SAL8142, Act: R°63.1 (103 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°63.1  
Act
Date: 1473-09-16

Transcription

2019-11-25 by Véronique Bavin
Allen den ghenen die dese l(ette)ren ghethoent sullen wordden/
burg(er)meest(er)s scepen(en) en(de) raid der stad van loven(e) saluyt/
met ke(n)nisse(n) der waerh(eit) doen te weten(e) dat opden dach/
van heden voer ons comen es gielijs vander balct ende/
heeft aldaer in behoirlijker vormen en(de) manie(re)n soe dat nae/
recht best mach dienen en(de) behoi(r)en volcomelic ghemechticht/
ghesedt gheordin(er)t en(de) gheco(n)stitueert en(de) met des(en) l(ette)ren v(er)mechticht/
sedt ordineert en(de) constitueert joffrouwe(n) magrieten vander/
balct sijnre sust(er) weduwe jans wijlen van winxele alsulke/
sessentwintich rinssche gulden(en) ende twee mudden herts/
corens der maten en(de) pacht van thienen lijftochten alle jae(re)/
te weten(e) tvoirs(creven) ghelt half te kersmisse en(de) half sint/
jansmisse en(de) tvoirs(creven) coren sinte andriesmisse apostels te betalen(e)/
als de voirs(creven) gielijs met scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot sijnen/
live heeft en(de) houden(de) es op zeke(re) goede ende onderpande/
arnts vander balct sijns soens ghelijc de scepen(en) brieve(n)/
daer op ghemaect in jair xiiii[c] lxiii sabbato post quasi mo(do)/
voirder inhouden en(de) beg(re)pen teysschen te manen op te bue(re)/
en(de) inne te heffen(e) de possessoers vanden voirs(creven) ond(er)pande(n)/
en(de) eene(n) ieghelijken and(er)s dien dat aengaen mach quitan(cie)/
te gheven(e) en(de) voer ghebrec van betalinghen der selver/
lijftochten aen en(de) op de goede en(de) onderpande der selv(er) te pande(n)/
en(de) te daghene en(de) ande(re) vorderinghe van rechte daer/
op voert te kee(re)n ende ten ynde uut met rechte te/
vervolgene Ende alle tghene dair inne te doene en(de) te/
vorde(re)n inden rechte ende and(er)ssins ghelijc de voirs(creven) gielijs/
selve doen soude oft doen mochte waer dat hij p(er)sonelic/
teghewordich wae(re) Gheloven(de) de voirs(creven) gielijs vast en(de)/
van weerden te houden en(de) te hebbene soe wes bijd(en) voirs(creven)/
weduwen dair inne en(de) des daer aen cleven mach gedaen/
en(de) ghevordert sal wordden in e(n)niger manie(re) alle argelist/
hier inne uutgesceiden cor(am) most vice burg(imagstr)[o] hoeven lynden/
scab(inis) sept(embris) xvi
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus