SAL8142, Act: R°103.2 (192 of 810)
Search Act
previous | next
Act R°103.2  
Act
Date: 1473-10-19

Transcription

2019-11-26 by Véronique Bavin
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) raid der stad van loven(e)/
saluyt met kenissen der wairheit doen te weten(e) dat opden dach van heden/
voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene willem schelkens onse ingeseten(e) ende/
heeft met sijne(n) vryen eygen(en) wille gheconstitueert ghesedt ende volcome(n)/
macht en(de) auctoriteyt ghegeve(n) janne die leeu wonen(de) te quaderebbe o(m)me/
alle ende yeghewelke sijn goede chijsen rinten erfpachten lijfrenten jairgulden/
en(de) schulden den voirs(creven) willem(me) schelkens toebehoren(de) terpse te nederhockezeele/
en(de) elswair soe wair die bynne(n) den lande van brabant ghelegen sijn ende/
men hem schuldich es oft naemaels wesen sal te manen teyschen op te/
bue(re)n ende tontfanghen aen wat p(er)soene(n) oft goiden oft te [wat] plaetssen oft/
steden dattet sij Dair voir te panden(e) te dagen(e) te beleyden(e) en(de) rastame(n)te(n)/
te doen leggen(en) nae ghewoente en(de) costume vanden plaetssen dair dat behoe(re)n/
sal oft behoeve(n) soude moghen ende op dats noot gebuerde voir alle richte(re)n/
gheestelick oft weerlick met rechte te v(er)volgen(e) te v(er)antw(or)den en(de) te bescudden/
en(de) te bedingen die te wynne(n) en(de) te verliesen composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ge/
d(air) af te maken(e) den schulde(re)n van des hij ontfanghen sal quijt te scelden(e)/
en(de) quitan(cie) te gheven(e) ende voertaen g(e)n(er)alick ende sp(eci)alick allet ghene d(air)/
inne te doene en(de) te vorderen(e) dat de voirs(creven) willem selve soude moghen/
doen indien dat hij ald(air) p(rese)nt en(de) voir oeghen wae(re) P(ro)mittens rat(um) due(re)nde/
cor(am) roelofs burg(imagistr)[o] blanck(ar)t jud(oco) abs(oloens) scab(inis) oct(obris) xix
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus