SAL8140, Act: V°38.1-R°39.1 (60 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°38.1-R°39.1  
Act
Date: 1470-07-30

Transcription

2020-01-23 by Dominique Van Daele
Cont sij allen lieden dat willem erket zone wijlen henricx wonen(de) te/
mylle heeft ghenome(n) ende bekint dat hij ghenome(n) heeft van h(ere)n/
hectoren pauwels prieste(r) als p(ro)cur(eur) des groten gasthuyse te loven(e) inde/
steenstrate gheleghen bijden meest(er)ssen ende convente en(de) bijden momboe(re)n/
vanden selve(n) voir burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raide volcomelijck ghemechticht/
de goede h(ier) nae besc(re)ven den selve(n) gasthuyse toebehoren(de) Inden yersten vijff/
dach(mael) lants gheleghe(n) te mylle aen die breedzou tusschen den heilige(n)/
gheest van loven(e) ende der h(er)straten Item een derdendeel van eene(n) boend(er)/
lants gheleghen tusschen de goede tcloest(er)s van tsh(er)toghendale en(de) mathijs/
wijlen van bierbeke It(em) noch iii dach(mael) lants gheleghe(n) opt selve velt/
tusschen stakenborchs lant ende mathijs goede wijlen voirs(creven) It(em) (½) boend(er)/
lants gheleghen opt selve velt tussche(n) stakenborchs lant voirs(creven) ende/
die morramstrate It(em) een boend(er) lants ghelegen ald(aer) opt block voir/
stakenborchs hoff tusschen m(ijn) vrouwen van tsh(er)toghendale voirs(creven) ende/
de goede jans wijlen vand(er) heyden It(em) (½) boend(er) lants ghelege(n) opt selve/
block tusschen roelove van duerne ende die moeramstrate It(em) (½) boend(er)/
lants ghelegen opt velt van stockoit tussche(n) de goede tcloest(er)s van/
tsh(er)toghendale voirs(creven) ende m(ijn) vrouwe(n) van ha(m)me It(em) (½) boend(er) lants/
gheleghen ald(aer) opt selve velt tussche(n) janne wijlen vand(er) heyden en(de)/
tvoirs(creven) cloest(er)s [goede] van tsh(er)toghen dale It(em) iii dach(mael) lants ghelege(n) bove(n)/
tsh(er)toghendale tussche(n) de goede cornelijs van berghen en(de) de goede des/
voirs(creven) cloest(er)s van tsh(er)toghen dale It(em) noch opt selve velt (½) boend(er) lants/
tussche(n) tselve cloest(er) van tsh(er)toghe(n)dale in beyden zijde(n) It(em) (½) boend(er) lants/
ghelegen opt velt van hoeymont tussche(n) de goede sheilichs geest van/
loven(e) ende tcloest(er) van tsh(er)toghendale voirs(creven) It(em) noch (½) boend(er) lants/
gelege(n) opt selve velt tussche(n) de goede tcloest(er)s van tsh(er)togendale vors(creven) en(de)/
mathijs It(em) noch terdendeel van eene(n) boend(er) lants gelege(n) op stocoyvelt/
tussche(n) stakeborchs lant vors(creven) ende jans vander heyden It(em) een dach(mael) lants/
ghelegen opt selve velt aen den poel tusschen den selve(n) poel heylige(n) geest/
voirs(creven) ende de goede tcloest(er)s van tsh(er)toghen dale voirg(eruert) It(em) een halff boend(er)/
beempts ghelegen int broeck van sint aeghte(n)rode bijde beemde jans wijle(n)/
vander roest Te houden(e) ende te hebben(e) van halff m(er)te naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van xii jaire(n) lanck due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel/
volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me viii mudden rox goet ende/
payabel cu(m) va(n)no (et)c(etera) der mate(n) van loven(e) alle jaire tsinte andriesmisse
//
apostels te bet(alen) ende int gasthuys te loven(e) voirs(creven) te leveren(e) den/
voirs(creven) gasthuyse oft sine(n) rintmeest(er) in tijden zijnde den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] opde vurw(er)den en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae besc(re)ven Inde(n) yerste(n)/
dat de voirs(creven) willem de voirs(creven) lande sijne(n) t(er)mijn due(re)nde wel ende/
loflick wynnen(e) werve(n) ende ov(er)mesten sal gelijck reghenoete(n) boven/
en(de) beneden Ende oic dae(re)n bynne(n) alle die wat(er)loepe houden ende/
veghen wel ende loflick alsoe dat tvoirs(creven) gasthuys d(aer) af negheen/
schade en lijde ende de voirs(creven) lande laten tsine(n) afscheyden(en) gelijck/
h(ier) nae besc(re)ven steet Te weten(e) de voirs(creven) v dach(mael) gelegen aen die breedz[o]u/
It(em) tderdel van eene(n) boend(er) lants gelegen opt selve velt bijden goede(n) tcloest(er)s/
van tsh(er)togendale It(em) noch iii dach(mael) gelege(n) bij stakenborchs lant It(em)/
noch (½) boend(er) lants gelegen opt selve velt bijde moeramstrate wel en(de)/
loflick besayet met wynt(er)coren(en) op huer ghetijdighe voe(re)n Ende desgelijcx den/
som(er)aert besaeyt late(n) nae behoirlijke ghewoente [Ende alle dese vurw(er)den en(de)(con)d(icien) en(de) gelufte(n) vors(creven) hebben ghelofft de voirs(creven) h(er) hector als p(ro)cur(eur) en(de) inden name en(de) van weghen des vors(creven) gasthuys in deen zijde ende de voirs(creven) wynne in dande(re) zijde malcande(re)n vast gestentich(eit) en(de) onv(er)brekelick te houden(e) ende te voldoene allen tijde(n) als die valle(n) en(de) v(er)schijne(n) sulle(n) q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] cor(am) oppend(orp) vos julii pe(nulti)[ma]] Ende h(ier) af sijn borghen/
des voirs(creven) willems deswoirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael schulde(re)n indivisim/
jan erket sijn zone p(ri)[(us)] emancipat(us) ende symoen erket brueder des vors(creven)/
willems Et p(rim)[us] cor(am) oppend(orp) vos julii pe(nulti)[ma]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator