SAL8145, Act: V°27.1-V°28.1 (53 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°27.1-V°28.1  
Act
Date: 1478-07-20

Transcription

2020-12-16 by Pieter Soetewey
Item villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit d(omin)um robertum/
loenijs p(res)b(ite)r(u)m curatu(m) eccl(es)ie de cortenaken ad om(n)ia et sin(gu)[la] bona i(m)mo(bilia) et/
he(re)ditaria godefridi vanden zaffle et elisab(etha) eius uxoris infra lov(anium)/
et extra sit(a) in mansionib(us) domib(us) curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) prat(is) pascuis/
censu t(re)censa redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro cert(is) recog(ni)cio(n)ib(us) /
et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)ptis in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba/
Cond zij allen lieden dat gord vanden zaffle sone wijlen gh(eer)ts/
ende lijsbeth zijn wijf in p(rese)ncia hebbe(n) genome(n) ende bekint dat zij/
genomen hebben van he(re)n robberde loenijs sone wilen jans cureyt/
der kercken van cortenake(n) de goede h(ier) na bescr(even) desselfs h(er) rob(er)ts/
te kerckem gelegen te wete(n) yerst vier stucken lants gelegen inden/
wynt(er)aert opt schouboschvelt gelijc gheert de snydere die aldair te/
houden plach dair af de wynne de ii stucken te wete(n) thalf boend(er)/
en(de) de lx roeden nu bevonde(n) heeft met luyterder tarwen bezayt zij(n)de/
ende dande(re) twee stucken tderdel met tarwen ende de tweedeele/
met roggen It(em) twee stucke(n) lants gelege(n) op tkleyn veldeken/
bij den male inden aert voirs(creven) dair af hij deen stuck houden(de) een/
half boender nu bezayt vant half met tarwen en(de) half met rogge/
ende dander stucke tderdel met tarwen ende tweedeele met/
rogge It(em) (½) boender lants oic inde(n) selve(n) aert op dmaelvelt gelege(n)/
dwelc hij bevant met luyterder tarwe(n) besayt It(em) omtrint twee boend(er)/
lants die gh(eer)t de snydere te houden plach gelegen inde(n) som(er)aert/
opt meysnackvelt? dwel hij bevant storte liggende It(em) twee stucke/
lants houdende tsame(n) omtrint vi(½) dach(mael) gelegen inden selve(n) aert/
doen oic storte liggende It(em) ix dach(mael) lants doen brake liggen(de) gelege(n)/
opt calvereeusselvelt It(em) i wynnen(de) hoff gehete(n) den maelhoff/
doen oic brake liggen(de) It(em) eene(n) beempt geheten den toemaet bempt/
gelegen achter willems shaven hoff metten droghen eeussele en(de)/
metten langen bempde dair aen liggende Item eene eeussel gehete(n)/
dwijngart block tusscen den goeden tsgoidshuys van sinte barbere(n)/
dale ende henricx de welde wijlen was nu jans couwens te/
houden te hebben ende te wynnen van halfm(er)te naestcomen(de) eenen/
termijn van xv jaren lang deen na dandere stappans volgende/
elcx jaers darenbinne(n) te wete(n) de wynnen(de) dale lande voe(r) en(de) om/
xxvii(½) sacke haerts corens goets en(de) payabels met wa(n)ne en(de) met/
vloegele(n) wel bereyt te wete(n) sesse sacke dair af thiensche mate ende/
thiensche pacht en(de) dand(er) xxi(½) sacke kerckemsche pacht en(de) mate va(n)/
loeven(e) tsinte andries(misse) ap(oste)ls te betalen en(de) te loeven(e) te thiene(n) oft tarschot/
d(er) h(ere)n robberde dat best gelieft te levere(n) en(de) de bempde en(de) eeussele(n)/
voir x lichte guld(en) te x st(uvers) tstuc tsinte m(er)tens(miss)[e] te betale(n) alle jare/
den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met vorwerde(n) dat voirs(creven) wynne/
sonder afslach van zijne(n) pachte en(de) weyghelde voirs(creven) alnoch jaerlijcx/
betalen sal dens grontchijs uuten voirs(creven) goeden gaende also in tijts dat
//
de voirs(creven) h(er) robbert dair bij niet beschedicht en werde(n) It(em) is vor/
werde dat de voirs(creven) wynne de bempde en(de) eeussele voirscr(even)/
ten lesten jare van zijne(n) t(er)mijne wel en(de) loflijc geryoelt laten/
sal en(de) de breemen doirnen ende brym dair inne wassende uut/
geroodt en(de) dat hij de selve bempde en(de) eeussele jairlijcx/
hierebinnen opgrechten ende v(er)maken sal en(de) die late(n) tsijne(n)/
afscheiden gelijc hijse vant tsijne(n) aencome(n) It(em) is vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne aende voirs(creven) droeghe bempde sal moege(n)/
doen setten en(de) plante(n) alboeme poepeleren en(de) willeghe(n) poten/
soe vele alst hem gelieft dair af hij soe v(er)re dat opgaende/
hout is den afval alleene hebben sal It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande tallen wynt(er)coirne wel en(de) loflijc/
overmesten sal gelijc hij den wynt(er)aert gemest bevant en(de)/
dat hij die binnen de(n) voirs(creven) termijne wel en(de) loflijc ov(er)mer/
ghelen sal en(de) de selve lande jaerlijcx wynne(n) en(de) werve(n) wel/
ende loflijc te weten den wynt(er)aert op iiii getide voren ende/
devene op ii voren ende ten lesten jare vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
sal hij late(n) den wynt(er)aert gemest gewonne(n) en(de) bezaeyt op iiii/
voren en(de) tot elker voren tweewerf geegt en(de) den zom(er)aert/
en(de) de brake eens o(m)megedaen It(em) es vorwerde dat de voirscr(even)/
wynne de voirs(creven) lande sal moegen hoervruchte(n) dierste xii/
jaren lang ende niet lange(r) oic is vorwerde dat de voirs(creven)/
her robbert ten lesten jare vanden voirs(creven) t(er)mijne de wynt(er)aert/
selve sal moegen doen bezayen en(de) d(aer) toe sal hem alsdan die/
wynne alsulken cusbare(n) zaet leveren als dair mede hij dien/
tsijnen aenveerdene bezayt vant en(de) dair toe sal de wynne/
den zayere betalen ende v(er)nuegen oic sal de selve wynne/
tsijne(n) lesten jare den voirs(creven) wynt(er)aert moeten begrecht en(de)/
vermaect laten wel en(de) loflijc gelijc hij dien begrecht en(de) v(er)maict/
bevant It(em) sal de voirs(creven) wynne hebben delzenhout staende/
inde(n) langen bempt dwelc hij altijd alst vii jare out is ende/
niet eer sal moeghen houwen wel ende deuchdelijc gelijc men/
scaerhout sculdich is te houwen en(de) desgelijcx sal hij hebben allet/
scaerhout wassende inden maelhof aldair voert is vorwerde/
dat de voirs(creven) her robbert en(de) de wynne alle tsroyt ende dooft/
op de voirs(creven) goede jaerlijcx wassende hebbe(n) selen half en(de) halff/
ende dat te gelike doen lesen uutgenome(n) dat de wynne den/
lesers die m(ijn) he(r) stellen sal den montcost sal gheve(n) en(de) dat/
de wynne he(re)n robberts helicht alse de(n) selve(n) he(re)n robberte/
gelieven sal levere(n) sal te loeven(e) te thiene(n) oft tarschot dairt/
he(re)n robberte gelieven sal bij also dat hij de(n) selven wynne soe
//
wanneer hij dat ende oic den voirs(creven) pacht lev(er)t den montcost geve(n)/
sal It(em) sal de voirs(creven) wynne houden ende maken op zijnen cost/
jaerlijcx den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) alle de weghe(n) en(de) strate(n) die/
de voirs(creven) goede sculdich zijn te houden en(de) te maken en(de) dat de/
voirs(creven) wynne jaerlijcx den voirs(creven) her robberte als hijs begheert/
doen sal een oft twe corweyden met zijnen wagen(en) en(de) p(er)den tot/
loeven(e) oft alsoe v(er)re dair her robbert gelieft ende dat de selve/
wynne opte voirs(creven) goede sal moegen truncken doude truncbome/
als die tijtveerdich zijn ter mynster schaden voir zijn berringhe/
en(de) om mede te v(er)maken op alsoe dat hij te selve truncbome te/
sijne(n) afscheyden also oudt laten sal van trunchoute alse hij die/
aenveerde tsijne(n) aencomen(e) It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx/
betalen in afslage vanden voirs(creven) pachte alle pachte(n) en(de) rinten/
die uuten voirs(creven) goeden gaen jaerlijcx also in tijts dat de selve/
her robbert niet beschedicht en worde It(em) sal de voirs(creven) wynne/
noch hebben den voirs(creven) t(er)mijn duerende eenen bempt also hij gelege(n)/
is te kerckem aen tschouboschvelt tusscen tselve velt en(de) de beke/
aldair voir en(de) om acht lichte gulden(en) te x stuv(er)s stuc tsinte m(er)tens(miss)e/
te betalen jaerlijcx jaerlijcx den voirscr(even) t(er)mijn dueren(de) quol(ibet) ass(ecutum)/
en(de) noch om eenen platte(n) keese en(de) vijftich eyere ter kermissen/
te loeven(e) te betalen It(em) sal de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) t(er)mij(n) dueren(de)/
oic hebben de maelwouwers met hueren toebehoirte(n) voe(r) en(de) om/
thien lichte guld(en) te x st(uvers) stuc te paessce(n) te betalen alle jare de(n)/
voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] met vorwerden dat de voirs(creven) wyn/
binnen den yersten sesse jaren vande(n) voirs(creven) t(er)mijne alle de eerde/
die inde voirs(creven) wouwers verzant sal zijn op de lande ald(aer) vu(r)en sal/
behoudelijc dat hij die lande dair die eerde op gevuert es/
niet en sal dorven mesten binnen dien tijde ende alle dese vorw(er)de(n) (et)c(etera)/
It(em) de voirs(creven) gord ende lijsb(eth) zijn wijf hebben gelooft de(n) voirs(creven)/
he(re)n robberte dat zij binnen drie weken naestcomen(de) bringe(n) sulle(n)/
gort henric ka(thlijn)[ne(n)] en(de) marien hue(re) kijnde(re) voir de wet van kercke(m)/
en(de) hen aldair dinhout vander voirs(creven) pechtingen en(de) vorwerden/
dair inne begrepen doen gelove(n) te voldoene blancart hoene(n) ja(nuarii) iiii[ta]/
anno xiiii[c] lxxiii et habuit que(re)las hiis interfuer(un)t berge(n) willem(air)/
julii xx
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator