SAL8140, Act: R°193.1 (326 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°193.1  
Act
Date: 1471-03-05

Transcription

2021-02-02 by Dominique Van Daele
It(em) lodewijck uuten lyemi(n)ghen in p(rese)nc(ia) heeft ov(er)ghegeve(n) ende bekint/
dat hij ov(er)ghegeve(n) heeft arnde vander vorst gheheeten putte(re) alsulke/
xxi gulden(en) hollan(sch) te xvi st(uvers) tstuc als hem aen ja(n)ne van boesschot valle(n)/
ende v(er)schijne(n) sullen te weten(e) vii hollan(sche) gul(den) dair af te kersmismisse naestc(omende)/
vii hollan(sche) gul(den) d(aer) af tsinte jansmisse baptisten dair nae volgen(de) dair nae/
volgen(de)
ende vii hollan(sche) gul(den) dair af te kersmisse dair nae volgen(de) uut/
ocsuyne vander hueringhe(n) vander helicht van eene(n) beempde gelegen te/
bethekem den voirg(enoemde) lodewijke toebehoren(de) welken beempt de voirs(creven)/
jan van boesschot vanden selve(n) lod(ewijke) in hueringhe(n) ghenome(n) heeft/
van merte lestleden drie jairen lanck due(re)nde Gheven(de) den selve(n)/
aende volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteyt zond(er) wed(er)roepen de vors(creven)/
schult van xxi gul(den) hollan(sch) voirs(creven) te(n) t(er)mijne(n) voirg(eruert) vanden voirs(creven) ja(n)ne/
van boesschot te heffene te buere(n)ne en(de) met rechte te v(er)volgen(e) den/
selve(n) ja(n)ne d(aer) af quitan(cien) te gheven(e) ende allet ghene te doene des/
de voirg(enoemde) lod(ewijck) selve soude moghe(n) doen op dat hij p(rese)nt en(de) voir oeghe(n)/
wae(r) Bekennen(de) hem de selve lodewijck nu alsdan voldaen en(de) betaelt/
te zijne mett(er) betalinghe(n) die de voirs(creven) jan den voirs(creven) arnde doen sal en(de)/
den selve(n) ja(n)ne mett(er) selv(er) betalinge(n) volcomelijck quijt schilden(e) Ende oft/
des voirs(creven) steet den voirg(enoemde) arnde niet ghenoech en wae(r) o(m)me de voirs(creven)/
schout ten hue(re)n t(er)mijne(n) voirs(creven) te heffen(e) ende te bueren(e) soe heeft gelooft/
de voirs(creven) lod(ewijck) den selve(n) arnde hant ende mont te leene(n) oft alsulken macht te/
gheve(n) [als] hem t(er) plaetssen dair dat dient sal moghe(n) behoe(re)n ende ghenoech sijn/
o(m)me totten inhalen(en) ende inheffen(en) vand(er) voirs(creven) schout te moghe(n) come(n) cor(am)/
absoloens wynghe m(ar)tii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator