SAL8142, Act: V°27.3-R°28.1 (46 of 810)
Search Act
previous | next
Act V°27.3-R°28.1  
Act
Date: 1473-08-02

Transcription

2019-11-27 by Véronique Bavin
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten(e) dat opden dach van hede(n)/
voer ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone h(er)man pauwels sone wijlen/
enghelbrechts en(de) heeft met sijne(n) vrijen eyghen(en) wille ge(con)situeert/
ghesedt en(de) volcomen macht en(de) auctoriteyt ghegeve(n) joese pauwels/
sijnen sone o(m)me alle en(de) yeghewelke sijn goede chijsen renten/
pachten lijfrente(n) jaergulden v(er)vallen en(de) schulden den voirs(creven) h(er)ma(n)ne/
toebehoiren(de) soe waer die ghelege(n) sijn oft bevonden sulle(n) wordde(n)/
en(de) men hem schuld(ich) es oft namaels wesen sal te rege(re)n te/
manen teysschen op te bue(re)n en(de) tontfanghe(n) aen wat p(er)soene(n) oft goede(n)
//
oft te wat steden oft plaetsse(n) dattet sij daer voe(r) te panden(e)/
te daghen(e) te clagen(e) en(de) rastamente(n) te doen leggen(e) na gewoente/
en(de) costume(n) vanden plaetssen daer dat behoe(re)n sal oft behoeve(n)/
soude moeghe(n) Ende op dats noot ghebuerde voir alle richte(re)n/
gheestelick oft weerlick met rechte te v(er)volghen(e) te v(er)antw(or)den(e)/
te bescudden(e) en(de) te bedinghen(e) die te wynnen(e) en(de) te v(er)liesen(e)/
composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ghe d(air) af te maken(e) den schulde(re)n/
van des hij ontfanghe(n) sal hebben quijt te schelden(e) ende/
quitan(cie) te gheven(e) ende voertaen g(e)n(er)alick en(de) specialic/
alle tghene dair inne te doene dat de voirs(creven) h(er)man pauwels/
selve soude moeghe(n) doen waert dat hij ald(air) teghew(or)dich/
en(de) voer oeghen wae(re) P(ro)mitten(s) rat(um) due(re)nde (et)c(etera) cor(am) tybe/
burg(imagistr)[o] blanck(ar)t lynden scab(inis) aug(usti) s(ecund)[a]
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus