SAL8137, Act: V°48.3-R°49.1 (71 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°48.3-R°49.1  
Act
Date: 1467-09-05

Transcription

2019-08-09 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) costijn in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) henricke/
joffroit dat hij t(er) manissen desselfs henrix hem in hande(n) setten/
sal
t(er) vesticheid(en) d(er) vors(creven) so(m)me(n) van xlii peet(er)s vors(creven) met rechte
//
setten sal en(de) in title van ond(er)pande v(er)oblige(re)n mett(er) wet daer dat/
behoert alle sijn goede haeflike en(de) erflike hem opden dach van/
heden toebehoe(re)nde en(de) desgelijx de ghene die hem v(er)sterve(n) sullen/
moghen als die v(er)storven zijn alsoe dat die goede pantbeer/
sijn sullen voe(r) tgebrec van betalinghen d(er) schout vors(creven) op datt(er)/
enich gebrec inne viele met gad(er)s oic voe(r) de costen van rechte/
en(de) ande(re) die de vors(creven) henric in sinen p(er)soen sijn p(ro)cur(eur) oft/
ande(re) d(aer) om doen sullen en(de) d(aer) toe soe vele te doene dat den/
vors(creven) henricke genoech sal sijn o(m)me d(aer) aen sijn gebrec van beta/
lingen te v(er)halen ende te v(er)reiken metten coste en(de) co(m)me(r) vors(creven) En(de)/
heeft voert geloeft de vors(creven) costijn de vors(creven) goede niet te/
mynde(re)n noch tontvremden behoudelic hem sijn bijleni(n)ge vanden/
vruchten d(aer) af comen(de) en(de) vorderinghe voe(r) sijn beesten saetcoren/
voe(r) dlant en(de) betalinghe vanden chijse en(de) lasten uut sine(n) goeden/
gaen(de) sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator