SAL8142, Act: V°409.2-R°410.1 (720 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°409.2-R°410.1  
Act
Date: 1474-05-20

Transcription

2021-02-21 by myriam bols
It(em) johannes andries gheheeten luyp(ens) renu(n)cians (et)c(etera) heeft ghelooft/
voir hem sijne(n) erven ende naecomelinghen meest(er) janne vande(n) bossche/
gheheeten van kesselle cureyt van zanthoven meest(er) janne van/
wemeldinghen ende henrico vanden doerne zamentlick en(de) elken/
van hen besundert tot ewighen daghen costeloes en(de) schadeloes/
te houden(e) ende tontheffen(e) van dien drie rinssche gulden(en) te xx st(uvers)/
voir elken gulden(e) gherekent lijft(ocht) te live meest(er)s cornelijs vanden/
dijke cureyt van baersdorp ende jaquemine(n) docht(er) diericx ee(re)nboud(egem)/
van goes ende ten live des lanxten leven(de) van hen beyden alle jaire/
opden yersten dach van junio te betalen(e) In welke lijf(tocht) de voirs(creven) meest(er)/
jan vanden bossche als p(ri)ncipael ende meest(er) jan van wemeldinghe(n) ende/
henrick van duerne als borghen desselfs meest(er) jans v(er)obligeert en(de)/
verbonden staen ghelijck den scepen(en) brief van loven(e) dair op ghemaect
//
int jair xiiii[c] ende lxii opden yersten dach van junio uutwijst/
ende begrijpt ende de selve lijft(ocht) jairlix tot hue(re)n valdaghe te/
ghelden(e) ende te betalen(e) ende de selve lijft(ocht) van opden yersten dach/
van junio naestc(omende) bynne(n) drie jairen dair nae volghen(de) te quijten(e)/
en(de) af te leggen(e) alsoe dat de voirs(creven) verobligeerde p(er)soene ende huer/
goede dair af tot ewighen [dagen] onghepraempt sullen blijven Met/
vurw(er)den oft de selve p(er)soene(n) oft e(n)nich van hen hie(re)n bynne(n) tot/
bewijsenisse der selver lijft(ocht) bedwonghen oft ande(re) lasten op hen/
uut ocsuyne der selv(er) ghevordert oft aenghevueght wordden soe heeft/
ghelooft de voirs(creven) joh(ann)es andries renu(n)cieren(de) als voe(r) ghelooft/
hen samentlick ende elken van hen besundert van dien ende van alle/
costen ende schaden hoedanich die sijn moghe(n) schadeloes te houden ende/
tontheffen cor(am) m(er)sels lynden maii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus