SAL8138, Act: V°91.1-R°92.1 (132 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°91.1-R°92.1  
Act
Date: 1468-12-01

Transcription

2020-12-16 by Christine van Thillo
Cont zij allen lieden dat denijs van oudreghem heeft opghedraghen met/
recht vertienissen een huys ende hoff metten houthuyse dair acht(er)/
gheleghen metten ande(re)n sine(n) toebehoirten ende metten ghebruyke vand(en)/
heymelicheit staende neven den voirs(creven) houthuyse gelijck de voirs(creven) goide/
gheleghen sijn buyten der bynnenster dorpstraetpoorte(n) tusschen dand(er)/
huys ende hoff des voirs(creven) danijs dair neven gheleghen in deen zijde/
ende de goide toebehorende den huyse gheheeten de tessche in dand(er)/
zijde Den voirscr(even) denijse dair uutghedaen ende uutghewijst sijnde/
soe sijn dair inne ghegoet ende ghevesticht henrick wante en(de)/
alijt duyve(n)voets sijn wijff alsoe langhe als de selve henrick en(de)/
sijn wijff beyde leven sullen ende de lanxte levend(de) van hen beyden leve(n)/
sal ende niet lang(er) Bij orlove ende manisse she(re)n vanden gronde/
ende wijsdo(m)me der scepen(en) opde vurw(er)den ende condicie(n) h(ier) ond(er) besc(re)ve(n)/
Inden yersten dat de voirs(creven) denijs noch sijn naecomelinghen op tvors(creven)/
sijn ander huys ende hoff naest den voirs(creven) goiden gheleghen niet en/
sullen moghen ty(m)meren noch egheenderhande beheymsel maken d(aer)/
mede sij dliecht vanden voirs(creven) goiden der voirs(creven) ghehuyssche(n) in e(n)nig(er)/
manie(re)n souden moghen beneme(n) oft verdoncke(re)n Item dat de voirs(creven) ghe-/
huyssche(n) de voirs(creven) huer goide huer(er) leefdaghe langk due(re)nde van wanne/
ende van dake op hue(re)n cost in goeden state ende rep(ar)acien houde(n) sulle(n)/
It(em) dat de voirs(creven) denijs in deen zijde ende de ghehuysschen in dande(r) zide/
die looten gothe liggen(de) tusschen beyde huer(er) huysen vors(creven) en(de) desgelijx/
den muer daer die goete op leeght te ghelijken coste van hen beyden/
houden sullen dair af dat de selve ghehuysschen op hue(re)n cost dwat(er)/
d(aer) uut comen(de) te henweert en(de) tot hue(re)n gherieve leyden en(de) ghebruyken/
moghen sonder den goiden des vors(creven) denijs dair mede te beschedighen/
oft te bederven It(em) dat de voirs(creven) denijs voir de twee deele ende de/
voirs(creven) ghehuysschen voir dand(er) deel de voirs(creven) heymelicheit houden/
sullen van wande van dake ende van ruymene als des behoeve(n)/
sal It(em) dat de voirs(creven) ghehuysschen tvoirs(creven) houthuys int gheheele/
op dat hen ghelieft afbreken moghen [en(de) laten vervallen] en(de) den voirs(creven) denijse d(aer)af/
thout leve(re)n oft tselve houthuys voort opmaken oft dat and(er)ssins/
nae huer gherief linghen cortten oft van nuwe h(er)maken op dat/
sij willen dair toe dat de voirs(creven) denijs allet trouhout totter/
ty(m)meringhen van dien metgad(er)s allen den sold(er)berdde ende latten/
totten daken vanden dake behoeven(de) leveren sal dwelck de
//
voirs(creven) ghehuysschen tot hue(re)n coste sullen doen bereyden Ende/
alle ande(re) costen van stoffen dair toe behoeren(de) metgad(er)s/
allen den dachue(re)n sullen de selve ghehuyssche(n) gelden draghen/
ende betalen ende alle den afval die van des voirscr(even) es metgad(er)s/
sgeens dat van den vors(creven) houthuyse come(n) sal en(de) vervallen sal/
volghen ende toebehoe(re)n den voirs(creven) denijse ende oft den vors(creven) ghehuysschen int tghene des voirs(creven) es yet te nauwe gheschiet/
wae(re) dat heeft de vors(creven) denijs ende marie sijn wijff hen/
vors(creven) ghehuysschen gheloeft tot huer(er) manissen te voldoene en(de)/
de voirs(creven) goide op iii stuv(er)s erf chijs alse op alle lasten letsel/
co(m)me(re)n ende calaengen voertaen te warande(re)n alsoe dat den selve(n)/
ghehuysschen tot hue(re)n live ende des lanxten leven(de) van hen beyden/
vast ende zeker sijn moghe cor(am) g(odefrido) roelofs vos dec(embris) p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator