SAL8138, Act: R°98.2-V°98.1 (142 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°98.2-V°98.1  
Act
Date: 1468-12-09

Transcription

2021-02-27 by Christine Vanthillo
Cont zij allen liden dat wout(er) dries [sone jans dries] woenende te pellenberch/
in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) ghestaen heeft genome(n) en(de) bekint/
dat hij genome(n) heeft van roeloeve vander elst uut [name] en(de) van weghen/
der vrouwen en(de) convente des godshuys vanden wyttevrouwe(n) bynne(n)/
loven(e) thoff den selve(n) godshuys toebehoe(re)nde gelege(n) te pellenberch mette(n)/
huysen hoven wynnende lande beempden eeuselen ende allen sijne(n) toebehoirte(n)/
gheheete(n) ten bossche Te houde(n) en(de) te hebben en(de) te wynnen van halfmerte/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc due(re)nde elx jaers dae(re)nbynne(n)/
o(m)me en(de) voe(re) vijfthien mudde(n) harts corens goet en(de) payabel der maten /
van loven(e) tsinte andriesmisse apostels te betalen en(de) te loven(e) int voirs(creven)/
cloest(er) te leve(re)n ende om elff gulden(en) scilde te weten(e) tween(de)veertich plecken/
payments voe(r) elcken scilt gereke(n)t tsinte m(ar)tensmisse inde(n) wynt(er) te betalen/
jarlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde telcken t(er)mijne als vervolghde schout/
Item es vorwerde dat de voirs(creven) wynne alle jare coepen sal int voirs(creven)/
hoff dertich mandelen stroes oft d(aer) voe(r) dertich voede(re)n mests des hem
//
best gelieft ende opt voirs(creven) lant voe(re)n Item es vorwerde waert dat sake/
dat de voirs(creven) wyn e(n)nighe(n) mergel opde cule halen woude dat dien/
tcloester betalen sal Item sal de voirs(creven) wyn alle jae(re) leve(re)n int/
voirs(creven) hoff vijfventwintich busselen walme(re) o(m)me die huysinge ald(aer)/
mede te decken ende alsmen die daer verdecken plecken oft oude/
ty(m)m(er)inge maken sal sal de voirs(creven) wyn den werckliede(n) den montcost geve(n)/
en(de) tvoirs(creven) cloester de dachue(re)n Item sal de voirs(creven) wyn alle de voirs(creven)/
huysinge houden op sine(n) cost vander underster rikelen ned(er)weert/
Item sal de voirs(creven) wyn allet tfruyt opt voirs(creven) hoff wassende moete(n)/
doen leve(re)n en(de) aflezen ter eerden ten behoirlike(n) tijde en(de) dat gedaen/
sullen tvoirs(creven) godshuys ende de wynne dat [te] gelike deylen ende/
tgedeelte des voirs(creven) godshuys sal de voirs(creven) wynne te lovene op/
sijne(n) cost leve(re)n Item sal de voirscreven wyn opde voirs(creven) goede moeghe(n)/
struncken alle truncboome ende struvellen ter mynster schade(n) tot/
zijnd(er) berringhe(n) behoeff It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de ooftboome/
die opt voirs(creven) goet verdroegen moghen afhouwen bij alsoe dat hij/
voe(r) elcke(n) verdroeghde(n) boem setten sal twee jonghe boeme vanden/
selven aerde Item sal de voirs(creven) wynne alle de voirg(enoemde) lande wel en(de)/
loflijc wynne(n) werve(n) en(de) mesten gelijc regenoete(n) boven en(de) benede(n)/
Item is vorwerde dat de voirs(creven) wyn alle de voirs(creven) lande laten sal/
ten uutgave van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne gelijc hij se aenvert heeft/
te weten(e) den wynt(er) aert houden(de) sesse boende(re)n met rogghe/
besayt op vier ghetidage voe(re)n de brake en(de) somerart eens/
omgedaen Ende alle dese vorwerde(n) condicien en(de) gelufte(n) voirs(creven) heeft/
gelooft de voirs(creven) wyn den voirs(creven) roelove inde(n) name als boven/
tallen tijde(n) te voldoene en(de) telke(n) t(er)mijne als vervolghde schout/
cor(am) g(odefrido) roelofs most decemb(ris) ix/
/ 98.3vo/
It(em) es de schoutbtief bekint om(m)e d(aer) mede te v(er)halen alle vurwe(rden)/
ende ghebreken spruyten(de) uut(en) pechtinghen voirs(creven) met alle coste en(de)/
com(m)e(r) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator