SAL8142, Act: R°270.1 (469 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°270.1  
Act
Date: 1474-02-09

Transcription

2020-10-23 by myriam bols
It(em) de meesters vander distribucien vanden capellanen van s(in)te pet(er)s/
te loeven in p(rese)ncia (et)c(etera) hebben openbairlic bekindt en(de) verleden ov(er)ge/
geven ende geconsenteert inden name en(de) van weghen der selver/
distribucien tot behoef andriaens van thienen vleeshouwers en(de) zijnre/
[erfgename(n) en(de) nacomelingen] alse van alsulken gulden(e) ryder erflic alse de selve distribucie/
jairlicx heeft met scepen(en) brieven van loeven op huys ende hof/
met zijnre toebehoirten des voirs(creven) adriaens gelegen inde ledich/
strate opten hoeck vander cleyn straten tusschen den selven hoec/
en(de) de goede jans ouderogghe dat de voirs(creven) adriaen [en(de) zijn erfg(enamen) ende nacomelinge] inder/
betalingen van dien ryder jairlicx te doen gestaen sal met xxvi/
stuv(er)s dair voe(r) te gheven niet wederstaende dat de voirs(creven)/
brieve gulden ryders inhouden en(de) begripen cor(am) blanckart/
hoeven febr(uarii) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus