SAL8138, Act: V°69.1-V°70.1 (100 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°69.1-V°70.1  
Act
Date: 1468-10-26

Transcription

2020-08-17 by Christine van Thillo
Cont sij allen lieden dat lorain loraert wonen(de) te gobbertingnez in pr(esen)c(ia) heeft/
ghenome(n) ende bekint dat hij genome(n) heeft van joffr(ouw) osilien wed(uwe) reyners wijle(n)/
le begghe ende henrick le begghe hue(re)n zone tierst uut hue(re)n broode met rechte/
ghedaen sijnde en(de) renu(n)cieren(de) in desen der p(ri)vilegien en(de) vrijheid(en) vander/
univ(er)siteyt van lov(en) dwynhof der selv(er) joffr(ouwe) osilien en(de) hue(re)n zone toebehoren(de)/
ghelegen te gobbertingnez met huysen hoven wynnen(de) landen mett(er) weyn vanden/
bosschen dair toe behorende en(de) den ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) ghelegen inde p(ro)chie/
van meilhem ende dair omtrent in desen uutghescheyden tcleyn huys gelegen/
bijder schue(re)n ende de grote nedercame(r) bijden selve(n) cleyne(n) huyse gheleghen/
dair die wynne egheen recht en heeft noch en behult Bij alsoe dat de voirs(creven)/
wynne opde voirs(creven) bossche wa(n)neer die ghehouwen sijn sijn beesten niet driven/
en sal noch laten gaen de spruyten en sullen sijn [out] drie jair oic Te houden(e) te/
hebben(e) ende te wynnen(e) van sinte marien magdaleenen daghe lestleden/
eenen t(er)mijn van xii jairen langk due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel/
volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynnen te weten de voirs(creven) huyse om vi mudden corens/
goet ende payabel met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt d(er) mate(n) en(de) pacht/
van meilhem Ende de wynnen(de) lande elck boend(er) d(aer) af om xii halstere(n) corens/
mate ende pacht voirs(creven) alle jaire tsinte andriesmisse ap(oste)ls te bet(alen) en(de) te/
gobbertingnez te leve(re)n der voirs(creven) joffr(ouw) osilien ende henricken hue(re)n zone/
aut alt(er)i jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Opde vurw(er)den/
en(de) c(on)dicien h(ier) nae besc(re)ven Inden yersten dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) wynnen(de)/
lande jairlix sijne(n) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflick wynne(n) en(de) werve(n) sal gelijc/
regenoete(n) boven en(de) benede(n) en(de) de selve goede tweewerve(n) wel en(de) loflick ov(er)meste(n)/
bynne(n) sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne tot sine(n) schoensten It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n/
iiiiI[c] walms o(m)me die opde voirs(creven) huyse v(er)dect te wordden ende alsmen dien v(er)dect/
sal de selve wynne den werclieden den cost gheve(n) ende de voirs(creven) joffr(ouw) en(de) huer/
zone zullen die dachhue(re)n betalen ende de wynne sal die [selve] huyse tot sijnre/
cost houden vander onderst(er) rijkelen nederweerts in goeden state ende desgelijcx/
de selve huyse wel en(de) loflijck vorsten tot sine(n) coste It(em) want de voirs(creven) wynne/
den wynt(er)aert vanden voirs(creven) goede bevonden heeft besaeyt gevalueert ten prijse/
van goeden ma(n)nen opde so(m)me van xlv mudden corens mate en(de) pachte voirscr(even)/
te weten drie dach(mael) met t(ar)wen ii boender met weysinghe ende dand(er)/
lande met pachts coren(en) Soe es vurw(er)de dat de voirs(creven) wynne den selve(n) aert/
tot sijne(n) afscheyden alsoe goet besaeyt laten sal ten prijse gelijck voirs(creven) steet/
met vurw(er)den oft de lande alsdan ergher wae(re)n dat hij dat goet doen ende/
volmaken sal tott(er) so(m)men voirs(creven) ende oft sij bet(er) wae(re)n dat de voirs(creven) joffr(ouw) hem/
dat oprichten sal ten prijse van goeden ma(n)nen It(em) want oick de selve wynne/

//
tot sinen aencomen(e) inden zomer aert bevonden heeft besaeyt ond(er)half/
hond(er)t schoeve(n) witte(n) erweten ende iii(½)[c] schoeve(n) grauw(er) erweten hond(er)t/
schoeve trocken ende xi(½) dach(male) cortt evene elck boender ghetaxeert op/
v(½) mudden der maten voirs(creven) ende drie boender have(re)n elck boend(er) op v(½)/
mudden Soe es vurw(er)de dat de selve wynne de vors(creven) lande alsoe/
goet tot sine(n) afscheyden(en) ten prijse als voe(r) laten sal It(em) want oick de/
voirs(creven) wynne tot sine(n) aencomen(en) bevonden heeft ix dach(mael) lants gelegen/
al voye de thyne wel ende loflick gemest soe es vurw(er)de dat hij die/
tot sine(n) afscheyden alsoe laten sal ende de brake tot sine(n) afscheyden laten/
eens o(m)me ghedaen Item ten lesten jaire sal de voirs(creven) wynne op de voirs(creven) goede/
moghen sayen ii halst(er) lijsaets d(aer) af dat den saet en(de) tvlas den wynne/
volghen sal It(em) sal de voirs(creven) wynne den wyng(ar)t ald(aer) ghelege(n) tot sine(n)/
afscheyden laten wel en(de) loflijck gewracht van allen wercke nae den eysch/
vanden tijde it(em) sal de selve wynne tot sine(n) afscheyden(en) den hof staen(de)/
aen thuys wel besedt laten met iiii molevaten boene(n) ende dand(er) lant/
d(aer) neven ghelegen sal de selve wynne laten wel ghemest It(em) want/
oick de selve wynne tot sine(n) aencomen(en) v(er)eyghebeidt heeft waghen/
plueghen eeghden eeghen ende and(er) h(er)nasch dair toebehorende al te same(n)/
ghetaxeert op x(½) gul(den) voir elken gul(den) x stuv(er)s gerekent Soe es vurw(er)de/
dat de selve wynne tot sine(n) afscheyden die alsoe goet ten prijse van/
goeden ma(n)nen der voirs(creven) joffr(ouwe) wed(er) o(m)me leve(re)n sal It(em) want oick de/
voirs(creven) joffr(ouw) den voirs(creven) wynne tot sijne(n) aencomen(en) geleent heeft xxx busselen/
hoys lxxv schoeven rontgrayn ii[c] xxv schoeve rogghenstroes en(de) ii mudde(n)/
caefs Soe es vurw(er)de dat de voirs(creven) wynne die tot sijne(n) afscheyden der/
voirs(creven) joffr(ouwe) wed(er) o(m)me uutreycken ende betalen sal t(am)q(uam) [io?] ass(ecutu)[m] It(em) sal voorts/
de voirs(creven) wynne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde der voirs(creven) joffr(ouwe) mesten een/
verken zonder yet d(aer) af te hebben(e) dair af sij hem tverken leve(re)n sal/
sal noch de selve wynne der selv(er) joffr(ouw) jairlix sayen ii molevaten lijsaets/
int hoff acht(er) thuys opt dbraecklant ende dlandt dair toe ghereyden op/
sijne(n) cost dair toe dat de voirs(creven) joffr(ouw) den saet leve(re)n sal sal noch de/
selve wynne der selv(er) joffr(ouw) jairlix tsinte andriesmisse leve(re)n ende gheven/
een halst(er) witte(r) erwete(n) keekeren It(em) vanden oefte dat op de voirs(creven) goede/
wassen sal d(aer) af sal de voirs(creven) joffr(ouw) jairlix hebben tdierste deel dwelc/
huer de voirs(creven) wynne thuys leve(re)n sal It(em) soe wa(n)neer de voirs(creven) joffr(ouw)/
huer bosschen doet houwen soe es vurw(er)de dat de voirs(creven) wynne thout/

//
dair af met sine(n) wagen ende p(er)den tot sine(n) coste halen sal ende dat der/
voirs(creven) joffr(ouw) bringhen ende leve(re)n bynne(n) [den] voirs(creven) hove It(em) sal de voirs(creven) wynne/
op sine(n) cost der voirs(creven) joffr(ouw) jairlix met sine(n) wagen(en) en(de) p(er)den doen/
twee carweyden alsoe verre als van gobbertingnez tot bouleer toe alst/
de joffr(ouw) aen hem versueken sal het sij van houte te halen oft in ande(re)n/
zaken ende de voirs(creven) joffr(ouw) osilie ende henricus huer zone tierst uut/
hue(re)n broede gedaen sijnde ende renu(n)cieren(de) als voe(r) hebben gelooft/
den voirs(creven) wynne inde voirs(creven) pechtinge te houden(e) ende te doen/
volgen(e) den voirs(creven) t(er)mijn van xii jairen due(re)nde zonder arghelist/
Welke vurw(er)den ende c(on)dicien alle ende yegewelcke voirs(creven) hebben gelooft/
den voirs(creven) joffr(ouwe) osilie ende huer zone in deen zijde ende de vors(creven)/
wynne in dander zijde malcande(re)n vast gestentich en(de) onv(er)breckelijck/
te houden(e) ende te voldoene tallen tijden en(de) t(er)mijne(n) als die vallen ende/
v(er)schijne(n) sullen quol(ibe)t ass(ecutu)[m] H(ier) af es borghe des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael/
schulde(r) collart lankaert lampkaert wonen(de) inde p(ro)chie van meilhem/
t(er) plaetssen gheheeten alleit welken borghe de voirs(creven)wynne h(ier)af/
ghelooft heeft co(m)merloes ende schadeloes te houden(e) ende tontheffen(e) cor(am)/
berthem vos octob(ris) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator