SAL8142, Act: V°310.1-V°311.1 (554 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°310.1-V°311.1  
Act
Date: 1474-03-05

Transcription

2020-11-18 by myriam bols
It(em) het sijn come(n) in rechte voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) gheert/
meerman aenlegge(r) in deen zijde ende gielijs vander meynaertshoven/
vleeschouwe(r) in dande(re) aldair de voirs(creven) gheert den voirs(creven) gielijse aensprack/
seggende dat de voirs(creven) gielijs ende wijlen peter meerman des voirs(creven) geerts/
wettich brueder van over vele jairen tsamen ghecomescaept hadden met/
hue(re)n ghemeynen goiden in coipen en(de) vercoepen van scapen de welke/
de voirs(creven) gielijs met groet menichten en(de) oeck de vellen en(de) wolle dair/
af comen(de) [verthiert] hadde zonder den voirs(creven) pete(re)n in sijnder tijt dair af e(n)nich bescheit/
vanden pe(n)ninghen dair af ghecome(n) gedaen te hebben Segghen(de) voort de/
selve gheert dat hij alleene wa(r)e wettich brueder ende enich erfgename/
desselfs wijlen peet(er)s alsoe dat deen helicht vanden pe(n)ninghen goeden en(de)/
schulden die de voirs(creven) gielijs t(er) tijt vander aflivicheyt des voirs(creven) pet(er)s ond(er)/
hadde alsoe van hue(re)n ghemeyne(n) comescape(n) ghecome(n) hem toebehoren(de) ende/
nyeman(de) and(er)s Soe hoopt hij dat de voirs(creven) gielijs tot sijnre eedt tselve/
ghemeyn goet onder hem wesen(de) oft hem uutstaen(de) soude vercla(r)en en(de) den/
voirs(creven) g(heer)de dair af deen helicht laten volghen ende hem dat ov(er)geven/
Seggen(de) dat ghedaen dat hij dae(re)ntynden oick p(rese)nteerde hem te vercle(re)n/
van des hij van weghen sijns voirs(creven) brueders ae(n)verdt ende onder hadde o(m)me/
den voirs(creven) gielijse dair af deen helicht te moghen volgen(e) Tegen dweck/
de voirs(creven) gielijs hem verantw(er)dende seyde dat hij bekinde dat de voirs(creven) wijlen/
peet(er) ende hij tsame(n) gecomescaept hadde(en) en(de) dat hij den voirs(creven) pete(re)n de/
beesten bijden voirs(creven) gielijse in groten ghetale inneghecocht om voort/
te loeven(e) te pe(n)neweerden inden ghetale op so(m)mege(n) jaire van tweeduysent/
scapen ende vanden beesten die de selve gielijs voort in vlaende(re)n ende/
elswair vercocht hadde van sijnre handt den selve(n) wijlen pete(re)n de pe(n)nige/
van alsulken gemeyne(n) goeden in handen gaen(de) om te verwa(r)en als den gene(n)/
dien hij des betruwde ov(er)mids dat de selve gielijs dicwijle afhendich was/
ende de voirs(creven) pet(er) altijt den meesten tijt thuys bleef sonder dat de selve/
pet(er) nochtan hem zee(r) luttel pe(n)ninghe hadde ghedaen Ende om dat de voirs(creven)/
gielijs hier af g(er)ne clairnisse hadde ghehadt ende totten sijne(n) met vrientscape(n)?/
moge come(n) hadde hij den voirs(creven) pete(re)n in sijnre siecheyt aengesien ende/
ghebeden dat hij hem hadde willen cle(re)n van hue(re)n ghemeyne(n) goede(n) en(de) met/
gielijse reken(en) ende hij p(rese)nteerde te doen van ghelijken ende dat meer wa(r)e/
hadden hij den voirs(creven) gheerde nae dat de voirs(creven) peet(er) totter rekeni(n)gen niet/
in woude verstaen mair vast crinckte in siechten gebeden en(de) doen bidde(n)/
dat sij tghelt ende de schult hen beyden toebehoren(de) onder den voirs(creven) pete(re)n
//
sijnde hadden moghen tsamen ov(er)slaen en(de) inventorie(re)n oft ten mynsten/
de slote dair dat inne was besegelen op dat dair o(m)me tusschen hen naemaels/
gheene(n) stoot en ghebuerde des de voirs(creven) peet(er) vore ende gheert nae/
gheweyghert hadde(n) ende ware alsoe de selve pet(er) aflivich wordden/
Ende heeft de voirs(creven) gheert de voirs(creven) goede alsoe in sijne(n) huyse onge/
inventarieert en(de) ombeseghelt blive(n) houden(e) ende dair mede bynne(n) myddele(n)/
tijde ghedaen mach hebben des hem ghelieft dwelck ghedraeght in g(ro)ten/
p(re)judicie ende acht(er)deele des voirs(creven) gielijs mids den welken de selve giel(ijs)/
hoopte nae de diligencie die hij gedaen heeft die hij meynt hem nae/
recht ghenoech te zijne tot dyen dat de voirs(creven) gheert mids alsulker/
weygheringhen hem nae recht suspect ghemaect heeft ende es in dien/
voir suspect te houden van frauden ende [en] es alsoe mids dien niet te/
admitte(re)n tot eede van clairnissen der goede voirs(creven) noch dair inne ghelooft/
te zijne mair dat soude hebben moghen doen de voirs(creven) peet(er) teghen den/
voirs(creven) gielijse hadde hij ghelieft Ende soude dan de voirs(creven) gielijs de voirs(creven)/
clairnisse bij gheerde versocht schuldich sijn te doene soe hoopt hij nae/
recht dat hij oick die boidt weet die ghelegenth(eyt) van hem den voirs(creven)/
pete(re)n dan yemant and(er)s van des peet(er) onder hadde gheloeft soude/
sijn te vercle(re)n Dair teghen de voirs(creven) gheert repliceerde seyde dat ter/
tijt alse de voirs(creven) gielijs de voirs(creven) rekeninghe aen pete(re)n beg(er)de dat dat/
was zee(r) corten voe(r) sijn doot ende dat hem niet wel moghelick en was/
alsulken rekeninghe wael te conne(n) gedaen Nae den welken de voirscr(even)/
gielijs concludeerde ende seyde dat de voirs(creven) gheert int cleren van pet(er)s/
goide niet te gheloeven en soude sijn mits den reden(en) voirs(creven) mair dat de/
selve gielijs den staet van des voirs(creven) peet(er) ende hij van ghemeyne(n) goide(n)/
onderhadden ghelooft soude sijn te vercla(r)en om elken dair af te hebben(e) dat/
hem nae dien toebehoerde Dair op de scepen(en) ghemaent wijsden den/
voirs(creven) gielijse van sijne(n) voirs(creven) bileggen(e) tot sijne(n) thoene des hij alsoe/
volquam ende dat meer es bewijsde dat de voirs(creven) pet(er) ter tijt alse/
hij hem de rekeninghe aensach was in goiden verstande ende memorie(n)/
Seggen(de) tot dien tot gielijse dat hij te vreden ware vander rekeninghe(n)/
en(de) tot dyen als gielijs de voirs(creven) clairnisse ende segelinghe van gheerde/
beg(er)de dat gheert antwoorde ende seyde gielijs ghij waert g(er)ne aent/
goet ende ghelt ghij en gheraect(er) alsoe niet aen Dae(ren)tynden de/
scepen(en) van loven(e) ghemaent vanden meye(r) hier op rijpelijken geledt/
hebben ghewiest met vo(n)nissen dat gielijs vander meynartshoven bij ede
//
v(er)cle(re)n sal tghene des hij van ghelde schulden beesten vellen en(de)/
wollen ende anders ter tijt vander aflivicheyt peet(er)s wijlen meerma(n)s/
onder hadde ende desgelijx sal de selve gielijs oick moghen clee(re)n/
des de selve wijlen pet(er) insgelijx van ghelde schulden beesten velle(n)/
wollen ende and(er)s oick onderhadde ende al hin beyden toebehoren(de) ende/
dae(re)ntynden recht lata p(rese)ntibus om(n)ibus scab(inis) in scampno m(ar)cii v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus