SAL8142, Act: V°343.1 (616 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°343.1  
Act
Date: 1474-03-24

Transcription

2020-12-21 by myriam bols
Nae volghen(de) den vonnissen onlanx te weten(e) m(ar)cii xxii/
lestleden bij scepen(en) van loven(e) ghewesen tusschen pete(re)n ty(m)m(er)man/
in deen zijde ende janne ende pauwelse van beerhem in/
dande(re) voir tvoldoen van welken vo(n)nisse ende coste(n) van rechte/
inden ghedinghe bijden voirs(creven) pete(re)n ghedaen de selve pet(er) in hachte(n)/
hadde doen houden den voirs(creven) janne ende pauwelse Soe sijn op/
heden comen voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) de voirs(creven) jan en(de) pauwels/
t(er) eenre ende pet(er) ty(m)merman t(er) ande(re) ald(air) de selve jan en(de) pauwels p(rese)nteerde(n)/
gheluften te doene o(m)me te comene t(er) plaetssen dair de mesdaet gheschiet es/
ende hen ald(air) met rechte ontw(er)cken van tghene des int voirgaen(de) vo(n)nisse/
beg(re)pen es meynen(de) dair mede tvo(n)nisse te voldoene ende met rechte dair/
mede te ghestane ende dat de costen alh(ier) ghedaen berusten souden totter/
tijt toe de sake ter voirs(creven) plaetssen dair die mesdaet gheschiet es/
gheeyndt soude [sijn] Dair op de voirs(creven) peet(er) antw(er)de segghen(de) dat sij/
o(m)me de ghewysde vo(n)nissen der scepen(en) van loven(e) huer volcome(n) execucie/
te hebben(e) schuldich sullen sijn caucie ende borchtochte(n) te stellen o(m)me ter/
voirg(enoemde) plaetssen te rechte te comen(e) ende ten ynde uut rechts te/
pleghen(e) ghemerct dat sij hen voir dese zake vluchten ghehoude(n)/
hebben vander plaetssen der misdaet en(de) oick uut(er) a(m)ma(n)nyen van/
bruesselle ghelijck inden p(ro)cesse vanden yersten vo(n)nissen ghebleken/
mach hebben Ende als vanden costen seeght hij dat die questie/
die voir scepen(en) van loven(e) ghehanghen heeft es gheweest van dien/
te weten(e) oft jan en(de) pauwels bet(er)nisse doen souden nae den rechte van/
des(er) stad oft nae der natue(re)n van rechte ter plaetssen vander misdaet/
ende want dan tvo(n)nisse ghewesen heeft dat sij bete(re)n sullen nae der/
natue(re)n van rechte vander plaetssen teghen dwelke nochtan de voirs(creven)/
jan en(de) pauwel(s) hen p(ar)tije ghemaect hebben soe meynt hij dat sij schuldich/
sijn de costen van rechte op te legghen(e) Soe es bijden h(ere)n scepen(en) van loven(e)/
ghewijst dat de voirs(creven) jan ende pauwels in hachten sullen blive(n) t(er) tijt toe/
sij redelijke borchtochte ghestelt sullen hebben om ter voirs(creven) plaetssen/
vander misdaet te rechte te comen(e) ende rechts te pleghen(e) totten ynde/
uut ende heeft yemant enich ghebreck van coste dat hij dat volghe/
nae recht cor(am) lyemi(n)ghen absoloens milit(e) blanck(aer)t absol(oens) m(er)sels hoeve(n)/
lynden marcii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus