SAL8142, Act: V°263.1-R°264.1 (460 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°263.1-R°264.1  
Act
Date: 1474-02-05

Transcription

2020-10-22 by myriam bols
It(em) meest(er) thoemaes van wynghe renu(n)cieren(de) in desen/
der p(ri)vilegien en(de) vrijheiden der univ(er)siteyt van loven(e)/
in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) gestaen heeft bij/
goeder voergaend(er) deliberacie(n) alsoe hij seyde gheloeft/
gorijse van wynge sijne(n) brued(er) van weerden ende/
omv(er)breckelijke(n) te houden(e) alsulken testament oft uut(er)ste/
wille als de voirs(creven) gorijs sijn brued(er) ghemaect oft/
gheordineert heeft oft maken oft ordine(re)n sal het sij van/
leengoeden oft ande(re) goeden van wat natue(re)n die sijn en(de) dat/
te voldoene sonder daer tegen te doene oft te doen/
doene in e(n)niger manie(re)n het wa(r)e met rechte oft/
met feyte Bekynnen(de) de selve meest(er) thomaes dat/
de voirs(creven) gorijs sijn brued(er) van allen sijnen goeden/
es een recht erfman en(de) ghewarich proprietarijs/
en(de) volcomelijken mechtich vande(n) selve(n) goede(n) nae sijne(n)/
eygen(en) wille te moegen(e) dispone(re)n met testamente/
oft and(er)ssins en(de) dat alle de selve sijn goede(n) na forme/
en(de) terme(n) der selv(er) sij(n)re disposicie(n) sculdich sijn te/
succederen(e) op die legatarijse inder selv(er) sijnre disposicie(n)/
genoempt en(de) begrepe(n) niet wed(er)staen(de) e(n)nigen reden(en)/
oft rechte(n) dat de voirs(creven) meest(er) thoemaes daer aen/
soude moege(n) meyne(n) te hebben(e) inden leven(e) oft nae/
de doot des voirs(creven) gorijs sijns brued(er)s Gheloven(de)/
de selve meest(er) thoemaes den voirs(creven) gorijse en(de)/
sijne(n) executeurs sijns testaments die hij nu t(er) tijt/
in sijnre disposicie(n) genoempt heeft oft naemaels/
sal moegen oft willen noemen dat hij tegen tvoirs(creven)/
testame(n)t oft disposicie oft uut(er)sten wille oft tegen/
dexecucie der selve(r) niet oppone(re)n en sal noch die/
in hue(re)n voirtganck beletten in e(n)nig(er) manie(re)n Maer/
t(er) manisse(n) des voirs(creven) gorijs oft sijnre executeurs hem/
aflivich sijnde oft der legatarijse(n) altijt te comen(e)/
voer alle richte(re)n en(de) wetten dair dat sal moegen
//
dienen en(de) behoi(r)en en(de) hen ald(aer) alsoe vele daer toe/
doen dat dat zeker en(de) vast sal moegen sijn dat tvoirs(creven)/
testame(n)t oft ordinan(cie) en(de) uut(er)sten wille bijden selve(n) meest(er)/
thoemase noch yeman(de) and(er)s van sijne(n) wegen gebroken/
gheminct oft gheinpugneert sal wordden Maer sal/
tselve testament en(de) ordinan(cie) en(de) uut(er)ste wille t(er) manissen/
des voirs(creven) gorijs sijnre executeurs oft legatarijse en(de) ter/
manissen elx van hen ratifice(re)n laude(re)n en(de) confirme(re)n/
tot behoef vand(en) legatarijse(n) o(m)me den selve(n) legatarijse(n) te/
moegen dienen in sulker manie(re)n oft elc van hen/
in sijn legaet bijden voirs(creven) gorijse in sijnen leven(e)/
ghegoedt en(de) gheerft wa(r)e gheweest voer hoff en(de) hee(re)/
daer ond(er) die goede resorte(re)n Et t(antu)m cor(am) lye(mingh)[en] lynde(n) fe(bruarii) v
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus