SAL8142, Act: V°158.2-V°161.1 (273 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°158.2-V°161.1  
Act
Date: 1473-11-25

Transcription

2020-09-04 by Véronique Bavin
Cont zij allen lieden dat de voirs(creven) her arnt van coursworm/
en(de) zijn drie sone p(ri)us emancipati hebben opgedragen/
in handen ph(ilipp)us vanden nuwenhoven rentmeesters ons/
gened(ichs) he(re)n ts(er)togen in zijnd(er) stat van loven(e) alsulken/
sestich mudden corens goet en(de) payabel d(er) maten van/
loven(e) tsinte andriesmesse apostels te betalen erflic en(de)/
e(m)mermeer die zij hadden en(de) houden(de) wae(re)n opde/
goede en(de) renten hier na bescreven wilen jonch(e)r raes/
van graven en(de) wilen jonch(e)r gielis hee(re) te gheete/
nu d(er) kynde(re)n des selfs wilen jonch(e)r gielis Te weten(e)/
met ressche en(de) rijse also verre de selve lx mudd(en)/
corens v(er)pant staen op goede in eygendo(m)me gehouden/
van onsen gened(igen) here en(de) vort met wettigher/
verthidenessen en(de) halme zoe verre men die goede/
oft e(n)nige van dien vanden selven onsen gened(igen) hee(re)/
andersins als here houden(de) is En(de) oic in handen/
vanden meyers vanden gronthe(re)n hier na genoempt/
dair men die chijs goede hier oic na gescreven af houden(de)/
is Inden yersten aen en(de) op vi dachmale lants en(de)
//
xlv roeden gelegen neven thof ten borre tusschen den/
goeden jans van bruessel Item aen en(de) op een halff/
boender lants gelegen opt bynnevelt tusschen den/
goeden d(er) erfgenamen wout(er)s wilen vanden tymple/
en(de) de strate Item aen en(de) op een half boend(er) lants/
gelegen aldair tusschen tvoirs(creven) half boend(er) en(de) de strate/
te rotselair weert ghaende Item aen en(de) op een half/
boender lants en(de) lxiiii roeden gelegen acht(er) den/
voirs(creven) bogart tusschen den goeden wout(er)s janssone/
Item aen en(de) op een boender lants myn v roeden gehete(n)/
den langenhoff gelegen aldair tusschen de strate en(de) de beke/
Item aen en(de) op een boender lants geleghen op bouwensvelt/
tusschen den goeden meertens de coninc en(de) wout(er) jans/
sone Item aen en(de) op een half boend(er) lants geleghen/
opden diewech tegen den langenhoff comen(de) tot aende/
strate Item aen en(de) op drie vierdel lants gelegen opden/
couthee(r) tusschen den goeden jans ruelens in beiden zijden/
Item aen en(de) op een half dachmale lants gelegen aldair/
tusschen den goeden lodewijcx roelofs in beide den zijden Item/
aen en(de) op drie vierdel lants myn neghen roeden gelegen/
aldair tusschen den goeden daneels boxhorens en(de) peters/
willem(mair) Item [op] een half boender lants myn xv roeden/
gelegen aldair tusschen den goeden peters vrancx ende/
roelofs van berthem Item aen en(de) op neghen dachmalen/
lants gelegen in eene(n) stucke int spormakers gat tussche(n)/
den goeden peters vrancx Item aen en(de) op vijf dachmale/
lants en(de) xix roeden gelegen in eenen stucke neven den/
roeselberch tusschen den bosch en(de) den reywech aldair Item op/
drie dachmale en(de) xlii roeden lants geleghen opt lang/
velt tusschen den goeden des cloesters van bethleem/
en(de) arnts barts Item aen en(de) op een half boend(er) en(de) vijf roede(n)/
lants gelegen neve(n) thechghelken tusschen den goeden des/
p(er)soens van he(re)nt en(de) willems vanden eynde Item aen/
en(de) op een dachmale en(de) xvi roeden lants geheten den/
coesteert gelegen opt molenvelt neven den molenwech/
Item aen en(de) op dore (½) dachmale lants gelegen achter/
oesterhem tusschen den goeden mercx vanden doirne/
Item aen en(de) op drie dachmale lants gelegen op/
tvoirs(creven) velt tusschen den goeden willems vanden eynde/

//
en(de) des prochiaens van herent Item aen en(de) op een dachmale/
en(de) xii roeden lants gelegen opt selve velt achter thuys jans/
vand(er) stoct en(de) naest den goeden pet(er)s vranx Item aen en(de)/
op lxx roeden lants gelegen op langvelt tusschen den/
goeden jans vand(er) stoct en(de) peters vranx Item aen/
en(de) op een half dachmale lants gelegen ald(air) tusschen den/
goeden gheerts van dieven en(de) raes vand(er) lynden Item/
op vijf dachmale lants gelegen opde groete heide tusschen/
den goeden lijsbetten sleens en(de) arnde cleynheit Item aen/
en(de) op een half boend(er) lants gelegen aldair tussche tvelt/
voirs(creven) en(de) de strate en(de) neven den goeden arnts coelne(re) It(em)/
aen en(de) op onderhalf dachmale lants en(de) xxviii roeden/
gelegen opt lancvelt tusschen den goeden des cloesters/
van bethleem en(de) den diewech en(de) den goeden der ziel/
messen van he(re)nt Item aen en(de) op een half boender/
lants myn iiii roeden gelegen opden voghelsanc tussche(n)/
den goeden lodewijx roelofs Item aen en(de) op een halff/
boend(er) lants thien roeden lants [myn] geleghen neve(n) den/
peterswech tusschen den goeden des cloest(er)s van bethlem/
Item aen en(de) op vi dachmale lants gelegen opt velt/
geheten ter doderliede tusschen den goeden jans vand(er)/
lynden en(de) de strate Item aen en(de) op onderhalf [dachmale] lants/
gelegen neven den roeselberch tusschen den goeden/
jans wilen wijcvliet en(de) den reywech Item aen en(de) op/
onderhalf dachmale lants gelegen neve(n) den diewech tussche(n)/
den goeden amelrix pynnocx in beiden zijden Item aen/
en(de) op een haf boender lants myn neghen roeden gelegen/
neven den peterswech tusschen den goeden willems/
de beckere en(de) derfgenamen jans wilen van wutvliet Item/
aen en(de) op een dachmale en(de) xii roeden lants gelegen/
neven de wyntmolen van herent tusschen den goede(n)/
jans de molensleghe(re) Item aen en(de) op drie dachmale/
en(de) vijf roeden lants gelegen aldair neve(n) den voirs(creven)/
molenwech tusschen den goeden quintens va(n) bullest(ra)ten/
Item aen en(de) op vier guld(en) peters d(er) mu(n)ten ons gened(ichs)/
he(re)n ts(er)toghen erflic tsinte mertensmesse te betalen aen/
en(de) op een stuc eeusels geheten de vloet houden(de)
//
drie boender raes wilen srijken gelegen neve(n) den goede(n)/
daneels boxhoren en(de) derfgenamen willems wilen switte(n)/
Item aen en(de) op xxiiii cap(uynen) xiii s(cellingen) bone xi hoydaghe mett(er)/
heerlich(eit) van goeden en(de) ontgoeden pontpe(n)ningen meyerie(n)/
en(de) laetschape die theerscap van gheete liggen(de) heeft/
te putte bij loven(e) aen en(de) op diverse goede en(de) onder/
pande div(er)se p(er)sonen toebehoe(re)nde te putte vors(creven) gelegen/
Item aen en(de) op xxxii cap(uynen) xvii s(cellingen) bone en(de) vi(½) l(i)b(ra) borsgelts/
te xiii messe te betalen metter toebehoirten heerlich(eit)/
van meyerien mantscape pontghelde pertcoren goeden/
en(de) ontgoeden die theerscap van gheete heeft te/
wespelair en(de) campenhout gelijc en(de) in alle der/
manie(re)n de vors(creven) stucken ter voirs(creven) plaetsen gelegen/
zijn ind(er) maten vors(creven) luttel myn oft meer houden(de)/
gehouden worden zoe in eygendo(m)me zoe ten/
erfchijse van onsen gened(igen) here Item aen ende/
op een boender lants lege gelegen neven den kers/
selere tusschen den goeden wouters roelants en(de) therscape/
van gheete Item aen en(de) op neghen dachmale lants/
gelegen opt bynnevelt in eenen stucke tusschen den/
goeden jans vanden tymple wout(er)s wilen jansone/
en(de) gheerts van dyeven gelijc dese goede gehouden/
worden zoe vanden vors(creven) onsen gened(igen) hee(re) en(de) zoe van/
lodewijcke roelants Item aen en(de) op thien dach(male)/
lants en(de) een half gelegen te wiltsele neve(n) thoff/
ten borre in eenen stucke tusschen den alboem en(de)/
den goeden der erfgenamen gorts wilen roelants Item/
aen en(de) op een half boender en(de) xx roeden lants gelege(n)/
voir thof ten borre neven den bogart vand(en) voirs(creven) hove/
Item aen en(de) op vi dachmale lants gelegen in eenen/
stuck op dlanc w velt tusschen den borrenwech/
en(de) den goeden pet(er)s vranx Item aen en(de) op vijf dach(male)/
lants myn vijf roeden gelegen neve(n) den vors(creven) goeden/
pet(er)s vranx en(de) laureys vanden eynde Item aen en(de)/
op een half dachmale lants gheleghen opt lang/
velt neven den voirs(creven) wech tusschen den goeden/
lodewijcx roelants en(de) pet(er)s wilen willemair Item
//
Item aen en(de) op een half boend(er) lants gelegen tusschen/
de voirs(creven) x(½) dachmale lants Item aen en(de) op vijf dach(male)/
lants gelegen opt langvelt tusschen den goeden der/
kercken van herent Item aen en(de) op een half boender/
lants gelegen opt bynnevelt tusschen den goeden des/
heerscaps van gheete in beiden zijden Item aen en(de)/
op drie dachmale lants gelegen opden borrenwech/
tusschen den goeden d(er) jouffr(ouwe) pynnox en(de) gorts vand(er)/
hart en(de) gorde van e(re)nboudeghem Item aen en(de)/
op vier ryns guld(en) erflic tsinte mertensmesse te/
betalen aen en(de) op een eeusel geheten de brande/
houden(de) een boend(er) d(er) kyndere henrix wilen va(n) bette(n)/
rode gelegen te wiltsele tusschen den goeden des/
cloesters van sinte g(er)truden en(de) jans va(n) buetsele/
Item aen en(de) op negen molevaten rox d(er) maten va(n)/
loven(e) erflic sinte andriesmesse apostels te betalen/
aen en(de) op thuys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n) jans/
bruesselmans dat nu toebehoert henricke van mael/
cote gelegen ten borre tusschen den goeden des/
heerscape van gheete en(de) wout(er)s janssone Item/
aen en(de) op vii dachmale beemps gelegen int assenbroec/
in eenen stucke tusschen den goeden jans vanden/
tymple en(de) peters vranx comen(de) opde leygrecht gelic/
oic de vors(creven) goede t(er) plaetsen vors(creven) gelegen zijn luttel/
myn oft meer ind(er) maten houden(de) en(de) men die/
houden(de) is [in erfdo(m)me] zom van lodewijcke roelants vors(creven) zom/
vanden heerschape van gheete zom van joesen/
absoloens zom van clause den keersmake(re) en(de) soen/
van arnoldo kyp [voir welcke lx mudden corens erflic vors(creven) totten voirs(creven) panden mede verpant staen zeke(re) leengoede zom gehouden te leene van onsen gened(igen) hee(re) zom te leene van jacops blanckart en(de) zom seker goede bynnen d(er) stat en(de) vrijheit van loven(e) gelege(n) gelijc die guedinghen en(de) brieve(n) d(air) op voer hof en(de) here gepass(ee)rt volcomentlic uutwisen en(de) begrypen] Ende de voirs(creven) her arnt van/
coursworm her jacop van coursworm jonch(er) arnt ende/
raes van coursworm zijn sone met ordinancien vanden/
rechte vanden voirs(creven) tsestich midden mudden corens erflic/
te male ontgoet en(de) onterft zijnde Es inde selve tsestich/
mudden corens [erfrenten] gegoet en(de) ghevesticht peter beyardt/
secretaris der stat van loven(e) tot name orber en(de) behoef/
des voirs(creven) claus roelofs sone roelof roelofs tierst uuten
//
brode des voirs(creven) roelofs zijns vaders met behoirliker manie(re)n/
gedaen die hij heeft van wilen jouffr(ouwe) m(ar)grieten van/
sompeke zijnder tweester medegesellynnen bij manesse/
en(de) orlove des voirs(creven) rentmeesters en(de) der meyeren/
der he(re)n vanden gronde vors(creven) en(de) wijsdo(m)me der eygen(en)/
genoeten en(de) scepen(en) [en(de) late] d(er) selver gronthe(re)n behoudelic eene(n)/
yegeliken zijnen rechte Ende hebben gelooft de voirs(creven) her/
arnt van coursworm her jacop van coursworm jonch(e)r arnt en(de)/
raes van coursworm zijn sonen den voirs(creven) clause roelofs vand(er)/
voirs(creven) tsestich mudden corens erflijc altoes genoech te doen/
wair zij hem ergerens te nauwe gedaen hadden Ende/
de voirs(creven) onderpande voir de voirs(creven) lx mudden corens erflic v(er)pant/
staende opden chijs d(er) he(re)n vanden gronde en(de) [op] iiii cap(uynen) ii(½) s(cellingen)/
ouchijs een groet voeder hoys i(½) mudde rox d(er) cap(it)len va(n)/
sinte pet(er)s te loven(e) en(de) xxv mudden rox al erfchijs en(de)/
pacht den huyse vanden xii ap(oste)len te loven(e) te betalen alse/
voir alle den co(m)mer en(de) last voir de vors(creven) lx mudd(en) corens/
erflic uutgaande te warende(re)n also dat den voirs(creven) clause/
roelofs en(de) zijnen erfgenamen vast en(de) zeker sal mogen/
wesen Behoudelic dien dat de voirs(creven) roeloff roelofs/
vader des voirs(creven) claus de voirs(creven) lx mudden corens jairlix/
heffen en(de) opboren sal zijnen lefdach due(re)nde ende/
niet langher Hier waren over lodewijc roelofs lodewijc/
roelants raes vander lynden en(de) quinten cockeroul als coeplude/
vand(er) tolcame(re)n en(de) eygengenoete(n) ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toghen/
Item vranc vander hulst wil(he)lmus de breetzijp [en(de)] johannes vander/
heyden als scepen(en) [ons gened(ichs) he(re)n] des dorps van herent voirs(creven) Item jan bloems/
en(de) jan van gheele als scepen(en) te wil lodewijcx roelants in/
sijnen dorpe van wiltsele Item jan van e(re)nboudeghem en(de)/
gort van e(re)nboudeghem als late des heerscaps van gheete/
joes absoloens claus de kersmake(re) en(de) arnold(us) kyp in hue(re)n/
laet hof te putte vors(creven) Item willem van breetzijp en(de)/
jan bloems als late ons gened(ichs) he(re)n hier toe ontleent/
en(de) gebeden Welcke eygengenoete scepen(en) ende/
late voirg(enoemt) alle en(de) yegewelcke saken voirs(creven) voir hen/
als recht gesciet overbracht hebben voir scepen(en) van loven(e)
//
tuygende dat tot dien alle solempniteiten en(de) orden(en) van rechte/
gedaen wae(re)n die dair toe na recht sculdich wae(re)n te geschien/
en(de) gheen point van rechte achtergelaten Biddende den/
scepen(en) van loven(e) dat zij des vors(creven) is over hen tuyghen/
en(de) besegelen willen dwelc gedaen hebben peter/
vander hoeven en(de) raes vander lynden scepen(en) van loven(e)/
int jair ons he(re)n xiiii[c] lxxiii nove(m)bris xxv
ContributorsWalter De Smet , kristiaan magnus , myriam bols , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-09-04 by Véronique Bavin
ContributorsWalter De Smet , kristiaan magnus , myriam bols , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-05-09 by kristiaan magnus