SAL8140, Act: R°37.1-V°37.1 (58 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°37.1-V°37.1  
Act
Date: 1470-08-02

Transcription

2020-01-20 by Dominique Van Daele
Cont zij allen lieden dat henric die smet va(n) meensselle ende/
berthoele van gheerberghe sijn wijff in p(rese)ncien d(er) scepen(en) van loven(e) gestae(n)/
hebben genomen en(de) bekint dat sij genomen hebben van arnde van peede/
dwinhof desselfs arnds mette(n) huyse(n) hoven d(aer) toe behoe(re)nde gelegen/
taetrode met allen den landen houden(de) omtre(n)t xviii boend(er) en(de) mette(n) beemde(n)/
houden(de) omtrent v(½) boend(er) luttel min oft meer den selve(n) hove toe/
behoe(re)nde Te houden en(de) te hebbene van half m(er)the naestcomen(de) eene(n)/
t(er)mijn van xii jae(re)n lanc due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de)/
elx jairs dae(re)n bi(n)nen te weten(e) de vors(creven) lande o(m)me en(de) voe(r) eene(n) veertich/
sacke(n) rogs goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit d(er)/
mate(n) van loeven(e) en(de) pacht va(n) aetrode alle jae(re) sint andriesdaghe/
apostels te betalen en(de) te loven(e) te leve(re)n den vors(creven) arnde jairlix den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde schout in welk(er) leveri(n)gen/
de vors(creven) arnd gehouden sijn sall den voerlieden [den montcoste te geve(n)] en(de) den peerde(n) den hoy en(de) stroe/
cost te gevene met vurwerden oft de vors(creven) henric de smet oft/
berthoele sijn wijff bi(n)ne(n) den eerste(n) vi jare(n) aflivich worden dat/
dan de lanxte leven(de) va(n) hen beiden dierste vi jaer v(er)streke(n) sijnde/
vand(er) vors(creven) pechtingen ongehouden sijn sal en(de) blive(n) op dat hem geluft/
It(em) dat de vors(creven) gehuyssche(n) jairlix hue(re)n vors(creven) t(er)mijn due(re)nde de/
vors(creven) lande wel ende loflic wi(n)ne(n) werve(n) en(de) meste(n) sulle(n) gelijc hue(re)n/
regenoete(n) boven en(de) benede(n) En(de) de selve lande late(n) tot hue(re)n afsceide(n)/
geb ind(er) manie(re)n h(ier) nae bescr(even) te wetene vi boend(er) besayt met winter/
core(n)ne en(de) vi boend(er) storte(n) eens o(m)me gedaen en(de) de brake geheel/
Ende de weye vanden vors(creven) beemden elx jairs o(m)me xxx lichte/
guldene te wete(n) x stuv(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) va(n) burg(oig)[ne(n)]/
en(de) va(n) brabant goet en(de) ginge voir elke(n) d(er) selv(en) gulden(en) gerekent/
s(in)[te] m(er)tensmisse inde(n) wint(er) te bet vallen(de) en(de) ombegrepe(n) altoes tons(er)/
liev(er) vrouwe(n) daghe putificacie d(aer) nae volgen(de) den vors(creven) arnde te/
betale(n) alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als/
v(er)volghde schult It(em) sulle(n) de vors(creven) wi(n)nen(n) de huysinge vande(n) vors(creven)/
goeden houden op hue(re)n cost in goede(n) state en(de) r(e)p(ar)acie(n) vand(en) und(er)ster/
rikelen ned(er)wert It(em) sul(len) de selve wi(n)ne(n) jarlix tot sijnre [hue(re)n] coste leve(re)n/
ii[c] walms o(m)me opde goede te v(er)deckene en(de) alsme(n) die(n) v(er)dect/
sal de vors(creven) arnt den werclieden de dachue(re)n betale(n) en(de) de wi(n)ne/
den montcost En(de) waert datme(n) d(aer) mette meer walms behoefde
//
dat sal sijn ten coste en(de) laste svors(creven) arnds It(em) es voirt vurw(er)de/
dat de vors(creven) wi(n)ne(n) tot alle tgene des vors(creven) is den vors(creven) arnde/
jarlix geve(n) sulle(n) vi stuv(er)s en(de) d(aer) voe(r) sulle(n) sij ongehoude(n) sijn/
hem enige v(er)kene te houdene Sulle(n) voert de selve wi(n)ne(n) de(n)/
selve(n) arnde jarlix alnoch geve(n) een sist(er) witt(er) erwete(n) iiii l(i)b(ra)/
vlas uuter swinghen vijftich eyere en(de) een l(i)b(ra) bote(re)n Sullen/
voort de selve wi(n)ne(n) den selve(n) arnde alnoch jairlix geve(n) en(de) betale(n)/
x stuv(er)s d(er) mu(n)ten vors(creven) voir de kerweye oft voir de vracht/
die sij hem sculdich wae(re)n van doene van lo tot loven(e) oft tot/
bruesselle It(em) sulle(n) voert de vors(creven) wi(n)ne(n) jairlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde/
de beken den vors(creven) goede(n) toebehoe(re)nde ruyme(n) en(de) veghe(n) en(de) de strate(n)/
in goeden state en(de) wesene houden ter be alsoe dat den vors(creven) arnde/
en(de) sijne(n) goeden
dat de vors(creven) arnd en(de) sijn goede d(aer) af egeen scade/
hebben noch lide(n) en sulle(n) in enig(er) manie(re)n It(em) alle doeft dat jarlix/
opde vors(creven) goede wassen sal dat sulle(n) de vors(creven) arnd en(de) de wi(n)ne(n)/
half en(de) half hebben It(em) sulle(n) de vors(creven) wi(n)nen mogen struncke(n) alle/
strunceyke(n) opde goede staen(de) en(de) desgelicx and(er) hout alsoe v(er)re alst/
houwe mes gegae(n) heeft en(de) met voird(er) It(em) es voert vurw(er)de/
dat de selve wi(n)nen alle die alboeme(n) poete(n) die jairlix vanden/
alboeme(n) ald(aer) [staen(de)] come(n) sulle(n) opde vors(creven) goede sette(n) sulle(n) d(aer) des behoire(n)/
sall en(de) desgelicx sulle(n) sij noch jarlix opde selve goede sette(n) x/
willige(n) poete(n) en(de) d(aer) voe(r) hebben alle v(er)droeghde willigen die/
opde goede v(er)droege(n) sulle(n) It(em) es voert vurw(er)de dat de vorscr(even)/
wi(n)nen sulle(n) jairlix ten behoerlike(n) tijden gelden en(de) betalen allen den/
chijs uuten vors(creven) goeden gaen(de) tot hue(re)n coste en(de) laste en(de) sond(er) hen/
enige(n) afslach te doene va(n) enig(er) so(m)men vors(creven) En(de) alle dese vors(creven)/
vurwerd(en) gelufte(n) en(de) (con)dicie(n) vors(creven) hebbe(n) geloeft de vors(creven) wi(n)ne(n) in/
deen zijde en(de) de vors(creven) arnd in dand(er) zijde malcande(re)n vast geste(n)tich(lic)/
en(de) onv(er)brekelic te houden en(de) te voldoene talle(n) tijde(n) en(de) t(er)mijne(n)/
als die valle(n) en(de) v(er)schine(n) sulle(n) q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] cor(am) vos winge aug(usti) s(ecund)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator