SAL8140, Act: R°12.1-V°12.1 (17 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°12.1-V°12.1  
Act
Date: 1470-07-06

Transcription

2019-10-10 by Dominique Van Daele
Cont sij allen lieden dat henrick oliviers diemen heet mathijs wonen(de)/
te herent in p(rese)nc(ia) heeft ghenome(n) ende bekint dat hij ghenome(n) heeft/
van he(re)n hectoren pauwels prieste(r) p(ro)cur(eur) des groten gasthuyse te loven(e)/
inde steenstrate ghelege(n) bijden meest(er)ssen ende convente en(de) bijde(n) momboe(re)n va(n)d(en)/
selve(n) voir burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raide volcomelick ghemechticht de/
goede h(ier) nae besc(re)ven den selve(n) gasthuyse toebehoren(de) inden yersten een/
half boend(er) wynnents lants ghelegen te herent opt velt gheheete(n) broecvelt/
tusschen die goede h(er) adams wijlen die swertte(re) prieste(r) nu den heylige(n)geest/
van herent op deen zijde ende de goide joffr(ouwe) agneesen absoloens op/
dande(re) ende bijden goiden der kercken van herent It(em) noch een half boend(er)/
ende viii roeden wynnents lants ghelegen boven herent opte breempt tussche(n)/
de goide des cloest(er)s van betlehem op deen zijde ende jans vand(er) heyden [metsser] op dand(er)/
zijde It(em) i(½) dach(male) lants myn vii roeden ghelegen opt molenvelt tusschen die/
goede peet(er) vrancx in twee zijden ende de goede m(er)tens die coninck op dand(er)/
zijde It(em) noch drie vie(re)ndeel lants myn vijff roede(n) ghelegen opt selve velt/
voirs(creven) tusschen die goede der beghijne(n) van aerschot in beyden zijden It(em) i(½)/
dach(male) lants ghelege(n) ald(aer) tusschen die goede jans molesleghers pelsmake(r)/
op deen zijde ende de goede der joffr(ouwe) blanckaerts op dand(er) zijde It(em) noch/
twee stucken lants ghelegen opden keys(er)berch gheheeten den gasthuysberch/
dair af deen stucke houden(de) es omtrent sevenen dach(malen) ende es gheleghen tussche(n)/
die goede jans switten op deen zijde ende den wijng(ar)t wijlen wout(er) spapen op/
dand(er) zijde It(em) dander stucke es houden(de) een halff boend(er) ende es ghelegen opde(n)/
selven berch voirs(creven) tusschen beyde die keyserberghe ghelijck die voirs(creven) lande/
opde voirs(creven) plaetssen ghelegen myn oft meer ind(er) maten houden(de) Te houden(e)/
te hebben(e) ende te wynnen(e) van halff meerte lestleden eene(n) t(er)mijn van xii/
jairen lanck due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) myddel volgende elcx jairs dae(re)n/
bynne(n) voe(r) ende o(m)me acht mudde(n) rox goet ende payabel met wanne ende/
vloeghelen wel bereydt der maten van loven(e) alle jaire tsinte andriesmisse/
apostels te bet(alen) ende te loven(e) int voirs(creven) gasthuys te leveren(e) den voirsc(reven)/
t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] Opde vurw(er)den en(de) cond(icien) h(ier) nae besc(re)ven dat de vors(creven)/
wynne de voirs(creven) lande sine(n) t(er)mijn due(re)nde wel ende loflick wynne(n) en(de) werve(n)/
sal ghelijck sine(n) reghenoete(n) bove(n) ende benede(n) ende die bynne(n) den selve(n) xii/
jairen driewerf ov(er)mesten wel en(de) loflick slants meeste p(ro)fijte ende/
alsoe wale die verste lande als die naeste It(em) sal de voirs(creven) wynne de vors(creven)/
goede laten tsine(n) afscheyden(en) gelijck h(ier) nae volght te weten(e) thalf boend(er)/
ghelegen opt broeck velt besaeyt met rogghe It(em) thalff boend(er) en(de) viii roede(n)/
ghelege(n) opden breempt ende i(½) dach(male) lants myn vii roeden ghelege(n) opt
//
molevelt ende die drievier(den) myn v roeden ghelegen opt voirs(creven) velt/
It(em) i(½) dach(male) lants gelegen tussche(n) die goede jans molesleg(er)s vors(creven) sal/
laten eens o(m)me ghedaen ende de ii stucken lants ghelege(n) op den/
keys(er)berch voirs(creven) stortte Ende alle dese vurw(er)den gheluften en(de) (con)dicie(n)/
voirs(creven) hebben ghelooft de voirs(creven) h(er) hector als p(ro)cur(eur) en(de) inden name/
en(de) van weghen des gasthuys voirs(creven) in deen zijde ende de voirs(creven)/
wynne in dande(r) zijde malcande(re)n vast ghestentich ende onv(er)brekelick/
te houden ende te voldoene tallen tijden ende t(er)mijne(n) als die valle(n) en(de)/
v(er)schijne(n) sullen ende telken t(er)mijn als v(er)volghde schout Ende h(ier)/
af sijn borghen des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael schulde(re)n ind(ivisim)/
en(de) elck voir al raes ende jan oliviers ghebruede(re) kinde(re) desselfs/
henricx swynne(n) vors(creven) Te weten(e) de voirs(creven) henrick tyerst uut desselfs/
sijne(n) vaders broede wettelijken gedaen sijnde welke borghen de selve/
henrick de vader ghelooft heeft schadeloes tontheffen(e) cor(am) absoloens/
vos julii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator