ghewarich ende inhouden(de) de/
renten vander scholasterien voirsc(reven) Ende oft hem dat niet genoech/
en ware soe p(rese)nteerde hij op dinhoudt vanden boeke sijn behoudt meynen(de)/
h(ier) o(m)me dat hem sine(n) chijs aende voirs(creven) goide vanden lesten voirs(creven) t(er)mijne/
ende van toecomen(de) t(er)mijne(n) voort erflick schuldich wae(re) te volghene/
P(rese)nterende noch den selve(n) gielijse vanden voirs(creven) verloepen(en) acht(er)stelle voir/
negheen ander gherichte dan voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) te/
moeyen(e) noch te vexe(re)ne in e(n)nig(er) manie(re)n Dair op de voirscr(even)/
gielijs dede antw(er)den dat hij noeyt in sine(n) daghen noch in xxx/
jairen h(er)werts der scholasterien e(n)nighe renten oft chijs gegeven/
oft betaelt heeft oft oic dair af ghemaent oft v(er)socht tot e(n)nig(er)
//
betalinghen van dyen te doene dan nu Die scholast(er) voirscr(even) en seeght/
in sijnre aenspraken oic niet noch en bieydt oic niet [te] thone(n) dat hij oft/
sijn vorde(re)n desen chijs oyt ghehave(n) oft ghebuert hebben in e(n)nighe(n) voirleden(en)/
tijden oft e(n)nighe possessie van dien ghehadt noch oic e(n)nighe(n) ande(re)n tytel/
dair mede hem den voirs(creven) chijs nae recht schuldich wae(re) te volghen(e) oft hij/
tot sine(n) behoude gheadmitteert te wordden(e) mair soude schijne(n) dat hij/
met sine(n) voirtsetten(e) alsnu soude meyne(n) te vercrigen(e) ene(n) nuwen chijs/
die dair te voren niet op en stont Soe dat nae aensprake v(er)antw(er)den/
ende thonisse des voirs(creven) scholast(er)s vonnislijken ghewese(n) es dat die/
selve scholaster met sijnre aenspraken verdoelt es soe verre dat noch/
voir scepen(en) come(n) es cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) in scampno maii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator