SAL8140, Act: R°24.1 (39 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°24.1  
Act
Date: 1470-07-19

Transcription

2019-12-02 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat ten versueke m(ar)grieten van redinghen ende hue(re)n medeplicht(er)s/
wettighe kinde(re) ende erfghename(n) roelofs wijlen van redinghen die uut crachte/
van wettighen (con)tracten ende scepen(en) brieve(n) van loven(e) voir djair van tsestige(n)/
ghepasseert houden(de) ende besitten(de) sijn vijf croene(n) goet van goude ende swaer van/
ghewichte erflijke renten alle jaire opden vii[ste(n)] dach van februario vallen(de) aen/
ende op de goede h(ier) ond(er) besc(re)ven wout(er)s beecx Te weten(e) inden yerste(n) aen en(de)/
op een huys en(de) hoff metten bog(ar)de ende beempde d(aer) aen gheleghen en(de) den/
toebehoirte(n) te testelt neven de kercke ald(aer) gheleghe(n) tusschen de goede magrieten/
waghemans ende katline(n) coecx ende naest den goeden peet(er)s de man ende der/
straten ald(aer) gheheeten den nuwenwech It(em) aen ende op i(½) boend(er) eeussels luttel/
myn oft meer ghelegen ald(aer) tusschen de hulststrate ende de voirs(creven) strate geheete(n)/
den nuwenwech ende naest den goeden arnts van bout(er)shem met den brieve/
vand(er) stad besc(ri)ven ende v(er)sueck ghedaen es aen den meye(r) van aerschot oft /
sijne(n) stadhoude(r) te testelt o(m)me de voirs(creven) onderpande ende alle de haeflijke goede/
die dair op oft inne e(n)nichssins bevonde(n) soude(n) wordde(n) den p(ro)prietarisse der/
selv(er) onderpande(n) toebehoren(de) den voirs(creven) kinde(re)n oft den bring(er) sbriefs in hue(re)n/
name voir ghebreck van betalinghe(n) der voirs(creven) vijf crone(n) erfl(ick) te leveren(e)/
en(de) in handen te setten(e) Bij alsoe hadde de weduwe des voirs(creven) wijlen wout(er)s/
ende huer behoude zone met sine(n) wijve oft yemant and(er)s teghen de vors(creven)/
brieve yet willen segghen oft die met rechte willen wederlegghen dat/
sij des come(n) wae(re)n op heden voir meye(r) en(de) scep(enen) van lov(en) dair die ke(n)nisse/
van doen behoirt Soe en es de voirs(creven) wed(uwe) huer behoude zone met sinen/
wijve noch nyeman(t) and(er)s bij hen selve(n) noch bij hue(re)n p(ro)cur(eur) ten selve(n) daghe/
van rechte niet ghecomp(ar)eert ende nae dien dat jan vlas diene(r) ende bode/
der stad van loven(e) op sine(n) eedt ghemaent ghedraghen heeft dat hij de/
voirs(creven) brieve aen den officie(r) ghedraghen heeft ende oic dat dofficie(r) dexecucie/
vanden selven brieve ghedaen heeft ende den p(ar)tijen voirs(creven) dach van rechte/
bescheyden heeft voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) den welken op heden/
diende totten welken de voirs(creven) p(ar)tijen niet come(n) en sijn Soe hebben de/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers ghewijst voir een vo(n)nisse datme(n)/
den voirs(creven) kinde(re)n houden sal in hue(re)r leveringhen alsoe verre dat noch/
voir hen come(n) es cor(am) oppend(orp) abs(oloens) pynnoc vos wynghe lynden/
julii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator