SAL8138, Act: V°263.1 (406 of 418)
Search Act
previous | next
Act V°263.1  
Act
Date: 1469-06-21

Transcription

2022-11-12 by Christine Vanthillo
It(em) henrick die roede en(de) wout(er) vanden abeele beyde wonen(de) te hoxhem/
in p(rese)nc(ien) hebben ghenome(n) en(de) bekent dat sij genome(n) hebben va(n) engelbrechte/
vanden berghe rintmeest(er) en(de) p(ro)cur(eur) sgodshuys van s(in)te g(er)truden te loven(e)/
inden name vanden selve(n) godshuyse de thiende van cu(m)ptich de(n) selve(n)/
godshuyse toebehoren(de) metten wynnen(de) lande(n) chijsen rente(n) erfpachten/
en(de) h(er)licheid(en) tott(er) selv(er) thiende(n) behoren(de) en(de) ande(re)n hae(re)n toebehoirte(n)/
gelijck en(de) alsoe v(er)re tselve godshuys de vors(creven) thiende inde p(ro)chie/
van cu(m)ptich ende d(aer) omtrent houden(de) es uutghenome(n) twee sacke(n)/
t(er)wen als derfghename(n) sdekens wijlen van hoxhem den voirs(creven) godshuyse/
jairlix vanden voirs(creven) erfpachte sculdich sijn de welke tselve godshuyse/
te hemw(er)ts behoude(n) heeft Te houden(e) te hebben(e) en(de) te wynnen(e) van/
half meerte lest leden eene(n) t(e)mijn van sesse jairen lanck due(re)nde/
deen d nae dande(r) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
voe(r) en(de) o(m)me xxxvi mudde(n) corens alsulcx als vander selv(er) tienden/
come(n) sal ende ne gheene t(er)we d(aer) uutgescheyden der maten va(n)/
loven(e) alle jaire tsinte andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te lov(en)/
bynne(n) den voirs(creven) godshuyse te leveren(e) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet)/
ass(ecutu)[m] It(em) zulle(n) de vors(creven) wynne(n) de vors(creven) lande hue(re)n t(er)mijn/
due(re)nde wael en(de) loflick wynne(n) en(de) werve(n) zulle(n) gelijck regenote(n)/
bove(n) en(de) benede(n) en(de) vande(n) selve(n) lande een boender half boender/
tot hue(re)n afscheyden(e) besaet laten met wynt(er)coren(en) It(em) es vurw(er)de/
dat de voirs(creven) henrick sroden talle(n) twee jaire(n) vande(n) vors(creven) t(er)mijne/
hebben sal iiii elle(n) lakens alsck alsulck als m(ijn) hee(re) dabt des godshuyse/
vors(creven) den ande(re)n sine(n) diene(re)n t(er) leveryen geve(n) sal cor(am) g(odefrido) roelofs/
vos junii xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator