SAL8142, Act: R°273.1 (477 of 811)
Search Act
previous | next
Act R°273.1  
Act
Date: 1474-02-11

Transcription

2020-10-25 by myriam bols
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten dat op heden voer ons comen es zijn/
in p(ro)pe(re)n p(er)sone dierick bouts schilde(r) ende joff(rouwe) katline van dyeven wed(uwe)/
adriaens wilen roeve(re) geheten boest en(de) hebben geordineert gestelt/
en(de) gemaict en(de) met des(er) l(ette)ren ordine(re)n stellen ende maken heuren p(ro)cur(eur)/
en(de) voergange(r) janne van borre woenen(de) te loeven in allen heuren/
saken geschillen en(de) bederven die zij nu te doen hebben of namails hebbe(n)/
zelen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich die zijn Gevende/
en(de) verlenende de vors(creven) constitueerd(er)s den vors(creven) heuren p(ro)cureur volcome(n)/
macht auctoriteit ende zunderlinghe beveil alle de selve saken [also wale alsulken sake als de vors(creven) constitueerd(er)s uutstaen(de) hebben tegen de wed(uwe) lambrechts wile(n) va(n) wynghe en(de) heur kyndere als ande(re)] met/
rechte te verwaren te beschudden te vervolghen en(de) te bedinghen talle(n)/
plaetsen en(de) gerichten ende tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal/
moegen en(de) zunderlinghe alsulken zake alse de vors(creven) constitueerd(er)s/
uutstaende hebben tegen de weduwe lambrechts wilen van wynghe/
en(de) heure kynde(re) [also wale] Ende desgelijcx om allen der voirs(creven) constitueerd(er)s/
tsijze rinten pachten ende ande(re) sculden diemen hen nu sculdich es oft/
namails wesen sall Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghe(n)/
d en(de) die met rechte teyschen den sculde(re)n van zijnen ontfanghe/
quijt te schelden en(de) quitancie te gheven d(aer) voe(r) te panden te dagen/
en(de) rastamente te leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe d(aer)af te/
maken de selve tsijze rinten pachten en(de) schulden met rechte te/
vervolgen en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen tallen/
plaetsen en(de) voer alle gerichten daer dat behoeven en(de) te doen zal wese(n)/
en(de) alle pointen en(de) articulen van rechte d(aer) toe te vorde(re)n die na recht of/
costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen Ende/
voerts alle tghene (et)c(etera) Gelovende vast cu(m) (com)put(acione) (et) revoc(acione)/
cor(am) tybe burg(imagistro) m(er)cels lynden scab(inis) fe(bruarii) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus