SAL8145, Act: R°4.2-V°4.1 (7 of 588)
Search Act
previous | next
Act R°4.2-V°4.1  
Act
Date: 1478-06-27

Transcription

2020-06-26 by Pieter Soetewey
It(em) jan vanden driessche zone wijlen wout(er)s smet wonen(de) te pelle(n)berch/
heeft ghelooft voir hem sine(n) erve(n) en(de) naecomelinghe(n) mercke crauwels/
vorst(er)s te loven(e) sone wijlen gielijs sijne(n) erve en(de) naecomelinghe(n) alse van/
twee sacken corens goets en(de) payabels met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt [(der) mate va(n) lo(ven)] te/
weten vi halst(er) der selv(er) mate(n) voir elken sack gherekent erf(liker) pacht alle jaire/
den xv[te(n)] dach van junio te bet(alen) ende te loven(e) t(er) woninghe(n) des voirs(creven) mercx/
te leveren(e) erflijck in naecomende(n) tijde(n) alse de selve merck vercreghe(n) heeft/
teghen lijsbette(n) du(n)nemelcx weduwe des voirs(creven) wijlen wout(er)s moeder desselfs/
jans ende teghe(n) den selve(n) janne aen en(de) op een huys ende hoff metten/
bog(ar)de beempde(n) en(de) bossche(n) en(de) allen ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) houden(de) tsame(n)/
neghen dachmael ghelegen te pelleberch tussche(n) de goede willems cobbelg(iers)
//
t(er) eenre zijden ende de goede henricx inde priele t(er) ande(re) de goede/
henricx puttemans t(er) derder en(de) de ghemeyn strate t(er) vierder zijde(n)/
It(em) aen en(de) op een halff boender lants paulo gheleghe(n) op willeg(er)velt/
ald(aer) tusschen de goede willems de smet ende de goede der kinde(re)n/
henricx wijlen smets ghelijck men de selve goede samentlijck/
vanden proost van ghempe en(de) van willem(e) maes ten erfdo(m)me houd(ende)/
es dair af de voirs(creven) merck vand(er) voirs(creven) lijsbette(n) du(n)nemelcx/
en(de) vanden selve(n) janne hue(re)n zone voir hove ende h(ere)n voirs(creven) guedinge/
en(de) vestich(eit) ontfanghen heeft van welken onderpande de voirs(creven) jan gelooft/
heeft voir hem sine(n) erve(n) ende naecomelinghe(n) den voirs(creven) mercke sine(n) erve(n)/
en(de) naecomelinghe(n) altijt ghenoech te doene bij alsoe hem daer inne yet/
myn [dan] ghenoech ghedaen wa(r)e ende de voirs(creven) goede opde weerde van/
neghen stuv(er)s erf(lijc) alse voer alle co(m)mer dair uutgaen(de) te warande(re)ne/
p(ro)ut gheloven(de) voirts de selve jan vanden driessche voir hem en(de)/
sine(n) naecomelinghe(n) den voirs(creven) mercke sine(n) erve(n) en(de) naecomelinge(n)/
den voirs(creven) pacht van twee sacke corens erf(lijc) alle jaere ten voirs(creven)/
t(er)mijne te betalen(en) en(de) te loven(e) t(er) woninghe(n) desselfs m(er)cks te leveren(e)/
den selve(n) m(er)cke ende sine(n) naecomelinghe(n) erflijck in toecomende(n) tijde(n) ...?/
cor(am) langrode tybe junii xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator