SAL8142, Act: R°241.2-V°241.1 (415 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°241.2-V°241.1  
Act
Date: 1474-01-20

Transcription

2020-10-06 by myriam bols
Het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e)/
jan vander hoeven in deen zijde ende stas roelofs in dande(re)/
alse van zeke(re)n scepen(en) brieve(n) van loven(e) spreken(de) van viere rijd(er)s/
lijftochten ten live jans zone na(tur)lix jans wijlen roelofs en(de) ten live/
stas zone des voirs(creven) jans vander hoeven in welke lijftochte de/
selve jan vander hoeven sijn heffen heeft dair inne de selve stas/
ghehouden ende verobligeert es ghelijck de selve brieve geregist(reer)t/
staen(de) met zeke(re)n condicien dair bij staen(de) sept(embris) ix li(br)[o] lxvii inder/
came(re)n gerardi van bausselle dat inhouden ende beg(ri)pen Ald(air)/
de voirs(creven) jan vander hoeven dede segghen dat de voirs(creven) jan na(tur)lex/
zone jans wijlen roelofs die een vanden live was dair de voirs(creven)/
lijftochte op steet aflivich wa(r)e wordde(n) bynnen der stad van roeme(n)/
en(de) inden heylighen acker leghe begrave(n) bieden(de) dat te thoenen en(de)/
mids sijnre doot dese lijftocht alleene nu steet op stasse die zone/
es des voirs(creven) jans vander hoeven behouden nochtans den voirscr(even)/
janne vander hoeve(n) vader van hem sijn heffen Beghe(re)nde ende/
v(er)suekende d(air)om de selve jan vander hoeven aenghesien dat mett(er)/
doot des voirs(creven) wijlen jans die een vanden liven was der voirs(creven) lijft(ochte)/
nu de selve lijftochte ghecome(n) es op sijne(n) zone ende behouden/
hem sijn heffen en(de) dair mede versmolte(n) sijn alle condicien bijden/
voirs(creven) brieve vand(er) lijft(ochten) bescreven staen(de) Dair op de voirs(creven) stas
//
meynde de contrarie hem p(ri)ncipalick funderende dat de/
voirs(creven) jan vander hoeve(n) niet ghethoenen en soude connen/
soe dat nae recht behoo[r]t dat de voirs(creven) jan na(tur)lick zone/
jans wijlen roelofs aflivich wa(r)e wordden ende dat dair/
o(m)me de voirs(creven) lijftochte bij hem besorght gedisponeert ende/
verwaert soude wordden nae inhouden der condicie(n) bijden/
voirs(creven) lijftocht brieve ghescr(even) Ende hier nae de voirs(creven) jan/
vander hoeven tsijne(n) thoenisse ghewesen sijnde ghethoent/
heeft dat de voirs(creven) jan roelofs na(tur)leck aflivich es wordde(n)/
ov(er) den tijt van twee jaren oft dair omtrent inder stad van/
roemen ende ald(air) inden heylighen acker beg(ra)ven Soe es gewijst/
dat den voirs(creven) janne vander hoeve(n) de rinte vander lijftochte(n)/
volghen sal nae inhoudt van sijne(n) scepen(en) brieve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus