SAL8145, Act: V°8.1 (10 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°8.1  
Act
Date: 1478-07-03

Transcription

2020-07-17 by Pieter Soetewey
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat cornelijs henricxsoen zone henricx jacops sone/
nu t(er) tijt burg(er)meest(er) te middelborch p(ri)[(us)] emanc(ipatus) ende heeft geconstit(ueert)/
ghestelt ende gheordineert sijn p(ro)cur(eur)s ende voirgang(er)s den selven/
henricke jacops sone sijne(n) vader anthonijse adriaenssone van/
schakerloe int lant van(der) thoelen ende yde jacopssone inder stad/
vander thoelen ende elken besund(er)t in allen sijne(n) zaken gheschillen ende/
bederve(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sal moghe(n) besu(n)d(er)t/
aen o(m)me te v(er)volgen(e) ende met rechte te p(ro)sequeren(e) alle alsulken goede/
lande beempde chijsen rinte(n) pachte(n) als den selve(n) cornelijse tot sijnre/
scholen en(de) leringhe(n) behoef ghegeve(n) en(de) ghemaect sijn bij janne danck(ar)t/
bonefate sijne(n) oem inde(n) lande vanden oude vossemair en(de) nyeuwe vossemair/
in zeelant nae uutwijsen van eene(n) instrumente d(aer) op ghemaect de selve/
goede chijche rinte(n) pachte(n) v(er)valle(n) en(de) v(er)schenen(e) rinte(n) op te bue(re)n en(de) tontfange(n)/
quit(inghe) te geven(e) (et)c(etera) dair voe(r) te panden(e) te dagen(e) en(de) rastamente te doen/
leggen(e) composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ge d(aer) af te maken(e) te wynne(n) en(de)/
te v(er)liesen thonisse en(de) wairh(eit) te leyden der wed(er)p(ar)tijen ghetuyge(n) te sien en(de)/
hoe(re)n swe(re)n die te batte(re)n en(de) te wed(er)legge(n) te replice(re)n (et)c(etera) en(de) alle pointe(n) (et)c(etera)/
et g(e)n(er)a(li)t(er) p(ro)mitt(ens) rat(um) cu(m) (com)pu(taci)[o(n)e] et revo(caci)[o(n)e] julii iii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator