SAL8140, Act: V°168.2-R°169.1 (289 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°168.2-R°169.1  
Act
Date: 1471-02-04

Transcription

2020-12-15 by Dominique Van Daele
Cont zij alle(n) liede(n) dat henric ve(re)nzanne(n) scrijnemake(r) heeft uut/
gegeve(n) en(de) bekint dat hij uutgegeve(n) heeft wille(m)me claes steen/
houwere en(de) sine(n) naecomelinghe(n) [alsulke(n) tocht als de vors(creven) henric heeft] een huys en(de) hof met alle(n) sine(n) toe/
behoerte(n) gelege(n) inde bieststrate buyte(n) d(er) bi(n)ne(n)ster porte(n) tussche(n) de/
goede h(er) buridaen roebossch prieste(r) in deen zijde en(de) de goede jans/
beyaert in dande(r) zijde welke goede nae de doot des vors(creven) he(n)rix/
sculdich sijn te volgene den wettighe(n) kind(ere)n desselfs he(n)rix Te/
hebbene en(de) te besittene alsoe langhe als de vors(creven) he(n)ric leven/
sal en(de) niet lange(r) opden co(m)mer en(de) last uute(n) selve(n) goede(n) gaende/
te wetene ii rijd(er)s lijftochte(n) en(de) iii cap(uynen) erflic die he(n)ric va(n) lynthe(re)/
de helicht va(n) vii oude gr(oeten) erfchijs die loenijs va(n) udeke(m) de helicht/
va(n) iiii oude groete(n) erflic die de capellane(n) va(n) s(in)[te] peet(er)s te lov(en)/
en(de) de helicht va(n) xxix pl(a)c(ken) brabants pay(ments) die de kinde(re) va(n) staken/
borch aende selve goede heffen(de) sijn ten behoirlike(n) tijde(n) te betale(n) [die de vors(creven) wille(m) jairlix uute(n) vors(creven) goeden ten behoirlike(n) tijden geloeft heeft te betale(n)]/
En(de) da(re)n bove(n) op xxxvi stuv(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) va(n)/
burg(oig)[ne(n)] en(de) va(n) brabant goet en(de) ginge jairlik(er) lijftochte(n) ten live/
des vors(creven) he(n)rix vere(n)za(n)ne(n) opden iiii[de(n)] dach d(er) mae(n)t va(n) februa(r)io/
te betale(n) den vors(creven) he(n)ricke alle jae(re) alsoe lange als hij leeft en(de)/
niet lange(r) En(de) opde(n) co(m)m(er) en(de) lijfpensie vors(creven) heeft geloeft de vors(creven)/
henric den vors(creven) wille(m)me de vors(creven) goede va(n) alle(n) and(ere)n impedime(n)te(n)/
en(de) calaengie(n) voirtaen te wara(n)de(re)n en(de) hem d(aer) af altoes genoech te
//
doene op dat hem iet min da(n) genoech gedae(n) wae(r) alsoe dat/
den vors(creven) wille(m)me alsoe langhe als de vors(creven) he(n)ric leve(n) sal vast/
en(de) zek(er) sijn moeghe opde vurw(er)de(n) en(de) (con)dicie(n) h(ier) ond(er) bescr(even) [die de vors(creven) wille(m) en(de) he(n)ric malcande(re)n geloeft hebbe(n) tond(er)houde(n) en(de) te voldoene] Inde(n)/
ierste(n) dat de vors(creven) he(n)ric de vors(creven) goede op sine(n) cost sijn leefdage/
lanc due(re)nde houde(n) sal in goeden state en(de) r(e)p(ar)acie(n) van wa(n)ne en(de)/
van dake en(de) oft hij des niet en dade soe heeft de vorscr(even)/
henric ge(con)senteert en(de) ov(er)gegeve(n) dat de vors(creven) wille(m) dat sal/
moge(n) doen doen in afslaghe va(n) sijnre lijftochte(n) vors(creven) behoud(elijc)/
dat de vors(creven) wille(m) dat den vors(creven) he(n)ricke cundige(n) sal o(m)me d(aer)/
bij te come(n) op dat hem gelieft It(em) es voert vurw(er)de oft de/
vors(creven) wille(m) oft sijn naecomelinge(n) voir de voirs(creven) ii rijd(er)s lijft(ochten)/
h(ier) namaels meer soude(n) moete(n) betale(n) dan voir elke(n) d(er) selver/
rijd(er)s xxvii stuv(er)s gelijc die opde(n) dach va(n) hede(n) gevalueert sijn/
dat de vors(creven) he(n)ric dat tsurpl(us) [van dien] den vors(creven) wille(m)me aende vors(creven)/
sijn lijfpensie corte(n) sall En(de) desgelijx oic oft [me(n) voir] de selve rijd(er)s/
min [gouden] dan xxvii stuv(er)s van elke(n) betaelde [stuc] dat de vors(creven) willem/
dat min den selve(n) he(n)ricke tott(er) vors(creven) sijnre lijftochte(n) jarlix/
betale(n) sal met vurw(er)d(en) oic oft de vors(creven) ii rijd(er)s lijftocht(en) mids/
doode vande(n) live(n) d(aer) die op staen v(er)storve(n) oft dat sij oft enige/
vande(n) vors(creven) chijse bide(n) vors(creven) he(n)ricke afgequete(n) wordde(n) dat in/
die(n) gevalle de vors(creven) wille(m) [den vors(creven) he(n)ricke] soe vele rinte(n) meer jairlix geve(n)/
sal als die afgequete(n) rinte(n) oft v(er)storve(n) lijftochte(n) ged(ra)ge(n) souden/
mogen cor(am) oppend(orp) lynden febr(uarii) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator